Håkans Nyhetsbrev (2014-12-14)

14 december 2014 by

Sverigeförhandlingen är huvudfrågan på Regionförbundets styrelsemöte den 17 december. Medverkar gör bland annat Catharina Håkansson Boman, som är biträdande förhandlare och Hans Rode, som är en av sekreterarna i förhandlingen om de nya stambanorna för Höghastighetståg, som ska binda ihop Stockholm med Göteborg och Malmö.

OECD med flera har pekat på att Kalmar län har brister i infrastrukturen, vilket gör att vi har mindre tillgänglighet till de europeiska marknaderna än regioner, som ligger längre bort i Sverige. Bristerna påverkar även, enligt OECD, den interna dynamiken i regionen. Sträckningen av en eventuell höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg och Malmö kan försämra vår situation ytterligare om banan hamnar för långt väster ut.

Catharina Håkansson Boman och HG Westberg har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en utbyggnadsstrategi för höghastighetsjärnvägarna. Slutsatserna av deras arbete kommer att vara ett av underlagen för den kommande infrastrukturpropositionen, som planeras till 2016.  

Anslutningen av Tjust- och Stångådalsbanorna till Linköping och sträckningen av en kommande höghastighetsjärnväg mellan Jönköping och Hässleholm är av mycket stor strategisk betydelse för oss i sydöstra Sverige. För södra länet är det viktigt att banan kan dras så nära Växjö som möjligt.

Ökat ansvar för den fysiska planeringen för oss som har det regionala utvecklingsansvaret

Vi, som har det regionala utvecklingsansvaret, kommer att få ett ökat ansvar för den fysiska planeringen om Bostadsplaneringskommitténs förslag får gehör i Sveriges riksdag.

Bostadsplaneringskommittén, har i uppdrag att utreda och föreslå förändringar i de regelverk som styr fysisk planering och de planeringsunderlag som behövs för att tillgodose bostadsförsörjningsbehovet på regional nivå. Kommittén genomförde ett slut- seminarium den 10 december. Jag medverkade och representerade den regionala nivån på seminariet.

Kommittén ska redovisa sin slutrapport den 27 mars. I rapporten kommer man att lämna förslag till åtgärder och ändringar i 7 kap PBL Vidare ska kommittén lämna förslag hur samordningen av bostadsförsörjningsfrågorna på regional och kommunal nivå kan förbättras.

Sju företag har hittills fått stöd via Glasrikesmiljonen

Glasrikesmiljonen är en ny spännande arbetsform för att utveckla och underlätta omställningen av näringslivet i Glasriket. Satsningen, som omfattar offentligt stöd på totalt 12 miljoner kronor under åren 2014-2016 genomförs gemensamt av Tillväxtverket (6 mkr), Länsstyrelsen i Kronoberg (3 mkr) och av oss, Regionförbundet i Kalmar län (3 mkr).

Projektet omfattar strategiska investeringar för förnyelse och konkurrenskraft i näringslivet i Glasriket – Emmaboda, Lessebo, Nybro och Uppvidinge kommuner. En viktig utgångspunkt i projektet är att vi raderat såväl kommun- som länsgränserna och att vi samverkan brett över dessa. Glasriket behandlas med andra ord som en helhet.

Cirka tolv företag har möjlighet att tilldelas stöd från Glasrikesmiljonen. Bidraget kan uppgå till 1 mkr och ska omfatta högst 25 % av investeringen – vilket innebär att företagets investering måste omfatta minst 4-5 mnkr. Det sammanlagda värdet på de planerade investeringarna beräknas uppgå till cirka 70 mkr. Hittills har 7 mkr av stödet fördelats till sju företag i Nybro (4), Emmaboda (1) och Uppvidinge (2).

Glasrikesmiljonen administreras av oss på regionförbundet i Kalmar. Beslut tas av en beslutsgrupp med representanter från Länsstyrelsen i Kronobergs län och från regionförbundet. Några kriterium för att få stöd är att det ska bidra till

- varaktig sysselsättning

- regionens samlade attraktionskraft

- ökad tillväxt

- göra regionen mer konkurrenskraftig både på en nationell och internationell marknad och

- att investeringen positivt påverkar andra företag i Glasriket, t.ex. underleverantörer.

Lintex är det senaste företaget som kvalificerat sig för Glasrikesmiljonen

Lintex Nordic Group AB i Nybro är det senaste företag som kvalificerat sig för Glasrikesmiljonen. Företaget tillverkar inredningsprodukter inom visuell kommunikation och kreativa skärmar som är präglade av design och kvalitet för arbetsplatser och mötesutrymmen. Företaget är ett utmärkt exempel på strukturomvandlingen i Glasriket. Lintex arbetar med att utveckla och anpassa glasets möjligheter till applikationer för visuell kommunikation.

Företaget har flera underleverantörer i Glasriket vilka kommer att påverkas positivt av Lintex expansionsplaner. Dessutom är merparten av företagets anställda bosatta i glasrikes-kommunerna vilket visar att Glasriket mer och mer blir en sammanhållen arbetsmarknads-region.

God konkurrenskraft för länets livsmedelsföretag

Länets livsmedelsföretag har en god konkurrenskraft. Restauranger och livsmedelshandel, som finns i slutet på kedjan från jord till bord, växer dock betydligt mer än livsmedelsindustrin, som i sin tur växer mer än primärproducenterna. Den ekonomiska konkurrenskraften är emellertid bra för alla delbranscher. Det är några av slutsatserna som vi kan dra av den studie vi genomfört av de företag inom näringen i länet och som drivs i form av aktiebolag.

Aktiebolagen med flest anställda är Guldfågeln AB, KLS Ugglarps AB, AB Åbro Bryggeri, Arla Foods AB, Navilo AB och City Gross. Sammanlagt arbetar nära 1300 personer i dessa företag. Av studien kan vi också se vilka företag som har högst förädlingsvärde, hur konkurrenskraften ser ut i olika delbranscher, tillväxten i antal anställda och antal företag, m fl frågor.

Materialet är ett av flera underlag i arbetet med att ta fram en livsmedelsstrategi för Kalmar län. Det bör dock poängteras att många företag i primärledet drivs i annan juridisk form än, som aktiebolag.

Sammanställningen finns att hämta på www.rfkl.se/livsmedel. Där du även kan hitta annan information om arbetet med den regionala livsmedelsstrategin – ett samarbete mellan LRF Sydost, Länsstyrelsen i Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län.

Her” en film, som berör!

Spike Jonze senaste film ”Her” tar oss till det ensamma livet i ett ultramodernt framtida Los Angeles. Huvudpersonen, som spelas av Joaquin Phoenix, är en ny separerad olycklig man som en dag laddar ner operativsystemet OS1, som tillfredsställer alla dina behov. Har bli förälskad i Samantha, en artificiell kvinnoröst.

Filmen, som fått varierande kritik, synliggör en skrämmande möjlig framtid som vi delvis redan kan se i dagens nätidentiteter. Den ställer även ett antal relevanta frågor om det urbana livets ensamhet, betydelsen av närhet och om vad riktig kärlek är? Filmen är provocerande, enligt en del. Den är reflekterande över livets realiteter och om vad som i verkligheten betyder något, enligt mig. Se den och bedöm själv.

God Jul och Ett Gott Nytt år

Hälsningar/Håkan

 

 

Håkans Nyhetsbrev (2014-12-07)

07 december 2014 by

Som jag skrev om i mitt förra nyhetsbrev planerar Arbetsförmedlingen att lägga ner hundra lokala kontor i riket. För länets del är det fem kontor, de som finns i Emmaboda, Hultsfred, Mönsterås, Mörbylånga och Torsås. Beslut i frågan fattas den 15 december, inte den 8 december som jag skrev i mitt förra brev.

Vi har redan lyft frågan politiska och kommer redan i morgon att skicka en skrivelse till AF:s Generaldirektör Mikael Sjöberg i denna fråga. Av skrivelsen framgår bland annat att vi tycker det borde vara en självklarhet att AF för en dialog med berörda kommuner kring en fråga med så vida konsekvenser som denna, före beslut fattas i frågan.

Vi framför även vår oro för Arbetsförmedlingens kunder och den försämrade service det ger lokalt, vilket omfattar såväl våra medborgare som lokala företagare.

Av den totala arbetslösheten i de fem kommunerna saknar 2 184 personer helt ett arbete. Av dessa är 556 under 25 år, 378 personer har något funktionshinder och 827 personer är utrikesfödda, en målgrupp som har haft en kraftig ökning de senaste två åren. Ovanstående relation innebär att 80,6 % av kommunernas totala arbetslöshet utgörs av arbetslösa i de utsatta prioriterade målgrupperna, dvs. de som i hög grad behöver ett personligt stöd av arbetsförmedlare med god lokal kännedom om den arbetssökande och den lokala arbetsmarknaden.

De prioriterade målgrupperna på Arbetsförmedlingen utgör således en stor andel av den totala arbetslösheten. Med tanke på målgruppens sammansättning, som bl.a. är funktionshindrade och nyanlända arbetssökande, undrar vi på vilket sätt AF tagit hänsyn till de ökade avstånd, transportval och färdsätt som blir konsekvenserna av förändringen för dessa målgrupper i deras riskanalys?

Vi anser vidare att Arbetsförmedlingen ska invänta utredningen om översynen av deras verksamhet innan stora ingrepp och förändringar görs av deras kontor i såväl Kalmar län som övriga riket.

Vår internationella marknadsföring av besökslänet

Besöksnäringen är, som jag skrivit om vid ett flertal tillfällen, en av regionens viktigaste näringar. Mycket av vad som sker inom näringen görs i samverkan mellan oss på regionförbundet och våra fem starka destinationer och övriga delar av länet. De fem destinationerna är:

- Öland

- Glasriket

- Kalmar

- Astrid Lindgrens Vimmerby

-  Smålands Skärgårdsstad, Västervik

Det gäller inte minst den internationella marknadsföringen av besöksregionen. För att planera vad som ska göras träffas den så kallade marknadsgruppen, som består av representanter från de fem starka destinationerna samt en representant för övriga länet, en gång i månaden. Gruppen har i uppdrag att bland annat arbeta fram en marknadsplan med gemensamma aktiviteter varje år.

Förutom Fantastic Natural Playground, den stora kampanjen tillsammans med VisitSweden, som vänder sig till boendeformer i stugor och på campingar, pågår just nu följande aktiviteter.

Danmark: I samarbete med tidningsförlaget Aller, vänder vi oss främst till kvinnor som vill spendera en weekend i länet

Holland: I samarbete med de holländska motormännen ANWB, vänder vi oss främst till barnfamiljer och personer som vill uppleva lugn och ro under sin semester

Tyskland: Ett antal insatser i samarbete med flygbolaget bmi, som flyger mellan Berlin och Kalmar. Vidare har vi ett samarbete med tyska IKEA Family och vi kommer att påbörja en kampanj tillsamman med tyska motormännen ADAC och en ”på-plats-aktivitet” i tre tyska städer tillsammans med bl a Nova Sol.

Glasrikeuppdragets fortsättning säkrad

Länsstyrelserna i Kronobergs- och Kalmar län har fått regeringens uppdrag att fortsätta arbeta med den omfattande utvecklingsprocess som pågår i Glasriket sedan mars 2012. Uppdraget omfattar, som tidigare, även den båda regionförbunden. Det så kallade Glasrikeuppdraget kommer att fortgå fram till och med 2017.

Uppdraget ska, som tidigare, ta sin utgångspunkt i befintliga resurser och ske i samverkan med berörda aktörer på nationell, regional och lokal nivå. Under nuvarande uppdrag har det skett ett nära samarbete med Tillväxtverket, SGU och SVID, vilket kommer att fortsätta under kommande år. Dessutom tillkommer stöd från Tillväxtanalys, Naturvårdsverket, Vinnova och VisitSweden AB.

Högskola och samhälle i samverkan – HSS2015 den 28-29 maj nästa år

Linnéuniversitetet står värd för mötesplatsen HSS2015 den 28-29 maj i Kalmar nästa år. Syftet är att samla företrädare för samhälle, offentligheten och akademin för att stärka utbytet mellan parterna. Linnéuniversitetet har tagit över stafettpinnen av Mälardalens högskola som arrangerade HSS2013.

HSS2015 kommer att handla om:

- Regional utveckling – Hur stärker vi utbildning, forskning och innovation för förnyelse och ökad konkurrenskraft

- Hållbar samverkan – Hur bygger vi strukturer för ömsesidig och varaktig nytta

- Globalisering – Hur dra nytta av globala möjligheter och utmaningar?

Regionförbundet finansierar delar av arrangemanget och är värd för vissa arrangemang under de båda dagarna.

Hälsningar/Håkan

 

 

Håkans Nyhetsbrev (2014-11-30)

30 november 2014 by

Sverige är ett av Europas snabbaste urbaniserade länder. Kalmar län har lägst antal statligt anställda av alla län i riket. Både näringslivet och den offentliga sektorn har svårigheter att rekrytera personer med rätt kompetens. Den så kallade etableringsreformen där Arbetsförmedlingen (AF) har huvudansvaret för arbetsförberedande insatser till nyanlända haltar. Våra möjligheter att påverka utvecklingen till det bättre underlättas inte av att AF, ska lägga ner 100 kontor ute i landet, i Kalmar län i bl.a. Mönsterås, Hultsfred och Emmaboda, om jag är rätt informerad. Beslut i denna fråga ska fattas av AF den 8 december.

Roland Åkesson. kommunstyrelsens ordförande i Mönsterås har redan bett oss att agera i denna fråga. Det motsägelsefull i förslaget är att AF samtidigt ska besluta om att nyanställa 1500 människor, om min information är korrekt.

Behovet av en utökad samverkan mellan länets kommuner och mellan länets kommuner och regionförbundet har diskuterats i såväl den Primärkommunala nämnden (PKN) som mellan regionförbundet och länets kommunchefer under våren. Behovet har sin bakgrund i bland annat de demografiska utmaningar som vår del av landet står inför de kommande åren. Vi har rikets äldsta befolkning, låga födelsetal, låg invandring, stora pensionsavgångar och en stor del av våra ungdomar flyttar från regionen. Vi står, med andra ord, inför stora utmaningar som kräver en ökad samverkan, nya arbetsformer och nya lösningar. Våra slutsatser, och förslag till nyordning, sammanfaller i princip med de som OECD föreslår i rapporten ”Territorial reviews 2012”.

Förslaget till en utvecklad strategisk samverkan mellan länets kommuner och mellan länets kommuner och regionförbundet behandlades och bifölls av såväl PKN den 30 oktober som av regionförbundets arbetsutskott den 6 november.

Förslaget innebär att PKN tillsammans med länets kommunchefer och Regionförbundet påbörjar ett långsiktigt, kraftfullt och nydanande arbete för kommunernas gemensamma styrning och ledning i länet.

Samverkan kommer att utgå ifrån 6 strategiska överläggningar mellan PKN och kommuncheferna under 2015. Arbetet kommer starta med en gemensam workshop den 5-6 februari. På denna kommer vi bland annat att föra samtal om vilka områden (teman) som arbetet bör fokusera på under året.

Mötesdagarna kommer att läggas upp så att förmiddagarna viks för de strategiska gemensamma teman som det beslutats om – samt eventuella akuta frågor som bör behandlas. Under eftermiddagen hålls separata överläggningar för kommuncheferna respektive beslutsmöten för PKN och hjälpmedelsnämnden.

Det Goda Exemplets Makt #2

Varför växer och investerar vissa entreprenörer och företag i Kalmar län, medan andra inte gör det? Nu följer vi upp årets mycket populära och välbesökta konferens Det Goda Exemplets Makt med en ny konferens den 27 mars 2015 på samma tema – denna gång i Oskarshamn.

Medverkar gör bl.a. Lars Idermark, VD på Södra, Birgitta Notlöf, VD på Livstycket, Linda Camara, kontorschef och arkitekt på Tengboms, Anna Dyhre, författare, föreläsare och utbildare samt Lars-Johan Jarnheimer, ordförande i IKEA:s koncernstyrelse. Inbjudan och program kommer längre fram.

Konferensen, som arrangeras av Regionförbundet, Sparbanksstiftelsen, Länsstyrelsen och Landstinget är kostnadsfri.

En permanent regional organisation för samhällsorienteringen på modersmål

Samhällsorienteringen, som är obligatorisk, är en del av etableringsinsatserna för nyanlända invandrare. Varje kommun ansvarar för att nyanlända invandrare erbjuds minst 60 timmar samhällsorientering för underlätta deras etablering i arbets- och samhällslivet.

Regionförbundet har sedan starten 2011 utbildat drygt 860 personer i denna. Vi kan ge samhällsorienteringen på 21 språk idag – albanska, arabiska, bosniska, kurmanji, kroatiska, engelska, franska, grekiska, pashto, dari, persiska/farsi, polska, ryska, romani, serbiska, somaliska, sorani, svenska, thailändska, turkiska, uzbekiska.  Under 2014 har hittills 31 grupper i länet utbildats på 7 språk. Drygt 470 personer har deltagit i dessa.

Samhällsorienteringen ska bygga på den enskildes förutsättningar samt vara kunskapsbaserad och jämlik och bedrivas i dialogform med utrymme för reflektion. Tio av länets kommuner har sedan reformen startade medverkat i den samhälls-orienteringen på modersmål som vi organiserat.

Organisationen för den regionala samhällsorienteringen permanentas från och med den 1 januari nästa år, enligt beslut i regionförbundets styrelse. Regionförbundet kommer även fortsättningsvis att samordna arbetet.

Export och integration i ett projekt

Vi har under hösten startat en förstudie med syfte att ta till vara nyanlända och utländska personers kompetens för att öka internationaliseringen och exportmöjligheterna hos företagen i länet.

Ny forskning visar, föga förvånande, att företag med utlandsfödda anställda är mer framgångsrika på internationella marknader. Forskarna Magnus Lodefalk, Örebro universitet och Andreas Hatzigeorgiou, Lunds universitet presenterade år 2012 den första studien i världen som undersökt hur mångfald påverkar företags export och import möjligheter. Mångfald gynnar företagens internationella handel, enligt studien. Resultaten är minst sagt häpnadsväckande. Vad sägs om följande exempel:

- En procentenhets högre mångfaldsnivå i företaget är i genomsnitt förknippad med 9 % mer export och 12 % mer import (något lägre siffror för små företag och betydligt högre siffror för stora företag)

- Att anställa en utlandsfödd person med eftergymnasial utbildning som bott i Sverige kortare tid än fyra år är sammankopplat med en ökning av tjänsteexporten till ursprungslandet med i snitt 18 %.

Hälsningar/Håkan

Håkans Nyhetsbrev (2014-11-23)

23 november 2014 by

Behöver vi en sydsvensk region? Det är såväl namnet på den bok som den ideella föreningen Sydsvensk regionbildning presenterade den 20 november, som den fråga som fanns på dagordningen på föreningens styrgruppsmöte, dagen efter, den 21 november.

I boken ger flera initierade skribenter, bl.a. Gunnar Wetterberg, Göran Stiernstedt och Jörgen Andersson, sin bild av det regionala utvecklingsarbetet och den regionala samhällsorganisationen. Bidragen handlar om hälso- och sjukvård, tillväxt, kultur, infrastruktur, kollektivtrafik och samspelet med kommunerna, den nationella nivån och EU.

Sverige graviterar mot sex stora arbetsmarknader samlade runt vart och ett av de stora universiteteten, enligt Gunnar Wetterberg. Även de som studerar i Växjö, Kalmar Karlskrona rör sig i Lunds vändkrets. Mönstret borde, enligt Gunnar, bli bestämmande för den framtida regionbildningen.

Styrgruppens svar på frågan ovan, är att man inte kommer att lämna in någon gemensam ansökan om att bilda en sydsvensk storregion. Samarbetet kring olika konkreta frågor, som infrastruktur och kollektivtrafik, ska däremot utvecklas. Hur samarbetet ska organiseras är en fråga som ska utredas och klargöras under 2015. En renässans av SydSam är ett av alternativen.

 

Östra Småland/Nyheterna hade en stor artikel om hur vi flyttade i Sverige under 2013, i tidningen den 21 november. Mönstren håller i sig, unga och barnfamiljer flyttar från landsbygden till i första hand Stockholmsregionen, Sydväst Skåne och Göteborgsregionen. Grafiken i tidningen av mönstren hur vi flyttar i Sverige visar, i rött och blått, hur urbanisering fortsätter.

 

Redovisningen är inte felaktig. Men det finns ett stort fel! Statistiken inkluderar inte våra nya svenskar. Räknas inte dessa? Är det bara de så kallade inrikes flyttare, som räknas? Den som omfattar vad en del kallar ”riktiga svenskar”. Artikeln är inte bara felaktig den är även diskriminerande och riskerar att spä på våra fördomar.

Vartannat jobb automatiseras inom 20 år

Stiftelsen för Strategiska Forskning (SSF) har, som jag skrivit om tidigare, gjort en studie av hur den svenska arbetsmarknaden påverkas av de många nya dator och robotsystem som är på väg att användas i nästan alla branscher.

Ett av resultaten är att den svenska arbetsmarknaden är mera känslig än t.ex. den amerikanska. Hela 53 % av dagens anställda beräknas kunna ersättas av digital teknik, i USA 47 %, de kommande två decennierna.

Lägst möjlighet att ersättas är jobb som kräver fingerfärdighet, originalitet, konstnärlighet, social förmåga, förhandlingar och omtanke om andra människor. Speciallärare och präst är två exempel på dessa.

Mest i riskzonen är kassapersonal, försäljare, maskinoperatörer och fotomodeller. Men även många tjänsteyrken påverkas. I gruppen företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän beräknas 46 % eller 50 000 jobb beröras.

En nyckelfråga är var de nya jobben uppstår. En av slutsatserna i studien är, föga förvånande, att människor med kortare och mindre efterfrågade utbildningar har ett svagare konkurrensläge.

En försiktig prognos är, som SSF skriver, att teknikvågen kan leda till en löne- och sysselsättningspress inom många yrken. Men en sådan besvärlig utveckling kan motverkas eller mildras med kontinuerliga strukturreformer som leder till bättre och mer flexibla utbildningar, som stödjer de nya växande företagen, främjar rörligheten på arbetsmarknaden, och underlättar för arbetsgivare som anställer.

 

Studentmedarbetare i Kalmar län

Genom att anställa studenter som medarbetare redan under deras studietid får vi möjlighet ge dem en inblick i vårt arbetsliv och arbeta på våra arbetsplatser. Vi kan även ta del av deras kompetens och marknadsföra oss på en allt mera konkurrensutsatt arbetsmarknad.

Metoden har prövats framgångsrikt under en lång tid i vårt grannland Danmark samt i Skåne och i Kronobergs län

En studentmedarbetare är en universitets- eller högskolestudent som har en avlönad och timbaserad anställning parallellt med studierna. Arbetsuppgifterna ska vara relevanta för studentens utbildning och angelägna för arbetsgivaren.

Vissa arbetsplatser behöver mer vägledning i rekryteringen än andra. Vi svara gärna på frågor som rör hur anställningen går till etc. Du kan även beställa broschyren Studentmedarbetare i Kalmar län av oss. Kontakta Cilla Ilhammar på cilla.ilhammar@rfkl.se eller 0480-44 83 68.

 

Hälsningar/Håkan

Håkans Nyhetsbrev (2014-11-16)

16 november 2014 by

Kalmar län har en näringsstruktur som domineras av små och medelstora företag. Hos dessa finns, enligt OECD, en stor förmåga att anpassa sig till konjunktursvängningar. Alltför få är dock kunskapsintensiva och högteknologiska, vilket gör att vår struktur är sårbar i den internationella konkurrensen. Ska företagen öka konkurrenskraften måste de ta steget mot en mer kunskapsintensiv produktion och verksamhet. Företagens konkurrenskraft, där många finns inom tillverkningsindustrin, påverkas i hög grad även av den nationella industripolitiken.

Reforminstitutet, som leds av Stefan Fölster, tidigare chefsekonom på Svensk Näringsliv menar att Svensk industri utvecklas sämre än övriga Europa idag. Industrin har inte varit motorn för samhällsutvecklingen under de senaste åren. Sveriges goda ekonomi beror snarare på den ökade konsumtionen, vilket enligt Stefan Fölster inte är hållbart i längden.

Sveriges industriproduktion är idag nere på samma nivå som under finanskrisen, vilket för vår del bekräftas i Grufman Rejes analyser. Tillväxten och sysselsättningen har varit negativ i såväl verkstads som fordonsindustrin under åren 2007-2012 i länet. Bakgrundsfaktorerna till den negativa utvecklingen är, enligt Reforminstitutet, bland annat att gruvbommen kommit av sig, att tysk industri som är mycket betydelsefull för Sverige kommit av sig och att energipriserna faller mer i våra konkurrentländer.

Svårigheterna att rekrytera rätt personer och teknikvågen spär på den negativa utvecklingen ytterligare. Vi behöver med andra ord bl.a. bli bättre på att matcha näringslivets och den offentliga sektorns behov av rätt kompetens, både kort och lång sikt. Insikten finns hos de som är ansvariga för kompetensutvecklingen i länet. Det senare blev till exempel mycket tydligt i de diskussioner, som vi hade med länets skolchefer i Mönsterås i fredags. Nu gäller det bara att vi ökar takten i det konkreta genomförandet. Jag lär återkomma i dessa frågor framöver.

Sverige har, som jag tidigare skrivit om, en av Europas snabbaste urbaniseringar. En av orsakerna, det finns många, är att antalet sysselsatta minskar inom industrin. För den som vill ha ett mer jämlikt Sverige borde detta vara en av de mest oroväckande trenderna, för att åter citera Stefan Fölster.

Den positiva befolkningsutvecklingen för länet håller i sig. Länets befolkning ökar nämligen med 1 278 personer, enligt SCB:s uppgifter för årets tredje kvartal.  Länet har numera 235 152 invånare.

Antalet avlidna personer är dock fler än antalet födda. Vi har med andra ord fortfarande ett negativt födelseöverskott. Det är endast för Kalmar och Vimmerby som förhållandet är det motsatta.

Flyttningsnettot är positivt, + 1 394 personer, tack vare inflyttningen av utländska medborgare. Vi fortsätter att förlora invånare till andra delar i riket. Befolkningen ökar i samtliga kommuner, förutom Emmaboda och Vimmerby där folkmängden är oförändrad sedan årsskiftet.

My Favourite Faded Fantasy av Damien Rice

Damien Rice debutalbum O, som kom ut 2002, var ett mästerverk. Hans produktion därefter har begränsat sig till ett något mindre lyckat album 2006, 9 Crimes. Efter drygt åtta år släpper han ett nytt album, My Favourite Faded Fantasy.

Damien Rice räknas till kategorin singer/songwriter. Stämpeln är, som oftast, missvisande. Men söker du en artist som utelämnar sig själv där musiken vibrerar av känslor, så ska du leta upp Damien Rice. Du blir rikligt belönad, om du ger My Favourite Faded Fantasy den tid som albumet förtjänar. Albumet är en av årets bästa, enligt mitt sätt att se det!

Hälsningar/Håkan

Håkans Nyhetsbrev (2014-11-08)

08 november 2014 by

Förslaget till Budgetproposition för 2015 presenterades den 23 oktober. Ett av förslagen, som minst sagt förvånat oss, är att den planerade överenskommelsen om kunskapsutveckling inom socialtjänsten för år 2015, ska nedprioriteras. Det nuvarande samarbetet med överenskommelser inom socialtjänsten har pågått under sex år. Regeringen föreslår nu en annan prioritering, vilket innebär att de medel som regeringen vill förhandla med SKL om, för nästa år, endast är en bråkdel av de resurser, som vi gemensamt i riket diskuterat med regeringskansliet om tidigare, för att använda till det fortsatt utvecklingsarbete.

Förändringarna kommer att kraftigt påverka de regionala utvecklingsarbeten som pågår i alla rikets län. Det finns med andra ord en risk att insatserna kommer att behöva avslutas helt eller minska i omfattning redan vid årsskiftet. Följande utvecklingsprojekt pågår för närvarande i länet:

 • Stöd till uppbyggnad av regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling
 • Föräldrasatsning inom missbruks- och beroendevården
 • Social barn- och ungdomsvård
 • Verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning
 • e-Hälsa
 • Öppna jämförelser
 • Mest sjuka äldre
 • Kunskap till Praktik

Regionförbundets arbetsutskott träffades senaste den 6 november. På mötet fattades ett antal viktiga beslut om bl.a. Ironman, Gotlandsbåten och den regionala cykelstrategin.

Cykelstrategin syftar till att ska skapa mål och strategier för hur vi långsiktigt ska kunna utveckla cykelvägnätet och turistcykelleder i länet. Cykelstrategin kommer att skickas på samråd fram till den 31 mars 2015.

Kalmars triathlontävling har haft en fantastisk utveckling sedan starten 1994 och är idag en fullvärdig Ironman tävling, som under 2015 kommer att locka internationella deltagare från 49 länder.

Ironman Kalmar Sweden var Skandinaviens första Ironman tävling på fulldistans vid premiären den 18 augusti 2012. Det är fortfarande den enda fullvärdiga Ironman tävlingen i Sverige. Evenemanget lockar storpublik, under hela dagen och längs hela banan, både i Kalmar och på Öland. Vi kan idag se bland annat mycket positiva folkhälsoeffekt av tävlingen. Det är t ex fullt på crawlkurser i Borgholm, Nybro, Mönsterås och Kalmar. Kalmar simsällskap har också startat upp en sektion med triathlon för barn samt en tävling Tri4fun. Det är bara några exempel på hur regionen dragit nytta av evenemanget.

Arbetsutskottets beslut innebär att vi anslår 500 000 kronor (1:1-medel) per år för 2015-2017 under förutsättning att ett förnyat avtal tecknas med Ironman Sweden AB. Vidare föreslås att medlen avsätts till ett fördjupat arbete med utveckla verksamheten kring tävlingen Ironman.

Regionförbundets styrelse beslöt tidigare i år att bevilja Västerviks kommun stöd för att marknadsföring och destinationsutveckling i samband med kommersiell båttrafik mellan Västervik och Visby.

På grund av den uteblivna båttrafiken under sommaren avbröts projektet i förtid och vissa planerade insatser ställdes in. Projektets omslutning blev därmed lägre än förväntat. Vi har därför kommit överens med övriga finansiärerna om att regionförbundets andel av nedlagda kostnader endast är 30 % för 2014, dvs. 444 018 kronor.

Östersjön – Möjligheternas hav

Vad som händer i Östersjöregionen är centralt för vår regions utveckling. Men hur påverkas Östersjöregionen, Sverige och vårt län av det säkerhetspolitiska läget och den ekonomiska utvecklingen? Vilka möjligheter till samarbeten och gemensamma projekt i Östersjöregionen skapar de nya EU-programmen? Det är några av de frågor som vi söker svaren på under ett seminarium den 3 december på Kalmarsalen i Kalmar.

På seminariet medverkar bland annat Kristian Gerner, författare, historiker, professor och specialiserad på Öst- och Centraleuropa på Lunds universitet, Ulf Savbäck, expert på EU:s Östersjöprogram på Tillväxtverket samt Hubert Fromlet, seniorprofessor på Linnéuniversitetet

Du kan läsa mer om seminariet på www.rfkl.se

Linnea Olsson en kommande svensk världsstjärna

Linnea Olsson är en fantastisk cellist och sångerska, vilket bland annat Peter Gabriel upptäckt. Nästa månad ger hon sig nämligen ut på en världsturné med den brittiska världsstjärnan.

Jag förstår och delar Peter Gabriel fascination av henne. Hennes musik är grandios, dramatisk och svulstig. Ska man likna henne med någon annan artist är det Kate Bush.

Hon är till exempel helt oemotståndligt när hon med endast en cello uttrycker sina starka känslor i ett kärleksförhållande i låten ”What” på hennes senaste skiva ”Breaking and Shaking”.

Hälsningar/Håkan

 

 

Håkans nyhetsbrev (2014-11-02)

02 november 2014 by

Jag var veckan som gick, på Malta och besökte Kalle, en av våra söner som jobbar där. När man kliver av planet och kommer in i terminalbyggnaden på Valletta möts man inte, som brukligt är, av ett antal vackra turistbilder, utan istället av ett antal tänkvärda profetior från banken HSBC under rubriken Tomorrow will be nothing like today

 • In the future investors will need to be Explorers 

 

 • In the future even the smallest business will be multinational 

 

 • In the future your DNA will be your data 

 

 • In the future corn will compete with cotton for investment 

 

 • In the future age will be no barrier to ambition 

 

 • In the future inheritance planning will begin at birth

Dessa förutsägelser förutspår effekterna av digitaliseringens konsekvenser, såväl de negativa som de positiva. Det är precis vad SNS-mötet den 21 november handlar om, som du kan läsa om längre ner.

Digitaliseringen har även förändrat vårt sätt att lyssna på musik. Jan Gradvall presenterar i senaste DI Weekend en nyligen gjord studie av Oslo universitet, som visar att den genomsnittlige lyssnaren av strömmande musik trycker bort 24 procent av låtarna inom fem sekunder och 35 procent av låtarna inom 30 sekunder. Endast hälften av låtarna spelas till slutet. Min reflektion är att det finns en risk för att ytligheten tar över våra musikval. En annan slutsats är, som Gradvall skriver, att möjligheten att hitta nya låtar, fler sorters musik, har blivit oändligt mycket större.

Allt pekar på att landsting och regionförbund i Skåne, Blekinge, Kronobergs och Kalmar län inte kommer att lämna in någon gemensam ansökan om att bilda en sydsvensk storregion. Det beslöt nämligen arbetsutskottet för regionbildnings-processen den 13 oktober, att föreslå styrgruppen för den samma, att besluta om på det kommande styrgruppsmötet den 21 november i Kalmar.

Arbetsutskottet för den sydsvenska regionbildningsprocessen anser dock att arbetet varit givande och föreslår därför att man gärna ser ett fortsatt fördjupat samarbete i någon form.

67 miljarder för jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Regeringen och EU-kommissionen kom i torsdags överens om hur Sveriges medel från de fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna ska användas för perioden fram till och med 2020. Sammantaget handlar det om 67 miljarder kronor för att uppnå EU2020-målen om smart och hållbar tillväxt för alla för att stärka EU:s och Sveriges konkurrenskraft.

Den så kallade partnerskapsöverenskommelsen omfattar Landsbygdsprogrammet (36 mdkr), Regionalfondsprogrammen (16 mdkr), Socialfondsprogrammet (13 mdkr) och Havs- och fiskeriprogrammet (ca 1,5 mdkr).

Partnerskapsöverenskommelsen innebär att vi kommit ett steg närmare en fösta ansöknings tillfälle till de regionala och sociala fonderna.

 

SNS-möte, den 21 november, om att vartannat jobb automatiseras inom 20 år

Nära hälften av alla jobb riskerar att ersättas av digital teknik på den amerikanska arbetsmarknaden inom 20 år, enligt en studie av forskarna Carl Benedikt Frey och Michael A Osborne från universitetet i Oxford. En ny svensk forskningsrapport från Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) pekar på att Sverige är än mer känsliga för dessa krafter än USA.

Digitaliseringen är avgörande för effektiviseringen och utvecklingen av vårt näringsliv och den offentliga sektorn, Men hur påverkas jobben av utvecklingen? Vilka utmaningar står vi som arbetstagare, arbetsgivare och samhället inför?

Resultatet av utvecklingen och dess effekter för den svenska arbetsmarknaden kommer att lyftas och diskuteras vid mötet med EVA REGÅRDH som är en av initiativtagarna till rapporten Vartannat jobb automatiseras inom 20 år – utmaningar för Sverige från Stiftelsen för strategisk forskning (SSF).

Läs hela rapporten här.

Mötet som är ett samarrangemang med Linnéuniversitetet inom projektet: Det entreprenöriella universitetet, är fredagen den 21 november, kl. 11.30-13.30. Sal 203, Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet, Kalmar Nyckel. Linnéuniversitetet bjuder på lättare lunch i anslutning till mötet.

Anmälan till mötet kan du göra senast tisdagen den 18 november till Mikael Lundgren, mikael.lundgren@lnu.se.

Framtidens utmaningar för träbranschen

Den 13 november genomför vi som final på Träveckan en inspirationsdag med temat ”Framtidens utmaningar för träbranschen” på Träcentrum i Nässjö. Se programmet på www.traregionsmaland.se. Anmälan gör du senast den 10 november med ett mejl till info@tracentrum.se!

Den 25-26 november arrangeras årets upplaga av Växjösamtalet på Växjö Konserthus med temat ”Träbyggandets roll på bostadsmarknaden”. Se programmet och anmäl dig senast den 14 novemberwww.vaxjosamtalet.se

Båda arrangemangen är av digniteten att alla sanna vänner av träbyggande och den småländska träbranschen bör delta! Så anmäl dig snarast.

Global entrepreneurship week den 18-21 november

Linnéuniversitetet arrangerar The Global entrepreneurship week den 18-21 november. Arrangemangen vänder sig till studenter och företag med intresse för entreprenörskap och intraprenörskap. Du kan ta del av programmet på:

http://lnu.se/om-lnu/konferenser/aktuella-konferenser/global-entrepreneurship-week

Hälsningar/Håkan

Håkans Nyhetsbrev (2024-10-19)

19 oktober 2014 by

Två olika priser, men av olika innebörd och dignitet. Båda är viktiga för regionens utveckling.

För det första: Ett stort grattis till Astrid Lindgrens Näs, som fick Stora Turistpriset i torsdags. Priset har delats ut till en rad verksamheter som på ett föredömligt sätt bidragit till att utveckla svensk turism, sedan 1994.

Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby är platsen där Astrid föddes och hennes författarskap tog sin början. Det var här hon klättrade i sockerdricksträdet och lekte i snickarboa. På Näs kan du bland annat ta del av utställningen Hela världens Astrid Lindgren, besöka en butik och en trädgårdsservering samt Trädgårdarna, som varit viktiga för hennes författarskap.

Länet har i och med att Näs fick det i år tilldelats priset tre gånger

1997- Turism I Glasriket

2002 – Ölands Skördefest

2014 – Astrid Lindgrens Näs

Vidare har Astrid Lindgrens Värld (ALV) nominerats till priset, men aldrig fått det. ALV röstades däremot fram som Nordens bästa turistattraktion 2009. Barnens Turistguide.se hade en omröstning på sin hemsida om Bästa Turistattraktion i Norden. När dryga 50 000 barnfamiljer röstat stod det klart att Astrid Lindgrens Värld var vinnare i klassen Nordens Bästa Turistattraktion.

För det andra: Ett överraskande men mycket uppskattat pris till oss på regionförbundet, som tilldelats Kalmar kommuns jämställdhetspris 2014.

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Kalmar beslutade nämligen i tisdags att tilldela oss 2014 år jämställdhetspris för vårt metodiska och strukturerade arbete med jämställdhet.

Ett aktivt arbete med jämställdhetsintegrering är avgörande för att vi ska kunna lösa våra demografiska utmaningar och skapa en bra regional utveckling. Ska vi kunna tillhandahålla god service, ha företag som kan anställa människor med rätt kompetens och tillgodose den offentliga sektorns behov av kompetent personal måste länet vara ett län där både kvinnor, män, flickor och pojkar vill verka och bo i.

Vad har vi då gjort för att förtjäna priset? Några exempel är att vi:

 • Utbildat alla personal i jämställdhetsintegrering
 • Alla verksamhetsområden har formulerat mål för jämställdhet.
 • Introducerat en checklista för jämställda beslut som innebär att alla beslutsunderlag granskas utifrån ett jämställdhetsperspektiv
 • Vi har även kravet om en aktiv jämställdhetsplan för organisationer med fler än 25 anställda i våra upphandlingar

Följ med till Berlin vecka 48

Kalmarsund Promotion erbjuder beslutsfattare inom det privata näringslivet och den offentliga sektorn att besöka Berlin under vecka 48, den 24 till 28 november. Syftet med resan är att skapa nya affärskontakter och samverkansmöjligheter i Berlin och Tyskland.

Vi vill samtidigt presentera den nya flyglinjen mellan Berlin – Kalmar -Göteborg. Linjen trafikeras av bmi.regional. Flygbolaget, som är brittiskt, anses vara ett av de mest punktliga flygbolagen i Europa.

Det finns tre olika paket att välja på.

Paket 1: Export, e-handel och logistik

Paket 2: E-handel, logistik och besöksnäring

Paket 3: Besöksnäring och kreativa näringar

Du kan läsa mer om erbjudandena, som delfinansieras av Regionförbundet, på http://www.kalmarsundpromotion.se/

Fryshuset i Kalmar län

Fryshuset som idag även finns i Kalmar län, har under augusti och september fört en dialog med länets kommuner. Som ett resultat av dialogen har Fryshuset beslutet att fokusera på fyra etablerade metoder i sitt kommande arbete.

- Ungdomskraft – att se och använda unga som en resurs för länets utveckling

- Föräldrarkraft – att stärka föräldrarna i deras roll och ge dem nya verktyg

- Integration – att skapa förutsättningar för att nyanlända ska få tillgång till länets möjligheter

- Arbetsmarknad – att skapa möten mellan ungdomar och lokala näringslivet’

Du kan nå Fryshuset i länet via följande personerJohn Heyne, platschef, 076-126 95 82 john.heyne@fryshuset.se,  Calaudia Kjellstrand, verksamhetsutvecklare, 072-728 59 59 claudia.kjellstrand@fryshuset.se

Hälsningar /Håkan

Håkans Nyhetsbrev (2014-10-12)

12 oktober 2014 by

Ni som följer mig på Twitter och/eller Facebook vet att vi – företrädare för Näringsdepartementet, Tillväxtverket och regionerna i Sverige – förhandlade med EU-kommissionen om det regionala programmet den 8 oktober. I vågskålen låg insatser för cirka 1,2 miljarder kronor under perioden 2014-2020. Jag, Camilla Håkansson och Henrik Blomberg från Tillväxverket i Jönköping företrädde Småland och Öarna – FGH och I län – vid förhandlingarna.

Ni, som följer mig, vet även att vi lämnade Näringsdepartementet nöjda. Programmet för Småland och Öarna har hög kvalitet och är mycket fokuserat, enligt EU-kommissionen.

Programmet, som nu är nästan klart, har fyra insatsområden. Det återstår i princip endast ett antal formella beslut.

1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovationer                     392 mkr

2. Att öka tillgången till, användning av och kvaliteten på IKT                   119 mkr

3. Att öka konkurrenskraften för små- och medelstora företag (SMF)     452 mkr

4. Att stödja övergången till koldioxidsnål ekonomi                                     178 mkr

Insatsområde 1: Handlar bl.a. om att bygga och utveckla hållbara innovationsmiljöer.

Insatsområde 2: Handlar bl.a. om att stärka IKT-tillämpningar

Insatsområde 3: Handlar bl.a. om affärsutveckling, företagsfrämjande system, företagens kapitalförsörjning och att stimulera små och medelstora företag att ta del av den globala marknaden.

Insatsområde 4: Handlar bl.a. om att stimulera energieffektiva transporter och ökad användning av förnybar energi inom transportsektorn

Om allt klaffar innebär det att EU-kommissionen kommer att godkänna programmet före oktober månads utgång. En första utlysning kan därefter ske månadsskiftet november-december. Beslut i Strukturfondspartnerskapet kan ske i februari-mars 2015.

Glasrikesmiljonen

Dagen före förhandlingarna med EU-kommissionen genomförde vi, som jag aviserade i mitt förra nyhetsbrev, den tredje beslutsomgången för den så kallade Glasrikesmiljonen.

Ädelträ AB i Norrhult, som tillverkar olika typer av lister i lövträ, får stödet för att kunna genomföra en investering i en tillbyggnad av den befintliga fastigheten, vilket görs i samband med en investering i en ny UV-lackanläggning som medför en minimal miljöbelastning jämfört med den traditionella lackeringsmetoden genom så kallad syra-härdning. Investeringen är en förutsättning för företaget att förbättra konkurrenskraften och därmed på sikt kunna expandera verksamheten.

Följande företag har hittills tilldelats glasrikesmiljonen:

Royal Design, Orrefors

Allt i Plåt AB, Åseda

AMB Industri AB, Broakulla

Örsjö Belysning AB, Örsjö

Börjes Logistik & Spedition AB, Nybro

Bribo Mekaniska AB, Nybro

 

Hur ska vi locka studenter vid våra lärosäten att stanna i regionen efter avslutade studier?

Att förse arbetsmarknaden med den kunskap och kompetens den behöver framöver är en av sydöstra Sveriges största gemensamma utmaningar. Småland, Öland och Blekinge har mycket att vinna på att arbeta tillsammans i denna fråga.

Att dessutom skapa kunskap och erfarenhet om vad medarbetare med internationell bakgrund kan bidra med till näringslivets utveckling är ytterligare ett mervärde som behöver synliggöras.

Styrgruppen för vårt gemensamma kontor i Bryssel har därför beslutat att föreslå regionförbund och lärosäten i Småland och Blekinge att starta ett gemensamt arbete för att locka fler studenter vid våra lärosäten att stanna i regionen efter avslutade studier.

Insatsen, som förutom studenter även rör nyanlända akademiker inom ramen för etableringsreformen, är en del i ett mera långsiktigt arbete med frågorna som rör regionens arbetskraftsförsörjning.

Parter i projektet, som startar före årsskiftet, är Region Blekinge och regionförbunden i Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län samt Linnéuniversitetet, Blekinge Tekniska högskola och Högskolan i Jönköping.

MyCareer http://mycareer.lnu.se

Linnéuniversitetet har skapat en ny plattform - MyCareer – för att vi, som är arbetsgivare, ska kunna nå studenter och nyexaminerade studenter. Genom plattformen har vi möjlighet att erbjuda dessa jobb, ex-jobb, praktik/internship, studiejobb och traineeplatser.

Vi, som är arbetsgivare, kan även själva annonsera på MyCareer.

MyCareer ger även Linnéuniversitetets studenter bättre möjligheter att komma i kontakt med arbetslivet, såväl regionalt som på internationell nivå.

Du kan läsa mer om MyCareer på Linnéuniversitets hemsida www.lnu.se

”Going Home”

As Tears Go By med Marianne Faithfull var den första skivan jag köpte. Året var 1964. Den senaste skivan jag inhandlat är Give my Love To London med samma person.

Åren där emellan har definitivt satt sina spår i Mariannes röst. Men det förhindrar henne inte att, med sin grova nästan manliga röst, levererar ett mästerverk, som i delar, kan mäta sig med några av hennes tidigare stordåd, som Broken English (1979). Lyssna till exempel på Late Victorian Holocaust och Going Home.

Hälsningar/Håkan

Håkans Nyhetsbrev (2014-10-05)

05 oktober 2014 by

Fryshuset fyllde 30 år, den 2 oktober. Jubileumsdagen är den samma som Mahatma Gandhis födelsedag. En tillfällighet? Sannolikt! Men likheterna mellan Gandhis filosofi och Fryshusets är stora. Fryshuset är en stiftelse utan vinstintresse för unga. Verksamheten utgår ifrån en tro på varje människas inneboende kraft. Genom att skapa möten och ge förtroende, ansvar och uppmuntran ger de unga möjlighet att påverka och förändra sin livssituation.

Fryshuset finns idag, genom vårt samarbete, även i Kalmar län. Den 15 oktober genomför vi till exempel en dag för unga och jobb, tillsammans med Sparbanksstiftelsen Kronan och Campus Hultsfred, på Rock City. Du kan anmäla dig och läsa mer om dagen på campus@hultsfred.se

Årets regiondagar är i Borgholm den 23-24 oktober. Bland de medverkande kan nämnas

- Teo Hären, som tidigare utsetts till årets talare. Han medverkar på temat Kreativa människor i en kreativ värld

- Lars Trägårdh, professor i historia vid Ersta Sköndal högskola och f.d. ledamot i regeringens Framtidskommission. Arbetar bland annat med ett projekt som rör den sociala tilliten i Sverige.

- Lena Sellgren, senioranalytiker och ansvarig för regionalanalyserna på Nordea.

- Anna Kärrman, docent i kemi på MTM Forskningscentrum (Människa-Teknik-Miljö) vid Örebro universitet.

Du kan läsa mer om programmet längre ner i det här nyhetsbrevet eller på www.rfkl.se

Glasrikesmiljonen

På tisdagen kommer vi att fatta beslut om vilka företag som tilldelas den så kallade Glasrikesmiljonen, i denna ansökningsomgång.

Glasrikesmiljonen är en del av Glasrikeuppdraget, som är ett unikt samverkansprojekt mellan Tillväxtverket och Regionförbunden i Kalmar och Kronobergs län samt Länsstyrelserna i Kalmar och Kronoberg.

För att kvalificera sig till att söka Glasrikesmiljonen krävs att företaget har färre än 250 anställda, en omsättning om högst 450 miljoner samt en balansomslutning på högst ca 387 miljoner. Kriterierna är att verksamheten kan bedömas bli lönsam på sikt, att verksamheten kan bedömas ge varaktig sysselsättning, samt att verksamheten inte påverkar konkurrensförhållandena på den lokala marknaden. Glasrikesmiljonen ska vara på minst 1 miljon kronor och stötta högst 25 procent av investeringen, vilket medför att investeringen måste vara på minst 4-5 miljoner kronor.

Regiondagarna 2014 – internationalisering och social sammanhållning den 23-24 oktober

Årets regiondagar är, som jag skriver om ovan, i Borgholm den 23-24 oktober. Temat för dessa är i år internationalisering och social sammanhållning.

Näringsliv och samhälle påverkas dagligen av den globala ekonomin och vi måste anpassa oss till de nya förutsättningarna. Internationell handel och export, jakten på rätt kompetens, den snabba teknikutvecklingen och klimatförändringarna är några av utmaningarna.  l den kunskapsintensiva ekonomin är tillgången till mänskligt kapital en avgörande faktor. Genom att erbjuda en god livsmiljö med mångfald och upplevelser samt variation i arbete och utbildningar, kan vår region hävda sig och utvecklas inför framtiden.

Välkommen till två intensiva halvdagar fyllda av spännande föredrag och intressanta diskussioner! Du kan som sagt var anmäla dig och läsa mer om programmet på www.rfkl.se

Trä veckan den 10-13 november tar form

Planeringen av den så kallade Träveckan den 10-13 november pågår för fullt runt om i kommuner och företag i Småland. Ambitionen är att få med så många kommuner och företag, som möjligt på att bjuda in allmänheten, i synnerhet skolungdomar, till intressanta studiebesök och diskussioner för synliggöra materialet trä och hur spännande det kan vara att arbeta i denna näring. Faller satsningen väl ut är tanken ett årligt återkommande arrangemang med potential att växa. Veckan avslutas på torsdagen den 13 november med en konferens på Träcentrum i Nässjö med tema ”Framtida utmaningar för den småländska träindustrin”. Programmet finns på www.traregionsmaland.se

Sanningen om fallet Harry Quebert

Ni som läser mina nyhetsbrev vet att jag från och till rekommenderar bra musik och/eller bra böcker, som berör mig.

”Sanningen om fallet Harry Qubert” av Joel Dicker är en roman, som ursprungligen är skriven på franska men utspelar sig i New Hampshire, USA. Dicker kommer själv från Geneve i Schweiz.

Låt dig inte avskräckas av omfånget, 709 sidor. Du blir rikt belönad. Men du kommer att bli manipulerad och förd bakom ljuset. Några värdeomdömen om boken är ”Mästerlig”, ”Den smartaste, mest spännande bok du kommer att läsa i år” och ”Litterärt adrenalin”. Andra sätt att beskriva den intelligenta intrigen är att ”ödet är obevekligt: det tar alltid hem spelet”. Det är också berättelsen om föräldrar som inte vill inse sanningen om sina barn och berättelsen om den stora kärleken.

Hälsningar/Håkan


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 104 andra följare