Håkans Nyhetsbrev (2014-09-14)

14 september 2014 by

Såväl jag som Stefan Carlsson hade, på begäran, en debattartikel i Barometern dagen före valet, den 13 september. Min debattartikel har rubriken Så ska länet klara konkurrensen.

Nyhetsbrevet begränsas av tidsskäl, denna valdag, till endast debattartikeln. Alla i länet har inte heller tillgång till Barometern.

Så ska länet klara konkurrensen

Kalmar län, precis som övriga Sverige och Europa, står inför en gigantisk demografisk utmaning med en åldrande befolkning i kombination med att det föds alldeles för få barn. Att vi lever längre är i grunden mycket glädjande men det ger oss samtidigt utmaningar. I takt med 40-talisternas pensionsavgångar ökar kommunernas försörjningsbörda. Kostnader för pensioner, sjukvård och omsorg kommer att stiga. Om vi ska klara av att finansiera välfärden måste de arbetade timmarna bli fler. I Kalmar län kommer det att råda arbetsbrist inom vissa områden. Flera företag saknar redan i dag kompetent arbetskraft.

Den demografiska utmaningen ska också ses i ljuset av en nationell trend där vi ser en ökad befolkningskoncentration till storstäderna och universitetsorterna. Det är en utveckling som även pågår inom länet. Folkmängden i Kalmar län har varit relativt konstant under den senaste nio åren. Länet har endast minskat med 116 personer mellan åren 2005 till 2013.

Däremot är de inomregionala förändringarna stora. Medan Kalmar och Mörbylånga har ökat sin befolkning, har övriga kommuner i länet minskat sin befolkning under samma period. Det är framförallt unga och högutbildade som flyttar. För kommunerna innebär befolkningsminskningen minskade skatteintäkter vilket i sin tur kan leda till svårigheter att upprätthålla en god servicenivå. Det kan också leda till stagnation i näringslivet.

Redan i dag pågår regionala satsningar för att möta utmaningarna. Exempel på detta är utformning av gemensamma traineesystem inom kommun och landsting, försök med praktikplatser inom offentlig sektor samt framtagande av en modell för att företag och organisationer lättare ska kunna rekrytera studentmedarbetare. Sedan en tid tillbaka bedrivs även en regional samverkan kring samhällsorientering på modersmål för nyanlända. Som ett resultat av en mångårig satsning på ungas uppväxt i länet så etablerades under våren Fryshuset Kalmar län.

Det krävs emellertid också offensiva satsningar för ökad inflyttning samt ett bättre mottagande av de som bosätter sig i vårt län. Här ska vi bli bättre på att samla våra gemensamma resurser och samverka över kommungränser.

Några av de områden som behöver prioriteras är:

 • Förbättrad profilering av länet. Vi behöver bl.a. visa möjligheterna att hitta sysselsättning i länet i dag men även vilka möjligheter som finns för att byta sysselsättning över tid. Här ligger fokus på såväl inflyttare som medflyttare. En viktig del i detta är en förbättrad profilering av länets kärnkompetensområden. Stora satsningar görs redan i dag på profilering av länets besöksnäring men vi behöver även lyfta fram våra styrkor inom andra områden, t.ex. länets gröna näringar.
 • Vi behöver stärka mottagar- och medflyttarorganisationen. I Kalmar län ska vi erbjuda en professionell mottagning för såväl den enskilde som flyttar till Kalmar län som för hela familjen. Det kan handla om allt från att förmedla jobbkontakter till hjälp med att hitta rätt skola eller fritidsaktiviteter för barnen.
 • Förbättrad samverkan över hela länet. Vi behöver skapa förutsättningar för bättre samverkan mellan kommunernas inflyttarfunktioner, bland annat genom en plattform för erfarenhets- och metodutbyte.
 • Vi behöver ta tillvara på de möjligheter som har öppnats upp genom den nya flyglinjen till Berlin. Den är inte bara viktig för stärkta affärsförbindelser och fler besökare utan även för kompetensförsörjning i länets företag och organisationer.
 • Vi behöver skapa bättre metoder för att ta tillvara på kunskapen och erfarenheterna hos de som studerar i Kalmar län men också skapa förutsättningar för sysselsättning efter avslutade studier. I detta är partnerföretag och praktikplatser viktiga delar.

 

Redan nu pågår ett arbete för stärkt samverkan, förbättrat erfarenhetsutbyte och metodutveckling i länet. Det växlar vi nu upp genom att ta fram en konkret handlingsplan för hur vi på bästa sätt profilerar länet för ökad inflyttning samt för det bästa mottagandet av de som bosätter sig här. Det är ett arbete som kommer att göras i nära samverkan med länets kommuner, landstinget, Länsstyrelsen, Linnéuniversitetet och en rad andra aktörer, inte minst länets arbetsgivare. Handlingsplanen, tillsammans med de insatser som redan pågår, ska bidra till ett konkurrenskraftigt, dynamiskt och kunskapsintensivt Kalmar län.

Hälsningar/Håkan

Håkans nyhetsbrev (2014-09-07)

07 september 2014 by

OECD har pekat på att Kalmar län har, på grund av brister i infrastrukturen, mindre tillgänglighet till de europeiska marknaderna än regioner, som ligger längre bort i Sverige. Bristerna påverkar även, enligt OECD, den interna dynamiken i regionen. Sträckningen av en eventuell höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö kan försämra vår situation ytterligare om banan hamnar för långt väster ut.

Regeringen beslöt i juli i år att utse två förhandlare – HG Westberg och Catharina Håkansson Boman – till det så kallade Sverigebygget. Deras uppdrag är att ta fram en utbyggnads-strategi för höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Slutsatserna av deras arbete kommer att vara ett underlag till den kommande infrastrukturpropositionen, som planeras till 2016.  

Sträckningen av en kommande höghastighetsjärnväg mellan Jönköping och Hässleholm är av mycket stor strategisk betydelse för oss i sydöstra Sverige. Flera parter har därför startat ett omfattande påverkansarbete för att banan ska att dras så nära Växjö som möjligt.

Såväl Kalmar och Oskarshamns kommuner som Regionförbundet ingår i stambanan.com, som är ett nätverk som bildats för att utveckla södra Stambanan. I nätverket ingår 26 kommuner, fem regioner och företrädare för näringslivet. Stambana.com genomför just nu ett antal utredningar för att analysera konsekvenserna av olika alternativa sträckningar av den framtida höghastighetsjärnvägen.

Här marknadsför vi länets besöksmål utanför rikets gränser

Besöksnäringen har stor betydelse för regionen. Arbetet med att marknadsföra denna internationellt, sker i ett nära samarbetet mellan regionförbundet och kommunernas turistorganisationer.

Insatserna, som uppgår till ca 3,6 mkr per år, finansieras till hälften av regionförbundet. Den övriga delen finansieras gemensamt av länets destinationer och kommuner. Insatserna koncentreras i stor utsträckning till våra fem starka destinationer – dragare, som är Astrid Lindgrens Vimmerby, Smålands skärgårds stad Västervik, Glasriket, Öland och Kalmar.

Avsändaren är visitsmaland.se och oland.se. Här kan våra utländska besökare hitta hela länets utbud av boende, aktiviteter och evenemang såväl på svenska som engelska och tyska.

Marknadsföringen riktas i första hand till den tyska, danska och holländska marknaden, men även till viss del mot den norska. Mycket av marknadsföringen genomförs tillsammans med de båda andra Smålandslänen och genom vårt gemensamma IT-bolag för Småland och Öland.

Våra utländska besökare svarade för 1,4 miljoner gästnätter förra året, vilket var 13 % av alla gästnätter. Av dessa svarade våra tyska besökare för 37 %, våra danska besökare för 18 % och de holländska besökarna för knappt 6 %. Därutöver kommer även många besökare ifrån Norge och Finland.

En stor del av våra insatser under åren 2014-2015 genomförs tillsammans med VisitSweden och Ehrenberg Kommunikation GmbH. Våra två största satsningar, som båda genomförs tillsammans med VisitSweden är:

 

 • Fantastic Natural Playground, som riktar sig till den bilburna besökaren från Tyskland, Holland, Danmark och Norge. Ca 53 % av det kommersiella boendet i länet sker på campingar och i stugbyar/stugor/lägenheter. VisitSwedens undersökningar visar på en uppåtgående trend för dessa boendeformer och att Sverige kan konkurrera med andra länder i Europa inom området. Målet med kampanjen är att öka antalet utländska besökare under vår, sommar och höst. Kampanjen pågår till och med 2016.
 • Mere Sverige: Sverige är en närmarknad för danskarna men kännedomen om oss som resedestination är förhållandevis låg. Danskarna har behov av att få veta vad man kan göra i Sverige ända ner i detaljnivå. Kampanjen handlar om att öka kunskapen om vad vi har att erbjuda och om att locka flera danska besökare till Sverige och länet.

Den Digitala Agendan på remiss

Regionförbundet, landstinget och länsstyrelsen signerade 2012 tillsammans med IT-minister Anna-Karin Hatt en avsiktsförklaring om att i bred samverkan att ta fram en regional digital agenda för Kalmar län. Syftet är att få en helhetsbild av alla pågående aktiviteter för att kunna prioritera nya insatser i en sammanhållande strategi. Ytterst handlar det om att ta till vara alla möjligheter som digitaliseringen erbjuder människor och företag.

Under 2013 och 2014 har fem arbetsgrupper arbetat fram vilka insatser som är mest prioriterade inom områdena lärande och kompetensförsörjning, näringslivsutveckling, infrastruktur, hälsa och kommunal e-utveckling. Den Digitala agendan, som vårt arbetsutskott har beslutat skicka ut på en bred remiss, är början på ett långsiktigt och resultatinriktat arbete. Eventuella synpunkter ska vara oss tillhanda senast den 6 november. 

Antony and the Johnsons – Cut the world

Jag tar mig friheten att rekommenderar bra musik, i mitt tycke, i nyhetsbrevet från och till. Det är dock ett tag sedan jag gjorde så. Jag har till och med fått frågan från några av mina läsare om jag inte har någon ny musik att rekommendera. Svaret är tyvärr inte, under den senaste tiden. Låt mig istället lyfta fram en av mina personliga favoriter, Antony Hegarty, som är sångare i gruppen Antony and the Johnsons

Som sångare hör Antony till sin generations största unika röster, vilket framgår med all tydlighet på live skivan Cut the world från 2012, som han spelade in i samarbetet med Danmark Radios symfoniorkester. Skivan innehåller, med ett undantag, tidigare inspelade sånger. Samspelet mellan Antonys unika röst och symfoniorkestern ger sångerna nya klanger och musiken ett helt nytt innehåll. Lyssna t.ex på You are my sister eller Rapture.

Hälsningar/Håkan

 

Håkans Nyhetsbrev (2014-08-31)

31 augusti 2014 by

Vårt läge mitt i Östersjöregionen är en grund för affärskontakter, utveckling och internationellt samarbete. Det skapar även möjligheter för vårt näringsliv att komma in på nya marknader. Bristerna i infrastrukturen har hittills varit ett av hindren för att vi ska kunna nyttja vårt strategiska läge fullt ut.

Från och med i morgon, den 1 september, kan du flyga från Kalmar till Berlin. Flyglinjen, som också inkluderar en linje till Göteborg och Landvetter, ger såväl företagare som andra resenärer möjlighet att ta sig vidare ut i världen samt besöka en av Europas mest spännande städer, Berlin. Tro mig! Jag har nämligen varit där drygt 10 gånger de senast 20 åren.

Linjen kommer att flygas av bmi.regional. Flygbolaget, som är brittiskt, anses vara ett av de mest punktliga flygbolagen i Europa.

Är du intresserad av att skapa nya affärskontakter och samverkansmöjligheter i Berlin och Tyskland så genomför Kalmarsund promotion en så kallad Business Charter den 26-28 november. Chartern, som riktar sig till beslutsfattare inom det privata näringslivet och den offentliga sektorn avgår med flyg från Kalmar Öland Airport till Berlin och åter. Aktiviteten delfinansieras av Regionförbundet. Du kan läsa mer om chartern på http://www.kalmarsundpromotion.se/

Länets södra arbetsmarknadsregion en av 8 i riket som haft en positiv nettoinflyttning under perioden 2007-2012

Demografin spelar en avgörande roll för samhällsutvecklingen. Med demografi avser vi antalet födslar, dödsfall, in- och utflyttningar men också frågor som rör familjebildning. Studerar vi enbart en av dessa faktorer, i det här fallet nettoflyttningen, tror jag att mångas världsbild förändras i positiv riktning!

Tillväxtanalys, som har regeringens uppdrag att analysera och utvärdera svensk tillväxtpolitik, har i rapporten Varför är vissa platser mer attraktiva för boende än andra? analyserat vad som bestämmer boendeattraktivitet.

Av rapporten framgår att det är endast 8 arbetsmarknadsregioner (FA-regioner) som haft en positiv inflyttning under åren 2007-2012. En av dessa är Kalmars. Med Kalmars arbetsmarknadsregion avses Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Mörbylång, Nybro och Torsås kommuner, dvs. södra länet.

Övriga arbetsmarknadsregioner, som haft en positiv utveckling är, är föga förvånande Stockholm, Malmö (sydvästskåne) och Göteborgsregionen, men även Strömstad, Nyköping, Halmstad (stora delar av Halland), och Örebro län tillhör denna kategori. I riket finns totalt 72 arbetsmarknadsregioner (FA-regioner).

Forskningen visar, enligt rapporten, att individers lokaliseringsbeslut bestäms av en kombination av olika faktorer såsom arbets- och karriärmöjligheter, boendemiljö, närhet till familj och vänner, fritidsmöjligheter, samt utbudet av kultur och nöjen. Betydelsen av dessa olika faktorer varierar givetvis för olika grupper av människor. Exempelvis så flyttar personer med en högskoleexamen i regel i högre utsträckning på grund av arbets- och karriärmöjligheter, än personer som inte har en högskoleexamen. De som flyttar kortare sträckor flyttar främst på grund av faktorer relaterat till boende, medan de som flyttar längre sträckor främst flyttar på grund av arbete eller studier. En grundförutsättning för att en flytt ska komma till stånd är dock att personen har ett arbete eller en försörjning. Regionala skillnader i arbetsmarknadssituation utgör därmed en viktig förklaringsfaktor för personers flyttningar.

Fyra intressanta konferenser och möten under hösten

Eftervalsanalys den 19 september

Vilka frågor och grupper avgjorde valet? Hur har väljarströmmarna sett ut? Vad får valresultatet för konsekvenser för politiken och ekonomin under den kommande mandatperioden? Svaren på dessa frågor kommer delvis att besvaras fredagen den 19 september mellan kl 11.30 -13.30 då bjuder SNS Kalmar in till en eftervalsanalys på Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet, Kalmar. Lättare lunch serveras i anslutning till mötet.

Vid mötet medverkar MARTIN TUNSTRÖM, politisk chefredaktör på Barometern-OT, och PETER AKINDER, politisk chefredaktör på Östra Småland, som lokala kommentatorer till den eftervalsanalys som SNS arrangerar i Stockholm (och som kommer att sändas vid mötet).

Medverkande i Stockholmspanelen är bland annat KATARINA BARRLING, statsvetare Uppsala universitet, SÖREN HOLMBERG, professor emeritus i statsvetenskap som har ägnat stor del av sin forskning åt opinionsbildning, val och väljarbeteende
PÄR NUDER, Senior Counselor Albright Stonebridge Group och tidigare finansminister
KARIN PETTERSSON, politisk redaktör Aftonbladet och JOHANNES ÅMAN, politisk redaktör Dagens Nyheter

Anmälan kan du göra senast tisdagen den 16 september till Mikael Lundgren, mikael.lundgren@lnu.se

Behöver vi en sydsvensk region? – den 20 november!

Under 2015 ska landsting och regionkommuner/regionförbund i Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län ta ställning till om vi ska bilda en sydsvensk region eller inte.  För att belysa olika frågor och områden i en regionbildning bjuder huvudmännen in till en konferens den 20 november i Kalmar. På konferensen medverkar företrädare från OECD, regeringskansliet, handelskammaren, forskningsinstitut, universitet och högskolor med flera. Pia Kinhult (M) och Christina Mattisson (S), regionstyrelsens ordförande i Skåne respektive Blekinge, leder samtalen.

Du kan läsa mer om denna på http://www.rfkl.se

Unga och Jobb i Kalmar län den 15 oktober i Hultsfred!

Sparbankstiftelsen Kronan, Regionförbundet, Fryshuset och Hultsfreds kommun, arrangerar den 15 oktober en dag om unga och jobb för och med länets ungdomar. På konferensen kommer du få ta del av goda exempel och utmaningar från bl a Swedbank, ICA, Fryshuset. Dessutom gästar Leif Mannerström konferensen och berättar om sitt projekt att få unga arbetslösa in i arbete. Frågor och anmälan skickas till campus@hultsfred.se

Konferens om den sociala sammanhållningen den 25 september

Som jag tidigare skrivit om bjuder Regionförbundet, Linnéuniversitetet och Länsstyrelsen in till konferensen ”Social sammanhållning – värdet av möten” den 25 september. Syfte att samla berörda aktörer för en dialog och diskussion om hur vi tillsammans kan skapa ett län med ett inkluderande mottagande.

Vi vill att individens resurser ska tillvaratas och bidra till lokalsamhällets och regionens utveckling. Konferensen har ett fokus mot integrationsforskning men ska också fungera som ett avstamp för konkreta åtgärder för att tillsammans stärka den sociala sammanhållningen i regionen.

Sista anmälningsdagen är den 12 september. Du hittar inbjudan på http://www.rfkl.se

Hälsningar/Håkan

 

Håkans Nyhetsbrev (2014-08-24)

24 augusti 2014 by

”Vill man slippa regn gäller det att bosätta sig runt sjöarna Vänern eller Vättern, öster om fjällen, i Kalmar läns kusttrakter eller på Öland. Molnbildningen blir inte lika stor över sjöar. För östra Småland handlar det om att den västar delen av landet hinner ta upp mycket av regnet som kommer från väster”

Citatet är hämtat ifrån svt:s app Nyheter den 20 augusti och är en del av svt:s meteorolog Joel Mellins svar på frågan om varför det regnar mest på Västkusten.

Ovan indikerar vad vi har att vänta oss framöver. Klimatförändringarna får både positiva och negativa konsekvenser, vilket bl.a. framgår av de slutsatser som konsultföretaget Tyréns, redovisar i sin framtidsstudie om energi och klimatfrågorna för Kalmar län, som genomförts på uppdrag av Regionförbundet, Länsstyrelsen och LRF Sydost. I det nämnda fallet ovan gynnas vår besöksnäring, men konsekvenserna av klimatförändringarna är mer komplexa än så.

I Tyréns rapport pekar man på att medeltemperaturen i Kalmar län förväntas höjas med cirka 1,5 grad till 2030, cirka 2 grader till 2050 och 3-4 grader till 2100. De direkta konsekvenserna av detta för de gröna näringarna förväntas bli:

 • Fler och mer extrema värmeböljor
 • Fler och mer extrema händelser med stora nederbördsmängder
 • Fler och mer extrema torrperioder
 • Förlängd växtsäsong
 • Höjd havsnivå
 • Försurning, minskad salthalt och höjd temperatur i Östersjön
 • Förändrade ekosystem

Med ett klimat som är mer opålitligt, med mer extremt väder, blir förutsättningarna svårare för en produktion utan avbrott för i stort sett hela näringslivet. Här bör näringslivet satsa på en rad åtgärder för att utveckla sin robusthet. Exempel på detta är bland annat att använda fler träslag samt öka variationer i gallring och avverkning inom skogsbruket samt förändrade odlingsmetoder och satsning på nya grödor inom jordbruket.

Så arbetar vi vidare med länets gröna näringar

Vårt län har en unik position inom de gröna näringarna. I riket, som helhet arbetar idag endast 1 % alla anställda inom jord, skog, livsmedel och trä. I Kalmar län är det 11 %. Förhållandena avspeglar sig även i näringarnas intäkter i relation till de totala intäkterna för alla branscher. I länet svarar de gröna näringarna för 17 procent, riksgenomsnittet är 6 procent.

Andra jämförelsetal, som stärker det jag skriver om i stycket ovan, är att en tredjedel av den totala tillväxten inom animalieproduktionen i Sverige de senaste åtta åren har varit i Kalmar län, att vi svarar för 25 procent av Sveriges produktion av kyckling, 12 procent av mjölken, 11 procent av äggen, 10 procent av nötköttet och 5 procent av grisköttet.

Utmaningarna för branschen är dock många. En hårdare global konkurrens kring prissättning samt ökad efterfrågan på närhet, kvalitet, upplevelser och småskalighet är några av dessa. Andra är klimat- och miljöfrågorna samt en nödvändig kompetensförsörjning för att möjliggöra utveckling och innovation. Branschen står även inför ett generationsskifte.

För att stärka konkurrenskraften inom de gröna näringarna kommer LRF Sydost, Länsstyrelsen och Regionförbundet att ta fram en samlad regional livsmedelsstrategi för länet. Arbetet ska göras i bred dialog med olika aktörer inom näringen. Målet är att strategin ska presenteras på Ölands Skördefest nästa år, 2015.

Ovan är resultatet den framtidsstudie som jag skrivit om tidigare. Syftet med denna är att få svar på vilka utmaningar och möjligheter som länets gröna näringar står inför och hur de kan stärkas på bästa sätt. Studien, som du kan ta dela v på www.rfkl.se, rymmer fyra delrapporter som pekar ut strategiskt viktiga områden i ett tjugoårsperspektiv och ger underlag för en diskussion om hur vi kan stärka konkurrenskraften hos företag inom jordbruk, skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk i Kalmar län.

Nya medel till det gränsöverskridande samarbetet i Östersjöregionen  

Det lär dröja innan vi kan söka medel från och ur EU:s olika Östersjöprogram den kommande programperioden, som omfattar åren 2014-2020. Ansökan till det så kallade stora Östersjöprogrammet kan sannolikt bli möjligt först våren 2015 och till programmet South Baltic, som omfattar södra Östersjöområdet, först ett halvår senare. I avvaktan på dessa möjligheter erbjuder Svenska Institutet ett alternativ.

Svenska Institutet beviljar nämligen projektmedel på mellan 100 000 kr och 440 000 kr till er som vill starta projekt i Östersjöregionen. Stödet är till för att skapa förutsättningar för långsiktiga samarbeten mellan aktörer i Sverige och Östersjö-länderna.

Svenska Institutet stödjer projekt som har en tydlig koppling till bl.a. EU:s strategi för Östersjöregionen, Östliga partnerskapet och/eller HELCOM:s handlingsplan för Östersjön (BSAP).

Svenska Institutet tar emot ansökningar löpande fram till den 30 juni 2015.

Du kan läsa mer om detta på  https://si.se/verksamhetsomraden/stipendier-och-bidrag/projektinitiering/

Hälsningar/Håkan

 

Håkans Nyhetsbrev (2014-08-17)

17 augusti 2014 by

Hösten, eller rättare sagt sensommaren, börjar bra. Länets befolkning ökade nämligen med 826 personer under de sex första månaderna. Vi har nu 234 700 invånare. Trenden håller med andra ord i sig.

Tyvärr uppvisar länet fortfarande ett negativt födelseöverskott men tack vare inflyttningen av utländska medborgare kan Kalmar län redovisa ett positivt flyttningsnetto. Tre av länets kommuner, Kalmar, Torsås och Vimmerby har dock ett positivt födelseöverskott. Samtliga kommuner utom Hultsfred redovisar en positiv befolkningsutveckling.

Nya förutsättningar för den investeringsfrämjande verksamheten

Business Swedens har omorganiserat sin verksamhet under sommaren. De grundläggande principerna för samarbetet mellan Business Sweden och Sveriges regioner är dock tillsvidare i allt väsentligt den samma som tidigare.

Vi, regionerna, står för arbetet med att utveckla regionala investeringsmöjligheter och tillhandahålla service i regionala frågor till potentiella investerare. Business Sweden har det nationella uppdraget att attrahera utländska investeringar och att samarbeta med Sveriges regioner så att vi kan kraftsamla för att tillsammans skapa attraktiva investeringsmöjligheter.

Polenstudie

Business Swedens Warszawa-kontor, har på uppdrag av oss, gjort en analys av exportförutsättningar till vår granne i söder, för länets små- och medelstora företag. Studien omfattar fyra branscher nämligen besöksnäringen, e-handel, miljöteknik och trä.

Studien kommer att presenteras av Bianca Dochtorowicz den 28:e augusti i Kalmar. Syftet med denna är att  öka kunskapen om och förutsättningarna för ökade handelsförbindelser mellan Kalmar län, Sverige och Polen. Informationsmötet, den 28 augusti, syftar också till att föra en dialog med våra företag om inriktningen på det fortsatta arbetet.

Mötet, som börjar kl 12.00, är i våra lokaler på Nygatan 34, i Kalmar.

Konferens om den sociala sammanhållningen den 25 september

I syfte att samla berörda aktörer för en dialog och diskussion om hur vi tillsammans kan skapa ett län med ett inkluderande mottagande, bjuder Regionförbundet, Linnéuniversitetet och Länsstyrelsen in till konferensen ”Social sammanhållning – värdet av möten” den 25 september.

Vi vill att individens resurser ska tillvaratas och bidra till individens, lokalsamhällets och regionens utveckling. Konferensen har ett fokus mot integrationsforskning men ska också fungera som ett avstamp för konkreta åtgärder för att tillsammans stärka den sociala sammanhållningen i regionen.

Sista anmälningsdagen är den 12 september. Du hittar inbjudan på www.rfkl.se

Stoner – en stor läsupplevelse

John Williams skrev romanen Stoner i början av 1960-talet. Boken gjorde ingen succé, men den återutgavs 1965. Den gjorde inte heller då några större intryck. Fram till 2012 hade den bara sålts i 4863 exemplar. När den utgavs i Frankrike 2011 vaknade dock världen och romanen har därefter sålts i åtskilliga fler exemplar. Bara i Holland 250 000.

Musikjournalisten Jan Gradvall gjorde mig uppmärksam på boken i DI Weekend den 25 juli i år. Romanen bör enligt Gradvall förses med varningsklisterlappen: ”Ej lämplig för läsare under 45 år”. Jag kan bara hålla med Gradvall efter att jag själv läst denna vidunderliga läsupplevelse. Stoner handlar om ett liv, med alla dess ingredienser; kärlek, sorg, arbete, besvikelser och drömmar. Läs den, men bara om du är över 45 år. Övriga får göra det på egen risk.

Hälsningar/Håkan

 

Håkan s Nyhetsbrev (2014-06-08)

08 juni 2014 by

Ett antal viktiga frågor för länets utveckling fanns på styrelsens agenda, sista sammanträdet före sommaren, den 5 juni, bland annat:

- ett långsiktigt samarbetsavtal med Fryshuset

- ansökan om Manifesta 2018

- den regionala transportplanen

- den regionala kulturplanen

- en gemensam livsmedelsstrategi tillsammans med LRF och Länsstyrelsen

- en regional strategi och handlingsplan för biogas till fordon i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län, och

- fortsatt arbetet med Träregion Småland.

Ett långsiktigt avtal med Fryshuset

Styrelsen beslöt, som jag skriver i ingressen, om ett långsiktigt samarbete med Fryshuset. Avtalet är en viktig del för att kunna bistå länets kommuner med att bygga bra verksamheter för unga i länet. Genom att etablera Fryshuset i Kalmar län, det första på landsbygden, arbetar Fryshuset och Regionförbundet tillsammans för att skapa långsiktiga och hållbara strukturer kring och för unga i Kalmar län.

Följande tre mål finns under utvecklingsperioden på två år:

 1. Det mobila Fryshuset i Kalmar län ska jobba utifrån lokala behov och passioner. Länets uppföljning av ungas uppväxt (Lupp el. dyl.) ska ses som ett viktigt underlag för planerade insatser.
 2. Tillsammans med länets kommuner ska Fryshuset i Kalmar län permanent etableras i fysiska lokaler på ett flertal platser fram till december 2015. Värdkommunerna förutsetts ansvara för lokaler och kringkostnader samt bemanning av denna.
 3. Under hösten 2015 kommer Fryshuset och Regionförbundet att föra dialog med länets kommuner om vad som gjorts och hur man ser på behoven framåt. Detta för att lyssna in nästa steg och se vilka fram­tida samarbetsformer som är möjliga.

Manifesta 2018

Styrelsen beslöt även att tillsammans med Landstinget i Jönköpings län och Regionförbundet södra Småland ansöka om 2018 års värdskap för den tolfte upplagan av Manifesta.  Vem som utses som värdregion beslutas av Manifestas styrelse den 25-29 juni. Övriga sökande är:

Palermo

• Köpenhamn/Malmö

• Helsingfors/Tallin,

Manifesta – The European Biennial for Contemporary Art – är Europas tredje största konstbiennal och en av de ledande biennalerna inom samtidskonst i världen. Manifesta har arrangerats vartannat år sedan 1996. I år arrangeras biennalen i St. Petersburg och under 2016 i Zürich.

Väljs Småland kommer ett slutgiltigt beslut att fattas i styrelsen under hösten. Ett antal underlag och frågor ska klarläggas före dess, bland annat en specificerad budget samt fördelning av kostnader och intäkter, ansvarsfördelning mellan stiftelsen bakom biennalen samt värdregionen. Förutsättningen för ett eventuellt värdskap är också att stiftelsen är öppen för granskning och revision enligt svensk lag.

Vandalorum utanför Värnamo, Växjö konsthall, Kulturparken Småland, Kalmar Konstmuseum och Landstinget i Jönköpings län initierade våren 2013 en förstudie om Manifesta i Småland 2018. Förstudien resulterade i ett så kallat Letter of Interest, som i sin tur resulterade i att Småland valdes ut som en av ovan nämnda fyra förslag för en vidare kvalificering.

En gemensam livsmedelsstrategi för länet

Regionförbundet, Länsstyrelsen och LRF Sydost har, som jag tidigare skrivit om, genomfört en gemensam framtidsstudie för att få svar på vilka utmaningar och möjligheter som länets gröna näringar står inför och hur kan de stärkas på bästa sätt. Framtidsstudien är den första i sitt slag inom näringen i Sverige.

Styrelsen biföll förslaget om att tillsammans med länsstyrelsen och LRF ta fram en livsmedelsstrategi. Strategin är en av många insatser som kommer att göras för att stärka länets gröna näringar framöver. Arbetet ska göras i en bred dialog med aktörer inom näringen. Målsättningen är att skapa en långsiktigt hållbar utveckling och en stark konkurrenskraft hos länets företag inom de gröna näringarna

En något utökad budget för den regionala transportplanen

Styrelsen fastställde även den regionala transportplanen, som i praktiken fått en ökad budgetram på 45 miljoner kronor.

Regeringen fastställde den nationella transportplanen och de ekonomiska ramarna för länens regionala transportplaner den 3 april i år. I de fastställda ramarna har Trafikverket, efter överenskommelse med näringsdepartementet, gjort vissa justeringar för åren 2014-2017. Förklaringen är att man nu har tagit hänsyn till vissa insatser som har genomförts åren 2010-2013. Tidigare har en informell justering gjorts inom Trafikverket Syd. Från och med nu görs justeringarna nationellt. Justeringarna medför i praktiken att vår budgetram ökar med 45 miljoner kronor.

Den regionala kulturplanen på remiss

Styrelsen beslöt också att skicka ut den regionala kulturplanen på remiss. Alla intresserad har fyra månader på sig att lämna sina synpunkter till oss. Remissvaren ska vara inlämnade senast den 26 september.

Regional strategi och handlingsplan för biogas

Styrelsen ställde sig dels bakom den av Biogas Sydost utarbetade strategin och handlingsplanen för biogas till fordon, dels uppmana länets kommuner, landstinget och andra aktörer att, på motsvarande sätt, anta strategin i den egna organisationen.

Vi, dvs kansliet, fick även i uppdrag att undersöka intresset för en länsgemensam biogasansökan till EU:s regionala fond.

Sista nyhetsbrevet före semestern

Det här nyhetsbrevet är det sista före semestern, eftersom jag tar en tidig sådan i år. Ha en riktigt bra sommar.

Hälsningar/Håkan

 

 

Håkans Nyhetsbrev (2014-06-01)

01 juni 2014 by

Besöksnäringen är en av länets viktigaste branscher med en mycket stor tillväxt-potential. Näringen omsätter idag omkring 4 miljarder kronor på årsbasis. Antalet årsarbeten är ca 4 200 och antalet anställda är mer än 10 000 under sommarsäsongen. Omsättningen är räknat i gästnätter ca 10 miljoner. Näringen är en av de branscher som har störst jobbtillväxt i länet och tillväxten ser inte ut att avta om alla planer realiseras.  Idag planeras till exempel 6-8 nya hotell under de närmaste åren i regionen, vilket skulle öka mottagnings kapaciteten påtagligt.

Arbetet med att utveckla och marknadsföra besöksnäringen sker i samverkan mellan oss på regionförbundet och de turismansvariga i länets kommuner och destinationer. Arbetet utgår främst ifrån våra fem starka upplevelsedestinationer, som är Astrid Lindgrens Vimmerby, Västervik och skärgården, Kalmar, Öland och Glasriket.

Av länets besökare svarar utländska privat- och affärsresenärers för omkring 10 procent av gästnätterna. Besökarna kommer huvudsakligen från Tyskland (5,2 %), Danmark

(2 %), Norge (2 %) och Holland (6 %).

För den internationella marknadsföringen, där de ovan nämnda fyra länderna prioriteras, har regionförbundet och länets kommuner gemensamt avsatt 11 miljoner kronor under åren 2012-2014. Prioriterade målgrupper är Active Family och WHOPs. Det senare är aktiva personer över 55 år.

Mycket av den internationella marknadsföringen genomförs idag även tillsammans med övriga Smålands län, under namnet Småland och Öland. Vi har numera också, vilket jag tidigare skrivit om, ett gemensamt IT-bolag för Småland och Öland. Via bolaget har utbudet i Jönköpings-, Kronobergs- och Kalmar län samlats. Besökaren kan även boka sin resa och dylikt via bolaget.

Som exempel på aktiviteter kan nämnas att länet ingår, tillsammans med övriga Småland och andra regioner från hela Sverige, i VisitSwedens treåriga affärssamarbete – Fantastic Natural Playground – som riktar in sig till potentiella resenärer i Norge, Danmark, Tyskland och Holland.

I det långsiktiga marknadsföringssamarbetet, som organiseras av VisitSweden medverkar stugförmedlaren Novasol, Stena Line, Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisation, Tourism in Skåne, Västsvenska Turistrådet, turistorganisationerna i Småland och Öland samt Visit Värmland. Flera företag och organisationer väntas ingå i samarbetet framöver.

Det finns stora grupper av barnfamiljer i Europa med intresse för en aktiv semester. Likaså finns det många resenärer som åker utan barn och som vill resa runt med bil. De här grupperna utgör, enligt VisitSwedens potentialanalys, sammanlagt 9 miljoner potentiella Sverigeresenärer i Norge, Danmark, Tyskland och Holland.  

Tillsammans ska vi, i projektet, genomföra marknadsföringssatsningar riktad mot dessa bilburna resenärer i Norge, Danmark, Tyskland och Holland. Marknadsföringen ska pågå i minst tre år och omsätta 60 miljoner kronor från 2014 till 2016. Satsningen har som mål att övernattningarna från de prioriterade marknaderna ska öka med minst 3 procent varje år.

Ytterlige ett exempel på hur vi marknadsför oss i Tyskland är den tävling som 5 tyska familjer kommer att delta i nästa vecka.

De fem familjerna har kvalificerat sig till finalveckan i Småland genom att stå som etappsegrare i en kunskapstävling som pågått under hösten/vintern, där endast tyska medborgare kunnat delta. Syftet med tävlingen har varit att marknadsföra Småland som turistdestination. Bakom tävlingen står Regionförbunden i Jönköpings och Kalmar län, Smålands Turism AB och AB Destination Småland. Kampanjen delfinansieras av EU:s regionala fond. Den 6 juni vet vi vem som står som segrare till ett genuint sommartorp från år 1900 – ett riktigt drömhus för många tyskar. Torpet ligger i Valeryd socken 2 mil söder om Växjö, med sjöar, ängar och skog nära inpå knutarna.

Intresset för att medverka i TV-inspelningen har varit stort bland många turistanläggningar som ser chansen att få visa upp sig för en tysk publik.  Åsens By, Getnö Gård, Osaby Säteri, Hasse på Sjökanten, Grenna Polkagrisbageri, Grenna Ballongresor, Gyllene Uttern, Wiredaholm Golf & konferens, Nystedt Husky Tur & Natur, Eksjö stadsvandringar, Paradis Fiskecamp, Astrid Lindgrens Värld, Grönåsens Älgpark, Astrid Lindgrens Näs, Kalmar Slott, Best Western Kalmarsunds Hotell, Bremersons matupplevelser, Kosta glascenter, Kosta glasbruk – bidrar med aktiviteter, mat och boende. Huvudsponsorn, Stena Line, har bidragit med etappriser och ser till att de tävlande anländer med båt från Kiel.

Dags att söka kulturstipendier

Vi, regionförbundet, delar varje år ut kulturstipendium till personer, grupper eller organisationer i länet. Senast den 1 september vill vi ha ansökan. Du kan läsa mer om vad som gäller på www.rfkl.se

Hälsningar/Håkan

 

Håkans Nyhetsbrev (2014-05-25)

25 maj 2014 by

Bra tillgänglighet och infrastruktur är några av de viktigaste förutsättningarna för utvecklingen av länet och för att vårt näringsliv ska växa. För att möta näringslivets behov behöver vi utgå ifrån ett helhetsperspektiv där olika typer transportsystem kan kombineras för att få en fungerande resa från ”dörr till dörr”.

Av klimatskäl är det önskvärt att godstransporterna i så stor utsträckning som möjligt flyttas över på järnväg. Men ska det vara intressant för våra företag måste vi erbjuda effektiva och kostnadseffektiva intermodala transportlösningar där järnväg och transporter på lastbil kan samspela.

Nybros initiativ till att etablera en kombiterminal är en viktig del för att skapa ett effektivt transportsystem, där olika transportlösningar kan länkas ihop. Kombiterminalen, som invigdes i fredags är den första för gods i länet.

Vi, regionförbundet, fick i förra veckan i uppdraget av regeringen att samordna arbetet med den regionala handlingsplanen för socialfondsprogrammet för perioden 2014-2020 för Småland och Öarna, dvs. Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län samt Region Gotland.

Insatserna i programmet syftar till att:

- Stimulera kompetensutveckling som stärker individens ställning på arbetsmarknaden

- Förstärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv

- Öka övergången till arbete bland personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, samt

- Underlätta ungas etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning

Handlingsplanen ska utarbetas i ett brett partnerskap i regionen. EU-kommissionen förväntas godkänna det sociala programmet under hösten.

Havsvindsforum den 30 september

Havsvindsforum är ett nationellt nätverk för havsbaserad vindkraft. Medlemmar är Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Region Blekinge och Regionförbundet i Kalmar län.

Enligt flera bedömare har Östersjön en stor potential att till rimliga kostnader förse stora delar av norra Europa med prismässigt konkurrenskraftig el från havsbaserad vindkraft.

I syfte att öka intresset för utvecklingen av havsbaserad vindkraft runt Östersjön bjuder Havsvindsforum in näringslivet och företrädare för offentlig sektor till The Baltic Sea – a sea of opportunities for industrial and regionala development and cooperation den 30 september på Arlanda.

Årets regiondagar – Internationalisering och social sammanhållning den 23-24 oktober

Programmet för årets regiondagar som hålls i Borgholm den 23-24 oktober är nu klart. Inbjudan skickas ut första veckan i juni. Temat för dagarna är Internationalisering och socialsammanhållning.

Bland programpunkterna kan nämnas:

- Kreativa människor i en kreativ värld – Teo Härén, som bland annat blivit utsedd till årets talare

- Det ekonomiska läget med fokus på Kalmar län – Lena Sellgren, analytiker på Nordea

- Det civila samhällets roll i demokratin och välfärden – Lars Trägårdh, professor i historia

- En regional gapminder för Kalmar län – Staffan Landin, som var förra årets mest uppskattade talare

- Miljögifter hos regionens invånare – Jessica Hagberg, docent MTM Forskningscenter

Du kan anmäla dig på www.rfkl.se/regiondagar2014 första veckan i juni.

Hälsningar/Håkan

 

Håkans Nyhetsbrev (2014-05-18)

18 maj 2014 by

Länet har en åldrande befolkning och en obalans i befolkningsstrukturen. Vi behöver tackla de demografiska utmaningarna, vilket bland annat inkluderar inflyttning av människor med utländsk bakgrund.

Länets integrationsstrategi, som antogs den 5 juni förra året, innebär att alla aktörer ska kraftsamla för ett ökat regionalt arbete kring bättre integration. Genom samverkan ska vi gemensamt se till att vi blir ett län, där utrikes födda ges samma möjligheter som inrikes födda och därmed väljer att bosätta sig och stanna kvar i länet. För att uppnå detta krävs att attityder förändras och att mångfald synliggörs som en viktig del av regionens utveckling. Ett snabbt inkluderade i samhället är avgörande för individens fortsatta etablering i samhällslivet.

Det behövs dock förbättringar i samspelet mellan stat och kommun för att dagens asyl- och flyktingmottagning ska fungera bättre. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) överlämnade den 18 april förra året en rad konkreta förslag till regeringen om ett sammanhållet och effektivare mottagande av nyanlända. I den skrivelse som regionförbundet och länets kommuner nu skickar till integrationsminister Erik Ullenhag med flera ställer vi oss bakom SKL:s förslag samt kompletterar förslagen med följande fyra förbättringsförslag:

1. Migrationsverket bör vara skyldiga att informera berörd kommun och landsting när ett avtal tecknas med privat aktör.

I dag involveras inte berörd kommun eller landsting då anläggningsboenden upphandlas av Migrationsverket. Här behövs tidig information för att kunna erbjuda anpassad service till asylsökande, i synnerhet barn.

Campingägarna på t.ex. Öland hyr ut bostäder till Migrationsverket under vinterhalvåret och dessa löper ofta ut per den 15 april varje år för att anläggningarna ska upprustas inför sommarturismen. Borgholms kommun hade till exempel omkring 300 barn och unga på förläggningsboende den 1 april medan man den 30 april endast 30 barn och unga. Detta får till konsekvens att kommunernas mottagande beräknas på felaktiga grunder. Systemet för utbetalning av särskild ersättning från staten för stödinsatser av förebyggande karaktär behöver därför ändras.

2. Anpassa ersättningssystemet till verkliga förhållanden

I dag får nyanlända en etableringsersättning från Arbetsförmedlingen. I många fall uppstår det ett ”glapp” i väntan på den första utbetalningen. Konsekvensen blir att socialtjänsten tvingas betala ut ekonomiskt bistånd, något som motverkar etableringsreformens huvudsyfte om fokus på arbete. Vi föreslår därför en total översyn och en anpassning av etableringsersättningen.

3. Anpassa arbetsförberedande insatser utifrån lokala och regionala förutsättningar

Arbetsförmedlingen har idag huvudansvaret för arbetsförberedande insatser till nyanlända. Dessa insatser behöver utvecklas utifrån lokala och regionala förutsättningar. Vi föreslår därför ett förbättrat samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och kommunerna. I anslutning till detta föreslås även en ersättning till kommunerna för att bedriva SFI-undervisning på anläggningsboenden.

4. Ändra reglerna kring offentlig upphandling när det gäller asylboenden

En av de största utmaningarna för Migrationsverket just nu är bristen på asylboende. Lagen om offentlig upphandling (LOU) gör det svårt att använda de bostäder som faktiskt finns lediga i kommunerna i länet. Samtidigt har kommunerna stora utmaningar att hålla lediga bostäder för nya potentiella kommuninvånare. Kommunerna riskerar att hamna i en situation med dyra tomhyror när inte lediga kommunplatser blir tillsatta omgående. Här föreslår vi en ändring av regelverket kring LOU i samverkan mellan landsbygdskommuner och Migrationsverket.

Regionförbundet bildar ett Näringslivsråd

Vi har tidigare haft ett näringslivsråd bestående av representanter och företrädare för de regionala näringslivsorganisationerna, Handelskammaren, LRF, Företagarna m fl. Efter ett gemensamt beslut lades rådet ner för ett antal år sedan.

I syftet att skapa ett gemensamt forum där politik och näringsliv kan mötas för att diskutera, lyssna in och stämma av aktuella regionala frågor viktiga för näringslivets utveckling, skapar vi nu ett råd med en representant för varje kommun i länet. Varje person har valts ut i dialog med näringslivsansvarig i respektive kommun. Rådet kommer att ledas av regionförbundets ord­förande Lars Blomberg.

Rådet består av följande personer:

Borgholms kommun – Magnus Lagerlöf, Ekerum

Emmaboda kommun – Thomas Magnusson, ABM Broakulla

Hultsfreds kommun – Sören Stensbäck, Körners Mekaniska

Högsby kommun – Lotta Berggren, Shelter

Kalmar kommun – Annelie Sjöstedt, Electra

Mönsterås kommun – Anders Tegnemo, Mönsterås Metall

Mörbylånga kommun – Anna Tingsfors, Alpacha

Nybro kommun – Christian Johansson, Deloitte

Oskarshamns kommun – Ingela Palmqvist, Pilgrimmer

Torsås kommun – Lena Ovesson, Spring Systems

Vimmerby kommun – Klas Steensrum, Frödinge Mejeri

Västerviks kommun – Cathrine Bäck, Plastomer

Toppbetyg för chefsprogrammet

Vi har under senare år regelbundet genomfört ett ledarutvecklingsprogram på uppdrag av länets kommuner och landstinget. Programmet riktar sig till chefer i länets kommuner, kommunala bolag, landstinget och länsövergripande organisationer. Målet är att stärka de enskilda cheferna i sin yrkesroll, men även att utveckla samverkan mellan de medverkande organisationerna.

Programmets kvalitet och effekter har nu utvärderats av dem som deltagit i programmet de tre senaste åren. 95 % anser att programmet är bra eller mycket bra. Lika många skulle rekommendera andra att gå programmet. Utvärderingen visar även att programmet har positiva effekter på längre sikt.

Hälsningar/Håkan

 

Håkans Nyhetsbrev (2014-05-11)

11 maj 2014 by

Optimismen spirar och tilltron till ekonomin ökar globalt, enligt Dagens Industri. Så gäller även för Småland/Öland. Konjunkturen i det privata näringslivet är, enligt Pousette ekonomianalys, på väg upp. Analysen pekar vidare på att lyftet för industrikonjunkturen dröjer men att det finns förväntningar om ökad produktion. Däremot är det bra fart i den privata tjänstesektorn och efterfrågan bedöms öka. Konjunkturen är även stark i handeln och det finns förväntningar om kraftigt ökad försäljning.

Kalmar län är, som framkom på konferensen om de gröna näringarnas framtida utmaningar och möjligheter den 25 april, på många sätt unikt när det gäller utvecklingen inom det gröna området.

Näringarna svarar för hela 17 % av de totala intäkterna för alla branscher i länet. Riksgenomsnittet är 6 %. Det reala produktionsvärdet var i jordbruket i länet 38 % under åren 2005-2013. Motsvarande utveckling i riket var under samma period 18 %. Drygt en tredjedel av hela tillväxten inom animalieproduktionen i Sverige har under de senaste 8 åren varit i Kalmar län! Kalmar har bara 2,4 procent av Sveriges befolkning men svarar ändå för 25 procent av Sveriges produktion av kyckling, 12 procent av mjölken, 11 procent av äggen, 10 procent av nötköttet, 5 procent av grisköttet och 5 procent av potatisen.

Men de fyra framtidstudierna, som presenterade på konferensen, visar också på ett antal utmaningar och möjligheter som länets gröna näringar står inför och hur kan de stärkas på bästa sätt.

Näringarna består av två olika huvudsystem, med olika logiker. Den första är det industriella systemet där t.ex. den enskilde lantbrukaren är råvaruleverantör i ett globalt konkurrensutsatt produktionssystem. Systemet utsätts kontinuerligt för ett ökat konkurrenstryck. Det andra systemet bygger på närhet och småskalighet. Båda systemen utsetts för ett accelererande förändringstryck och behöver därför utveckla bredare koncept och lösningar samt nya affärsmodeller. Båda systemen behövs för att göra de gröna näringarna till en ekonomisk och sysselsättningsmässig motor i regionen.

Det är inte viljan som saknas, som Kairos Futures skriver i sin rapport, utan det är istället modet och förmågan som sätter gränserna för förnyelse och innovation inom näringarna.  De gröna näringarna är ett komplext system, vi bör därför identifiera och kartlägga de olika delsystemen och ta fram en medveten och långsiktig strategi för var och en av dessa.

Vi behöver samarbeta mera. Vi behöver förbättra förmågan att utveckla bredare koncept och lösningar och bygga affärsmodeller, system och processer runt dessa lösningar. Vi behöver prioritera de delsystem som har störst effekt på tillväxt och sysselsättning.

EU:s nya programperiod ger goda möjligheter till att genomföra konkreta åtgärder med hjälp av landsbygdsprogrammet, regionala och sociala fonden.

 Regionförbundet tar det fortsatta ansvaret för Skola & Kultur projektet

Skola & Kultur projektet avslutades i fredags. Projektet har bedrivits av Riksteatern Kalmar län. Syftet har varit att öka samverkan mellan skolan och kulturen i länets kommuner. Projektet är unikt och flera andra län har redan valt att anamma metoden.

Tyvärr tas inte erfarenheterna och de goda idéerna tillvara i så många projekt. När projekttiden är slut avvecklas verksamheten och allt går tillbaks till hur det var före projektet startade. Ett framgångsrikt projekt som Skola & Kultur måste dock få en varaktighet. Alla länets kommuner är t.ex. redan igång med att skriva lokala skolkulturplaner. Vi, regionförbundet, har därför beslutat att ta det fortsatta ansvaret Skola & Kultur frågorna. Ansvariga för dessa blir Hanna Karlsson och Peo Fahlström.

Vi har redan skickat ut en enkät till länets kommuner för att kartlägga vilka områden som är våra starka sidor respektive vad vi behöver göra för riktade insatser framöver.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till Kattis Elfborg och Magnus Engvall på Riksteatern Kalmar län, våra projektledare, för ett fantastiskt jobb under projekttiden.

Ny sekreterare i Euroregion Baltic (ERB)

Euroregion Baltics styrelse utsåg den 9 maj Sebastian Magier till Slawomir Demkowicz-Dobrazanski (Slawek) efterträdare som Internationell sekreterare för ERB.  Sebastian tar över efter Slawek den 1 juli i år.

Värd för sekretariatet, som kommer att ligga i Olsztyn i Warmia-Masurien, är ”The Foundation for the Promotion and Support of Entrepreneurship in Olsztyn”.

Euroregion Baltic är en organisation för politiskt gränsöverskridande samarbete i sydöstra Östersjön. ERB bildades 1998. Medlemmar är regionerna Pommern och Warmia-Masurien i Polen, den ryska enklaven Kaliningrad, Klaipeda län i Litauen, den danska ön Bornholm samt Blekinge, Kalmar och Kronobergs län i sydöstra Sverige. Tillsammans samarbetar vi bland annat kring gemensamma frågor avseende transport och infrastruktur, energi, vatten och ungdomar.

Hälsningar/Håkan

 


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 98 andra följare