Håkans nyhetsbrev (2014-04-13)

13 april 2014 by

Efterfrågan på person- och godstrans­porter från södra och sydöstra Sverige österut kommer att öka, enligt Trafikverkets Kapacitetsutredning. Godsflödet kommer sannolikt att bli större än flödet mot Västeuropa framöver, åren 2030-2050. Samtidigt visar OECD:s Territorial Reviews för Småland, Öland och Blekinge från 2011 att den svenska staten negligerat transportplaneringen i landets sydöstra delar vilket riskerar att bromsa utvecklingen i sydöstra Östersjöregionen.

Företrädare för Regionförbundet, Trafikverket och Riksdagens Trafikutskott besökte bland annat därför Riga i Lettland och Vilnius i Litauen förra veckan. Syftet med besöken var att diskutera möjligheterna att skapa nya effektiva och konkurrenskraftiga transportkorridorer i Östersjöregionen, för vår del i första hand en möjlig framtida transportkorridor ”Cargoto” mellan Oskarshamn och Ventspils i Lettland.

Några slutsatser av besöken:

-         Transporter på järnväg mellan Östersjöregionen och Kina är redan idag en realitet. Distansen är 11 000 km och tar 13 dagar. Kostnaderna är ännu så länge för höga i relation till transport med båt. Tidsvinsten, som är 25 dagar i jämförelse med transporten med båt, kan dock kompensera det höga kostnadsläget för så kallade high value gods.

-         Transithandeln är betydelsefull för både Lettland och Litauen. De framtida prognoserna österut indikerar att de kommer att bli större och än mer betydelsefulla. Stora investeringar görs därför redan idag i befintliga hamnar, vägar, järnvägar och terminaler i båda länderna. Man är dock något frågande till varför vi (Sverige) ännu inte anpassat infrastrukturen till marknaderna öster ut (Ryssland och Kina).

-         Handeln med Sverige och då framförallt södra Sverige är viktig för Lettland. Med ökande transportvolymer bör en transportkorridor mellan Göteborg, Oskarshamn, Ventspils och österut kunna etableras och kompletterar befintliga transportkorridorer mellan Stockholm/Nynäshamn-Riga/Ventspils och Karlshamn-Klaipeda.

Ett exempel på Letternas positiva syn på Cargoto är att transportministeriet presenterade transportkorridoren som en framtida sådan för vår kung när han besökte Riga för ca två veckor sedan tillsammans med en svensk näringslivsdelegation.

-         Vårt fortsatta arbete bör fokusera på att utveckla transportkorridoren mellan Göteborg, Jönköping, Oskarshamn och Ventspils. Anslutningen till Göteborg har stor prioritet för letterna, inte minst för containertrafiken västerut. Utgångspunkten för att etablera korridoren ska vara att vi snarare ska komplettera än konkurrera med befintliga transportlinjer och rutter, genom ökande transportvolymer.

-         Handeln med södra Sverige är även viktig för Litauen. Här är dock knappast Oskarshamn, ett alternativ till den redan befintliga korridoren Karlshamn- Klaipeda.

De gröna näringarnas framtida utmaningar i Kalmar län – Hur påverkas näringen av klimatförändringarna?

Regionförbundet, länsstyrelsen och LRF Sydost genomför, just nu, fyra framtidsstudier om vilka utmaningar och möjligheter som länets gröna näringar står inför. Syftet med studierna är att de ska utgöra underlag för en diskussion om hur man kan stärka konkurrenskraften hos våra företag inom de gröna näringarna och vilka åtgärder som behöver genomföras. Resultaten kommer att presenteras och diskuteras på en konferens i Kalmar den 25 april 2014. Framtidsstudierna är den första i sitt slag inom näringen i Sverige.

En av studierna, den om energi- och klimatfrågor, har genomförts av Tyréns AB.

I rapporten pekar Tyréns på att medeltemperaturen förväntas höjas med cirka 1,5 grad till 2030, cirka 2 grader till 2050 och 3-4 grader till 2100. De direkta konsekvenserna av detta blir

-         Fler och mer extrema värmeböljor

-         Fler och mer extrema händelser med stora nederbördsmängder

-         Fler och mer extrema torrperioder

-         Förlängd växtsäsong och förbättrade odlingsbetingelser

-         Höjd havsnivå

-         Ökade problem med vattenkvaliteten

-         Försurning, minskad salthalt och höjd temperatur i Östersjön

-         Förbättrade förutsättningarna för skogsbruket

Med ett klimat som är mer opålitligt, med mer extremt väder, blir förutsättningarna svårare för en produktion utan avbrott. Näringarna bör därför satsa på åtgärder för att utveckla en mera robust struktur, som till exempel fler träslag samt öka variationer i gallring och avverkning inom skogsbruket samt förändrade odlingsmetoder och satsning på nya grödor inom jordbruket. Klimatförändringarna förväntas även skapa positiva möjligheter för förnybar energi och förnybara material.

Fiskerinäringen är den bransch som bedöms påverkas negativt i och med förändringar av ekosystemen i hav och sjöar.

Du kan anmäla dig till konferensen den 25 april och ta del av hela rapporten på www.rfkl.se

Hälsningar/Håkan

Håkans Nyhetsbrev (2014-04-05)

05 april 2014 by

En grupp bestående av företrädare från Regionförbundet, Trafikverket och Riksdagens transportutskott besöker Riga i Lettland och Vilnius i Litauen på måndag och tisdag. Samtalen, som bland annat kommer att ske med respektive transportministerier kommer att kretsa kring möjligheterna att skapa nya effektiva och konkurrenskraftiga transportkorridorer i Östersjöregionen.

På mötet i Riga träffar vi bl.a. Kaspars Briskens, som är politisk rådgivare till Lettlands Infrastrukturminister och på mötet i Vilnius träffar vi preliminärt Rimantas Sinkevicius, Litauens transportminister.

Under mötet kommer vi bland annat att redovisa hur efterfrågan på person- och godstrans­porter i södra och sydöstra Sverige ökar. Mycket pekar också på att godsflödet österut komma att överstiga flödet mot Västeuropa redan 2030. Samtidigt visar OECD:s studie från 2011 att Sverige har haft ett västsvenskt perspektiv under hela efter­krigstiden. Genom att svenska staten negligerat transportplaneringen i landets sydöstra delar riskerar Sverige att bromsa utvecklingen i sydöstra Östersjöregionen, menar OECD.

Ovan är såväl en nationell som en internationell fråga och det är därför viktigt att vi har en tydlig målbild för hur infrastrukturen i sydöstra Sverige kan förbättras för att möta den ökande handeln över Östersjön. En av de frågor vi kommer att aktualisera är den möjliga framtida transportkorridoren ”Cargoto” mellan Oskarshamn och Venspils.

Vad händer med de framtida strukturfonderna?

Regionalfondsprogrammet 2014-2020

Regeringen fattade beslut om att skicka in de nio regionalfondsprogrammen till EU-kommissionen för godkännande den 27 mars. Ett av dessa är vårt program för Småland och Öarna. Programmet omfattar insatser på totalt 66 miljoner euro, vilket är ca 600 EU-miljoner under perioden 2014-2020. Inkluderar vi, vår egen, medfinansieringen omfattar programmet insatser på totalt 1,2 miljarder kronor under perioden.

Programmet, som arbetats fram av de tre regionförbunden och Region Gotland, omfattar insatser inom följande fyra områden:

1. Stärker forskning, teknisk utveckling och innovation (34 %)

2. Ökar tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik (10 %)

3. Ökar konkurrenskraften hos små och medelstora företag (40 %)

4. Stödjer övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer (16 %)

Regeringens beslut innebär sannolikt att en första ansökan om stöd kan lämnas in först under september och att beslut i frågan kan fattas av strukturfondspartnerskapet tidigast i december i år.

Socialfondsprogrammet 2014 – 2020

Regeringen beslöt även att lämna in socialfondsprogrammet för godkännande till EU-kommissionen.

Programmet inriktas bl.a. på att stärka tillgången till relevant kompetens på arbetsmarknaden genom verksamhetsrelaterad kompetensutveckling, utveckla och tillämpa metoder som bidrar till att öka övergångarna för prioriterade grupper på arbetsmarknaden samt till att förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken.

Nästa steg i arbetet är att vi – de tre regionförbunden och Region Gotland – kommer att få i uppdrag att ta fram en regional handlingsplan för socialfonden, vilket väntas ske under april.

Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020

Landsbygdsprogrammet finansieras av både EU och svenska skattekronor. EU har dragit ner sin andel av programmet under den kommande programperioden. För att behålla samma nivå på programmet som under förra perioden har regeringen nu beslutat att förstärk programmet med 2,8 miljarder. Sveriges finansieringsgrad ökar därmed från 53,6 procent till 59 procent.

De nya medlen ska nyttjas för satsningar på bredbandsutbyggnad och kommersiell service.

Företagsfrämjande system på lika villkor i Kalmar län

Vi kommer under maj och juni att tillsammans med Tillväxtverket anordna ett antal utbildningar/workshop för tillväxtansvariga och företagsfrämjare i länet. Insatsen är en viktig del av vårt regeringsuppdrag för att kvinnor och män ska kunna starta, driva och utveckla företag på lika villkor.

Arbetet med tillväxt ur ett jämställt perspektiv genomsyrar flera processer just nu och från regeringen ställs ökade krav på att de medel som används för regionala projekt, medfinansiering av EU-program etc. I arbetet med kommande programstrukturer, enligt ovan, finns också ökade krav att förhålla sig till jämställdhet, integration och miljömässiga aspekter i utvecklingsarbetet.

Syftet med utbildningarna/workshopen är att du, som deltar, ska få möjlighet att utveckla din kompetens om jämställdhetsintegrering i såväl praktik som teori. Under dagen kommer vi bl.a. gå igenom: Det företagsfrämjande systemet ur ett jämställdhetsperspektiv, Jämställdhetsintegrering som metod och förutsättningar för ”företagande” ur ett jämställdhetsperspektiv

Utbildningen/workshopen som hålls vid fyra olika tillfällen i länet är kostnadsfria, men med ett begränsat antal platser. Du kan bara anmäla dig till ett tillfälle. Dessa är:

13 maj – Fredensborgs Herrgård, Vimmerby

14 maj – Badholmen, Oskarshamn

22 maj – Hotell Skansen, Färjestaden

03 juni – Stufvenäs Gästgifveri, Söderåkra

Du kan anmäla dig via http://www.rfkl.se/utbildningsdag

Två mycket bra skivor

Jag får då och då frågan om jag inte har ytterligare musik att rekommendera. Tyvärr har det varit ont om ny bra musik under den senaste tiden, enligt min smak, eller är det så att jag inte varit tillräckligt lyhörd och observant, för att hitta dessa. Men nu har det kommit ut två skivor, som jag varmt kan rekommendera:

Lost in the Dream med The War on Drugs
The take off and landing of everything med Elbow

Elbow är en brittisk grupp från Manchester. Gillar du Radiohead, Coldplay och/eller Peter Gabriel är chansen stor att du även gillar Elbow.

The War on Drugs, som kommer från Philadelphia i USA, är ett så kallat indie pop band.

Hälsningar/Håkan

 

Håkans Nyhetsbrev (2014-03-30)

30 mars 2014 by

Konferensen Det goda exemplets makt på Kalmarsalen i fredags, blev minst sagt lyckad. Cirka 420 personer deltog från drygt 160 olika organisationer i länet. Temat för denna var – varför växer och investerar vissa entreprenörer och företag i regionen, medan andra inte gör så? Konferensen var en del i det så kallade Handslaget som Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen kommit överens om.

Några exempel som presenterades på konferensen var

Utvecklingen av Astrid Lindgrens Värld
Vårt enda börsnoterade bolag Electra AB i Kalmar
Scanias utbyggnad på cirka 3 miljarder i Oskarshamn
Det kommande Slottholmshotellet i Västervik
Utvecklingen av Böda Sand
Parma Records/Stage 4 you i Torsås
Utbyggnaden av Ekerum på Öland
Royal Designs satsning i Orrefors
SAFT i Oskarshamn den enda batteritillverkare i Sverige idag

Vad är då Handslaget?  Nedanstående är ett utdrag från den debattartikel som regionförbundets ordförande Lars Blomberg, landshövding Stefan Carlsson och landstingsstyrelsens ordförande Anders Henriksson publicerade för drygt ett år sedan.

Kalmar län är en region som ständigt utvecklas. Vi ställs hela tiden inför nya utmaningar och nya möjligheter. En del utmaningar kräver lokala eller regionala insatser, andra nationella och internationella. Möjligheten är en effektiv och gränsöverskridande samverkan. Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen i Kalmar län har ett ansvar gentemot våra länsinvånare att rusta länet, inte bara för dagens eller de närmaste årens utmaningar, utan också för det som väntar på längre sikt. Därför gör vi nu ett regionalt handslag där vi tillsammans och utifrån våra respektive roller stärker länets utveckling och tillväxt.

För att stärka det positiva som händer i länet och för att kunna möta de utmaningar vi står inför ökar vi nu samarbetet kring utvecklings- och tillväxtfrågorna. Tillsammans och utifrån våra respektive roller ser vi nu till att stärka och maximera de satsningar som görs runt om i länet. Det tar vi i hand på.

Lars Trägårdh och Anna Löfmarck klara för årets regiondagar

2014 års regiondagar har, som jag tidigare skrivit om, rubriken Internationalisering och social sammanhållning. Dagarna kommer att hållas på Strand Hotell i Borgholm den 23-24 oktober. Två av programpunkterna är civilsamhällets roll för och i den framtida välfärden och hur det går för våra företag i länet.

Vilken roll spelar civilsamhället i välfärdens framtida organisering och från övergången från ett homogent folkhem till ett pluralistiskt samhälle? Frågorna kommer att besvaras av Lars Trägårdh, professor i historia, som bott och verkat i USA under många år. Lars är numera knuten till Ersta Sköndal högskola, där han bl.a. arbetar med ett projekt som rör den sociala tilliten i Sverige. Lars har varit ledamot i regeringens Framtidskommission och medverkat i den offentliga debatten i Sverige framför allt via artiklar i svenska tidningar och tidskrifter.

Hur går det för företagen i Kalmar län? Grufman Reje, numera en del av Bisnode, har kartlagt hur näringslivet utvecklats i länet de senaste fem åren. Anna Löfmarck, kommer att ge svar på hur den ekonomiska konkurrenskraften ser ut i olika branscher i länet och var tillväxten sker i förädlingsvärde och jobb. Anna är civilingenjör och ekonomie doktor. Som ansvarig för Grufman Reje har hon byggt upp en landsomfattande verksamhet med näringslivsanalyser riktade till bland annat regioner, kommuner och branschförbund, med ambitionen att öka faktainnehållet i vår syn på näringslivets utveckling.

Träregion Småland och Smart Housing Småland på Almedalen

Träregion Småland och Smart Housing Småland (SHS) kommer att vara på plats i Almedalen i sommar. Genom de båda projekten hjälps vi åt att profilera Småland som en ledande träregion i Europa och som ett centrum för industriellt byggande i trä. Träregion Småland kommer att arrangera sex miniseminarier under två dagar (den 2 och 3 juli). Smart Housing Småland kommer att ha en spännande bostadsmodul i trä och glas i hamnen under hela veckan.

Regionförbundet rekryterar studentmedarbetare

Vi står inför ett stort generationsskifte inom de närmaste tio åren. Vi påbörjar därför en satsning med så kallade studentmedarbetare. Fram till sommaren kommer två studenter att, vid sidan av studierna, arbeta på regionförbundet. Tanken är att arbetet ska lägga grunden för ett system som kan användas i kommunerna och på företagen i länet. Arbetet kommer att utvärderas löpande.

Genom att gå före och visa vägen för en modern anställningsform hoppas vi kunna förmå fler företag och myndigheter att göra det samma. Tillsammans kan vi hjälpa till att öppna upp arbetsmarknaden för studenter samtidigt som vi får in värdefull kunskap i våra organisationer.

Hälsningar/Håkan

 

Håkans Nyhetsbrev (2014-03-16)

16 mars 2014 by

Linnéuniversitetet initiativ om att starta ett sommaruniversitet kan bli något viktigt och betydelsefullt för Kalmar och regionen. Linnaeus University Summer Academy startar redan i år, sommaren 2014. Studenterna erbjuds sju olika kurser i Kalmar och en i Pukeberg, den om Glass Design. Totalt förväntas 300 studenter från hela världen till universitetets kurser i sommar. Initiativet är unikt i Sverige. Bakom initiativet står vice rektor Nils Nilsson.

Vi lever i en förändlig tid. Sommaruniversitet är därför viktigt inte bara för Linnéuniversitet status, attraktivitet och ekonomi, utan även för regionens omvandling. Platser och regioner som är öppna för nya idéer och bättre metoder har en fördel när det gäller att locka till sig människor. Har man även en öppen attityd som stödjer anpassningen till de globala utmaningar vi står inför, tenderar det även att påverka den ekonomiska tillväxten i positiv riktning.

Vi medverkar i två av sex pilotprojekt i det nationella projektet den Attraktiva Regionen (DAR), dels Linnéstråket, dels Mer Kalmarsund. Projektet är initierat av Trafikverket, och handlar om hur man kan skapa förutsättningar för en attraktiv region? Projektets fokus ligger på att stärka ett integrerat arbete mellan infrastruktur-, trafik- och bebyggelseutveckling, så kallade rumsliga frågor.

DAR kommer att pågå till år 2016 med möjlighet till förlängning. Trafikverket är projektägare och KTH följeforskare och coacher. Projektägare för pilotprojektet Linnéstråket är Regionförbundet Södra Småland och Regionförbundet i Kalmar län.

Linnéstråket handlar om regionen kring de båda universitetsstäderna, Kalmar och Växjö, samt stråket och kommunerna däremellan, Nybro, Emmaboda och Lessebo. Vilka utvecklingsmöjligheter och vilka spridningseffekter kan Linnéuniversitet skapa längs sträckan?

Arbete med Linnéstråket började med en kick off i Kosta i fredags. På mötet lyftes frågor som vilken roll Kalmar och Växjö har, som motorer för regionen, och hur det kan spilla över på kommunerna där emellan? Hur kan mindre orter bidra? Alla var överens om att helheten växer om man samarbetar. Projektets viktigaste målgrupp är kommunernas och regionens ledande politiker – som måste vara bärande av idéerna! Projektet är även en viktig del i förberedelsen inför nästa omgång av de regionala och nationella transportplanerna om 4-5 år.

Mer Kalmarsund handlar om regionen mellan Kalmar och Oskarshamn längs Kalmarsund och E22:an. Projektägare är Regionförbundet. I projektet ingår även Kalmar, Mönsterås och Oskarshamn samt KLT.

Avisering om ”Vägar till ett dynamiskt näringsliv”

Mångfald i näringslivet tillför nya influenser och utvecklingsmöjligheter. En fortsatt stark tillväxt förutsätter att hela befolkningens kompetens och initiativkraft kan tas tillvara.

För att möjliggöra hållbar tillväxt är det nödvändigt att fördjupa kunskapen om hur förutsättningarna för företagande skiljer sig åt mellan olika grupper och hittar nya vägar för att lösa dessa och kommande utmaningar.

Idag är andelen företag som drivs av kvinnor i Sverige ca 27 procent. Aktuell forskningen visar att antalet affärsidéer och nya affärsmodeller ökar när fler företag drivs och utvecklas av kvinnor, vilket i sin tur ökar förnyelsen och dynamiken i näringslivet och Sveriges möjligheter till ökad konkurrenskraft och hållbar ekonomisk utveckling

Vi kommer mot bakgrund av ovan att bjuda in till en regional mötesplats den 29 augusti med fokus på mångfald och entreprenörskap som motor för regionens utveckling. Dagen kommer att bjuda på stimulerande intervjuer, föredrag och diskussioner.

Boka dagen redan nu! Vi återkommer med inbjudan snart.

Våra besökare svarar för ca 10 % av den totala handeln i länet.

Stora andelar av vårt län har ett större utbud av shopping och handel än vad befolkningsunderlaget medger. Förklaringen är det stora antalet besökare, som söker sig hit. Men hur stor andel av vår handel svarar de för?

Shopping och handel omsatte drygt 13 miljarder i länet år 2013. Lokalbefolkningen svarade för den dominerande andelen. Våra besökare svarade för ca 10 %. Av dessa var 569 miljoner kronor relaterade till livsmedel och 643 miljoner kronor till shopping, totalt drygt 1,2 miljarder.

Beräkningarna, som är gjorda av RESURS, bygger på en definition från WTO.

Nästa vecka kommer inget nyhetsbrev eftersom jag ska springa Roms Marathon den 23 mars.

Hälsningar/Håkan

 

 

 

Håkans Nyhetsbrev (2014-03-02)

02 mars 2014 by

Det finns ett akut behov av att fylla våra företag med ny kunskap för att de ska behålla sin konkurrenskraft. I det så kallade Innovationsindex, som RegLab presenterade nyligen för år 2013, ligger vi tyvärr på den nedre halvan inom samtliga indikatorer. Vårt näringsliv behöver, som OECD säger, ta steget upp i värdekedjan.

Några viktiga utgångspunkter för att vi ska lyckas är att det finns en förnyelseförmåga i näringslivet, att det finns ett inflöde av nya idéer och perspektiv och att vi kan tillvarata den potential som finns på vissa platser i länet.

Ett exempel på en process som pågår i länet, som väl uppfyller dessa kriterier, är den ansökan som Scania, Siemens, One Nordic, KTH, Efour, Oskarshamns kommun, Atrinova, Regionförbundet och Länsstyrelsen lämnat in med anledning av Trafikverkets upphandling av så kallade elvägar, elektrifiering av tunga vägtransporter.

Syftet med ansökan är att skapa en demonstrationsanläggning i Oskarshamn för att utveckla en metod för att minska användningen av fossil energi i det svenska transportsystemet, för tung trafik mellan 16 och 60 ton.

Styrkorna med Oskarshamn, som plats för demonstrationsanläggningen, är förutom ovan, att det finns både en hamn och en industri – inte minst Scania – med många tunga vägtransporter, som erbjuder en bra demomiljö.

Projektet ligger väl i linje med vårt arbete att skapa en fossilbränslefri region år 2030. Nya regionala siffror visar att takten i vårt klimatarbete är för lågt, jämfört med uppsatta mål. Omställningen i transportsektorn är en central del i denna process. Transportsektorn i Sverige ökade nämligen sina koldioxidutsläpp med 32 % mellan 1990 och 2010, beroende på att transportvolymerna ökar.

Förberedelsearbetet inför den kommande strukturfondsperioden åren 2014-2020 pågår för fullt. Klart är t.ex att vi tilldelats drygt 66 miljoner euro av regeringen till det regionala strukturfondsprogrammet för Småland och Öarna. Lanseringen av programmet kommer dock sannolikt först senare i höst. För socialfonden är förutsättningarna dock mera osäkra.

För lokalt ledd utveckling, det som tidigare kallades Leader, gav regeringen i förra veckan Jordbruksverket i uppdrag att hantera stödet. Du kan läsa mer om detta nedan.

Positiv utvärdering av Smålands Shanghai kontor

TicTac har utvärderat verksamheten på Smålands Shanghai kontor. Syftet med denna har varit att få en bild av hur verksamheten fungerar i förhållande till projektets målgrupper, som är små- och medelstora företag i Kalmar respektive Kronobergs län och potentiella studenter i östra Kina. Av utvärderingen framgår bland annat:

- Att 75 % av tillfrågade företag anser att satsningen bör fortsätta efter projektets slut, som är den sista december i år. Av de resterande 25 % svarar 19 % kanske och 6 % nej.

- Att 97 % av de tillfrågade kinesiska studenterna anser att verksamheten bör fortsätta medan endast 3 % svarar kanske.

Som en följa av bland annat ovan utsågs Linnéuniversitetet till Årets Rookie bland Sveriges Universitet i fråga om ökningen av betalande utländska studenter till Sveriges lärosäten.

Utvärderingen kommer att publiceras i sin helhet den kommande månaden.

Flerfondslösning ska finansiera lokalt ledd utveckling

Regeringen gav i förra veckan Jordbruksverket i uppdrag att hantera stödet för lokalt ledd utveckling för samtliga fyra EU-fonder – Jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, Havs- och fiskerifonden, Socialfonden och Regionala utvecklingsfonden. Lokalt ledd utveckling går att jämföra med det som tidigare kallades Leader.

Genom att använda sig av samtliga fyra fonder skapas, enligt regeringen, bättre förutsättningar för lokal utveckling genom att åtgärder kan samordnas lokalt.

Bakgrunden till beslutet är EU-kommissionen öppnat möjligheten att ge stöd till lokalt ledd utveckling även från Socialfonden och Regionala utvecklingsfonden under kommande programperiod. Det finns också möjlighet att ge stöd från samtliga berörda fonder till en och samma lokala strategi, en så kallad flerfondsfinansiering. Regeringen har valt att använda sig av båda dessa möjligheter.

Jordbruksverket ska vara förvaltande och attesterande myndighet för stöd till lokalt ledd utveckling från alla fyra fonder.

De gröna näringarnas framtid i Kalmar län – vilken inritning väljer vi de närmaste 20 åren?

Som jag tidigare skrivit om genomför regionförbundet, länsstyrelsen och LRF en framtidsstudie om de gröna näringarna i länet. Studien, som omfattar 4 stycken delstudier, kommer att presenteras på en konferens i Kalmar den 25 april

På programmet finns bland annat följande punkter:

- Företag inom de gröna näringarna – attityder, strukturer och omgivning: Lennart Bjurström, Macklean strategiutveckling

- Möjligheter för livsmedelsproduktion i kalmar län 2030: Sören Persson, LRF

- Innovation: Karin Andersson och Lars Eidenvall, Kairos Future

- Ett förändrat klimat för företag: Maria Larsson, Tyréns/INDEA

Vill du anmäla dig till konferensen kan du göra så på www.rfkl.se/grona25april

Hälsningar/Håkan

Håkans Nyhetsbrev (2014-02-23)

23 februari 2014 by

Regionförbundets arbetsutskott riktar skarp kritik mot Trafikverkets utredning om Ostlänkens sträckning genom Linköping. Utredningen måste, enligt arbetsutskottet, kompletteras med hur Tjust- och Stångådalsbanan ska anslutas mot såväl Södra stambanan som Ostlänken i Linköping.

I utredningen hänvisar man nämligen till att det pågår en s.k. åtgärdsvalsstudie för Tjust-/Stångådalsbanan och att man därför inte tar ställning till hur banan ska anslutas till den nya stationen.

Ostlänken är en planerad ny dubbelspårig järnväg mellan Järna (utanför Södertälje) och Linköping. Ostlänken kommer att innebära snabbare resor mellan Linköping och Stockholm och att den hårt belastade stambanan avlastas. Ostlänken planeras för persontåg i upp till 320 kilometer i timmen och beräknades år 2010 kosta cirka 35 miljarder kronor. Byggstart planeras till 2017 med sikte på att banan ska stå klar för trafik 2028.

Jag och Peter Hogla, min kollega i Kronobergs län, ska medverka på Kalmarsunds Promotions möte i Växjö på tisdag. Rubriken för mötet är En dynamisk arbetsmarknads region. Peter och jag ska intervjuas om hur vi samarbetar idag och om hur vi kan utveckla samarbetet ytterligare. Att samarbetet är omfattade redan idag, kan du se längre ner i det här nyhetsbrevet.

Länets befolkning fortsätter att öka. Vi har numera en folkmängd på 233 874 personer, vilket är en ökning med 326 personer. Motsvarande siffra ett år tidigare var en ökning med 458 personer. De senare årens negativa trend har med andra ord brutits. Detta är oerhört positivt.

Tyvärr har vi ett negativt födelseöverskott, dvs. att antalet avlidna är fler än antalet födda. Det är endast Kalmar, Mörbylång och Oskarshamn, som har ett positiv födelseöverskott. Flyttningsnetto är däremot positivt, + 690, tack vare inflyttningen av utländska medborgare. Fortfarande förlorar emellertid länet invånare till andra delar av landet. Hultsfred, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn samt Torsås kommun ökade sina befolkningstal under 2013. Övriga kommuner minskade.

Gränsöverskridande samarbete mellan Kalmar och Kronobergs län

Som du kan se nedan har Kalmar och Kronobergs län ett omfattande samarbete, redan idag. I vissa fall omfattar samarbetet även Blekinge, Gotland, Skåne, Jönköpings och/eller Östergötlands län.

De mer eller mindre fast strukturerna är:

• Ett gemensamt kontor i Bryssel för regionförbunden i Blekinge, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län och för de tre lärosätena i regionen, Blekinge Tekniska Högskola, Linnéuniversitetet och Högskolan i Jönköping

• Ett gemensamt kontor i Shanghai för Linneuniversitetet och de båda regionförbunden i Kalmar och Kronobergs län

Euroregion Baltic, där regionförbunden i såväl Blekinge, Kalmar och Kronobergs län är medlemmar. Övriga medlemmar är Borgholm, Pomorski och Warminsko-Mazurski regionerna i Polen, Kaliningrad och Klaipeda län i Litauen.

Almi Invest Småland och Öarna, gemensamt riskkapitalbolag för Gotland och Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län

• Ett gemensamt bolag för driften av den gemensamma informations- och bokningsplattformen för besöksnäringen i Småland och på Öland.

South Baltic, Crossborder program för södra Östersjöregionen för Blekinge, Kalmar län, Skåne och Kronobergs län. Övriga som berörs av programmet är Själland i Danmark, delar av Mecklenburg-Vorpommern i Tyskland, norra Polen och Klaipeda län i Litauen.

Strukturfonderna för Småland och Öarna, såväl den regionala som sociala fonderna, för Gotland och Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län

Trästrategi Småland, som omfattar alla tre länen i Småland.

Smart Housing Småland, ett tioårigt så kallat Vinnväxt projekt för den småländska glas och trähusindustrin

• Ett antal kollektivtrafik- och infrastrukturprojekt med Skåne, Blekinge, Östergötland, Öland och övriga Smålands län

Samarbetsöverenskommelse mellan Linnéuniversitetet och de båda regionförbunden i Kalmar och Kronobergs län

Kultur i Sydostregionen, som bland annat omfattar Reaktor Sydost och en gemensam danskonsulent. Med sydost avses Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.

Därutöver tillkommer ett antal projekt av varierande längd och omfattning. Dessa är idag:

Partnerskap Småland – Ett treårigt gemensamt varumärkesarbete för besöksnäringen i samtliga tre län Småland

Det ”nya” Glasriket – Ett regeringsuppdrag för länsstyrelser och regionförbund i Kalmar och Kronobergs län

OECD studien för Småland, Öland och Blekinge. Resultaten av studien ska presenteras för OECD senare under 2014.

Plug in, gemensamt projekt för regionförbunden i G och H län om minskande gymnasieavbrott

Gemensam analys av kompetensbehoven inom Småland, Öland och Blekinge

Skolbibliotekslyftet, som omfattar länsbiblioteken i Blekinge, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län

Den Attraktiva regionen – Linnestråket, som bland annat omfattar Trafikverket, KTH, Linnéuniversitetet, regionförbunden i Kalmar och Kronobergs län, de fem kommunerna längs stråket – Kalmar, Nybro, Emmaboda, Lessebo och Växjö, Trafikverket och länstrafikbolagen i Kalmar och Kronobergs län

Lena Sellgren klar för årets regiondagar

Lena Sellgren, senioranalytiker och ansvarig för regionanalyserna på Nordea kommer att presentera en rykande färsk regional rapport på årets regiondagar. Hon medverkar den 23 oktober.

The River & The Thread av Rosanne Cash

Det var ett tag sedan jag rekommenderade en skiva. Rosanne, som är Jonny Cash första barn, har kanske inte sin fars karisma, men hon har samma känsla i musiken, men med en röst som är hennes egen. Rosanne Cash har bara gjort det som många hävdar är hennes bästa album.

Hälsningar/Håkan

 

Håkans Nyhetsbrev (2014-02-16)

16 februari 2014 by

Näringsliv och samhälle berörs och påverkas dagligen av de globala utmaningarna och vi måste i allt större utsträckning anpassa oss till dessa. Internationell handel och export, jakten på rätt kompetens, den digitala revolutionen och snabba teknikutvecklingen samt klimatförändringarna är bara några av dessa utmaningar. I denna kunskapsintensiva ekonomi är tillgången till mänskligt kapital en avgörande faktor. Genom att erbjuda en god livsmiljö med mångfald och upplevelser samt variation i arbete och utbildningar kan vår region hävda sig och utvecklas inför framtiden.

Ovan är temat för årets regiondagar som har rubriken Internationalisering och social sammanhållning. Dagarna kommer att hållas på Strand Hotell i Borgholm den 23-24 oktober.

Bland de medverkande kan redan nu nämnas Teo Hären, som kommer att medverka under rubriken Kreativa människor i en kreativ värld, och Staffan Landin, som i år återkommer för att presentera en Regional gapminder för Kalmar län. Ytterligare medverkande tillkommer. Inbjudan kommer att skickas ut senare i vår.

I syfte att hantera frågor som rör den digitala revolutionen och den snabba teknikutvecklingen beslutade vår styrelse att inrätta en programberedning för den Digitala Agendan förra året. I beredningen ingår i princip de flesta av länets ledande politiker och Stefan Carlsson.

Insikten om att vi måste börja planera för dessa digitala förändringar, blir inte mindre när man tar del av Di Dimension, den 13 februari, om just den Digitala Dimensionen. Allt kommer, som Dagens Industri skriver i sin ledare den 14 februari, att påverkas:

”kraven på arbetsmarknaden, interaktionen mellan människor, möjligheterna att tjäna pengar, konsumera och mejsla ut sin identitet. Kort sagt en stor del av det som definierar vilka vi är. Vinnarna är att gratulera. Problemet är att det också finns förlorare.”

Om man jämför utvecklingen av e-tjänster i Sverige med övriga världen så befinner vi oss, faktiskt, på en ytterst blygsam 24:e plats i World Economic forums rapport för år 2012, tillsammans med länder som exempelvis Bolivia, Jordanien och Kazakstan. Den offentliga sektorn där kommuner, landsting och regioner ingår har ett stort ansvar för detta då vi står för 70-80 % av medborgarkontakterna.

Enligt branschtidningen Computer Sweden finns det en besparingspotential på hisnande 6,6 skattemiljarder inom kommunalt IT. Siffran är förvisso teoretisk och baseras på en hel del antaganden men den säger ändå en hel del om möjligheterna.

Vad har då programberedningen identifierat i sitt arbete hittills? Några exempel är:

Ett av problemen är att var tionde svensk lever i ett digitalt utanförskap. Alla måste få möjlighet att använda sig av Internet för att fullt ut kunna delta i samhällslivet. Kalmar län har en åldrande befolkning, inte minst på landsbygden. IT och Internet är en förutsättning för att vi ska kunna hantera den demografiska utvecklingen.

Inom utbildningssektorn behöver vi öka den digital kompetens hos lärarna och öka den pedagogiska tillämpningen av tekniken. Det finns, redan idag, många goda initiativ på gräsrotsnivå, men det saknas i många fall en strategisk samordning, som ytterst ledningen har ansvaret för.

Vård- och omsorg är en av de mest informationsintensiva sektorerna i samhället och behovet av bra informationsförsörjning är mycket betydelsefull. Arbetet i den Nationella eHälsa – strategin, inklusive vårt arbete i länet, bör framöver i större utsträckning fokusera på ökad delaktighet med fler personliga e-tjänster för alla invånare och en samordning mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Den digitala ekonomin förväntas växa sju gånger snabbare än resten av ekonomin de närmaste åren. IT-sektorn är Sveriges tredje största bransch om vi även inkluderar de som arbetar med IT på andra typer av företag. Länets näringsliv har, i en nationell jämförelse, den tredje lägsta andelen av kvalificerad IT-kompetens.

Det politiska bredbandsmålet är, att alla ska tillgång till 100 Mbit/s år 2020. Idag har endast 26 procent av medborgarna i länet tillgång till 50 Mbit/s. Marknadskrafterna kommer, enligt beredningens arbetsgrupp, att klara alla flerfamiljshus. Det är villor och orter med 500 till 1000 invånare som är den stora utmaningen och som vi behöver ta ett extra ansvar för.

Beredningens arbete kommer bland annat att resultera i ett antal förslag som kommer att behandlas under våren såväl politiskt, som i en bred remiss.

Hälsningar/Håkan

 

Håkans Nyhetsbrev (2014-02-09)

09 februari 2014 by

Sedan starten 2012 har cirka 90 företag från regionen efterfrågat och fått hjälp av Smålands Shanghaikontor. Kontoret är ett samarbete mellan de båda regionförbunden i Kronobergs och Kalmar län samt Linnéuniversitetet. För Linnéuniversitetets del har kontoret hittills hjälp till med att få 63 studenter att mot betalning studera på universitet i Växjö eller Kalmar.

Syftet med kontoret är dels att förbättra och förenkla möjligheterna för småländska företag att göra affärer i Kina, dels att förbättra Linnéuniversitetets möjligheter att rekrytera studenter och samverka med både andra universitet och näringsliv i Kina.

Utöver ovan nämnde Wang Zhi, kontorets chef, på Regionförbundets senaste styrelsemöte i fredags, att intresset för länets miljöteknik, trä- och glasföretag samt besöksmål ökar starkt i Kina. Under de två åren som har gått, sedan kontoret etablerads, har intresset även ökat för samarbeten inom kultur och utbildning. Såväl Västerviksgymnasiet som CIS i Kalmar och gymnasiet i Vimmerby har idag studentutbyte med Kina.

Vi har idag, enligt Wang Zhi, goda kunskaper, väletablerade nätverk och bra kontaktvägar in i Kina, vilket är bra utgångspunkter för att kunna dra nytta av den växande ekonomin i Kina.

På styrelsemötet informerades ledamöterna även om den nu pågående processen, om att de tre Smålandslänen eventuellt gemensamt kommer att ansöka om att arrangera Manifesta år 2018.

Manifesta – The European Biennial for Contemporary Art är en av de ledande biennalerna inom samtidskonst i världen. Manifesta har arrangerats vartannat år sedan 1996. Kommande biennaler är planerade till Eremitaget i St Petersburg, år 2014 och Zürich, år 2016.

Manifesta är Europas tredje största biennal, efter Venedig-biennalen och Documenta i Kassel. Det unika med Manifesta är att man arbetar med folk och föreningar under en längre tid innan själva biennalen. I vårt fall kan det t.ex. bli med folk från en glasbruksort och deras identitet från att vara glasblåsare med ett stort hantverks- och kunskapskapital till att bli en del i ett upplevelse samhälle.

Vandalorum utanför Värnamo, Växjö konsthall, Kulturparken Småland, Kalmar Konstmuseum och Landstinget i Jönköpings län initierade våren 2013 en förstudie om Manifesta i Småland 2018. Förstudien resulterade i ett så kallat Letter of Interest, som i sin tur resulterade i att Småland valdes ut som en av fyra förslag för en vidare kvalificering. Övriga är:

Palermo, Italien

Köpenhamn, Danmark/Malmö, Sverige

Helsingfors, Finland/Tallin, Estland

LoI har sedan följts av ett Letter of Intent, av Regionförbunden i Kalmar och Kronobergs län samt Landstinget i Jönköpings län, som lämnades in den 15 januari i år. En ansöka ska om de berörda organisationerna beslutar så, lämnas in i slutet av maj. Avgörande för om så kommer att ske eller inte är sannolikt frågan hur finansieringen av arrangemanget kan lösas. Beslut om vem som tilldelas Manifesta 2018 fattas i juni i år.

Kompass – Kommunal Praktisk Samverkan Socialtjänsten – Kalmar län

Vid årsskiftet 2012/13 sa samtliga Social- och omsorgsnämnder i länet upp avtalen med den gemensamma forsknings- och utvecklingsenheten Fokus Kalmar län.

Den fortsatta verksamheten, som samtliga kommuner i länet ställt sig bakom, kommer att bedrivas under namnet Kompass – Kommunal Praktisk Samverkan Socialtjänsten – Kalmar län. Verksamheten kommer till skillnad mot tidigare att ha en större tyngdpunkt på utveckling, utredning och utvärdering. Forskningen skall i första hand genomföras av externt anlitad kompetens.

För att driva arbetet krävs såväl gemensamma personella som finansiella resurser. I första hand kommer en utvecklings- och forskningsstrateg att anställas med placering på regionförbundet. Finansieringen av Kompass kommer i likhet med tidigare verksamhet på Fokus Kalmar län att fördelas mellan länets kommuner.

SNS-möte den 28 februari om – Civilsamhället klämt mellan stat och kapital

Debatten om det civila samhällets roll i demokratin och välfärden har tagit ny fart under de senaste åren. Frågan är om Sverige och de andra nordiska länderna i dag faktiskt genomgår det systemskifte som man talade om i början av 1990-talet. Förändras balansen mellan offentliga åtaganden, frivilliga insatser, non-profitföretag och vinstdrivande aktörer? Vilken roll spelar civilsamhället i välfärdens framtida organisering och för övergången från homogena folkhem till pluralistiska medborgarsamhällen?

Dessa frågor behandlas på SNS lunchmöte den 28 februari. Dagens gäst är Lars Trägårdh, professor i historia. Bland hans litterära verk kan nämnas Är civilsamhället klämt mellan stat och Kapital?, Den svala svenska tilliten och Är svensken människa?

Lunchmötet är fredagen den 28 februari mellan kl. 11:30–13:30 på Brofästet/Ekonomihögskolan i Kalmar. I samband med mötet bjuds på buffélunch.

Anmälan, som är obligatorisk gör du senast onsdagen den 26 februari till Katarina Ellborg på katarina.ellborg@lnu.se

Mitt åtagande för en hållbar jämställdhet

Vi har, som ni vet, medverkat i SKL:s projekt för en hållbar jämställdhet (HåJ-projekt) under de senast två åren. Som en effekt av projektet har jag ingått I den så kallade Högnivågruppen. Gruppens medlemmar ställde sig bakom följande åtagande, den 4 februari.

I vår roll som företrädare för den politiska och administrativa ledningen i våra respektive organisationer åtar vi oss att fortsätta det arbete som vi har satt i gång för att nå hållbar jämställdhet.

Vi ska fortsätta att hålla jämställdhet på agendan, fortsätta arbetet med integrerade verksamhetsplaner och årsredovisningar.

Vi ska verka för en kultur där jämställdhet ses som en naturlig del av uppdraget som politiker eller anställd i kommun, region och landsting

Vi kommer att följa upp och kräva svar från våra verksamheter på hur de arbetar med genomförande av de jämställdhetsmål vi har satt.

Vi ska själva vara förebilder genom att berätta om vårt arbete med jämställdhetsintegrering i våra nätverk och i sammanhang då vi möter andra beslutsfattare.

Vi (eller annan representant för organisationen) ska träffas på SKL en gång per år för att följa upp arbetet med HåJ för att säkerställa att satsningen leder till hållbara effekter.”

Hälsningar/Håkan

 

 

Håkans Nyhetsbrev (2014-02-02)

02 februari 2014 by

De gröna näringarna är betydelsefulla för länet. Jord-, skog- och fiskesektorn motsvarade ca 3,5 % av bruttoregionprodukten år 2009, vilket kan jämföras med 1,6 % för riket. Motsvarande uppgifter för energisektorn var samma år 6,1 % för länet och 2,9 % för riket. 

Produktionsvärdet för spannmål, oljeväxter, kyckling och ägg steg med 4,3 procent år 2012, vilket var långt över riksgenomsnittet, på 2 procent. Länet har haft en bättre utveckling än riket i övrigt för samtliga jämförbara produktionsgrenar, förutom gris, får och sockerbetor.

Men i likhet med andra näringar står de gröna näringarna inför framtida utmaningar och möjligheter. Uppfattningen om vilka dessa är i det korta perspektivet är relativt goda, men insikten om hur utmaningarna kommer att se ut i ett lite längre perspektiv, är sannolikt mer begränsade? För att få svar på dessa frågor genomför länsstyrelsen, LRF och Regionförbundet en framtidsstudie inom fyra strategiska områden. Studien blir den första i sitt slag i Sverige. Genom studien ska vi förhoppningsvis kunna ta reda på hur vi stärker och växlar upp utvecklingen inom näringarna på bästa sätt

Framtidsstudien ska peka ut strategiskt viktiga områden i ett tjugoårsperspektiv och ge underlag för en regional plan för hur vi kan stärka konkurrenskraften hos företag inom jordbruk, skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk i Kalmar län.

De fyra delstudierna som genomförs är:

Tema 1, som genomförs av Macklean Strategiutveckling AB, handlar om företagen inom de gröna näringarna – attityder, strukturer och omgivning.

Tema 2, som genomförs av LRF, handlar om den framtida livsmedelsförsörjningen

Tema 3, som genomförs av Kairos Future, handlar om innovationer.

Tema 4, som genomförs av Tyréns AB, handlar om energi- och klimatfrågorna

Resultaten kommer att presenteras på en gemensam konferens i Kalmar den 25 april 2014, med företrädare för bland annat näringen.

Kompetenscentrum Pukeberg

Linnéuniversitetet, Nybro kommun och Regionförbundet träffade den 21 februari förra året en avsiktsförklaring om att utveckla Pukeberg till ett internationellt kompetenscentrum inom glasdesign och glashantverk.

I veckan som gick presenterade vi ett antal konkreta förslag på hur detta ska ske på kort sikt (1-3 år). Förslagen ligger väl i linje med de båda länsstyrelsernas och regionförbundens, i Kalmar och Kronobergs län, regeringsuppdrag för glasriket.

Redan idag finns ett antal kompetenser i Pukebergsområdet, som gör att utgångs-punkterna för att vi ska lyckas är goda. Idag finns t.ex. en Glashytta, Designarkivet, Glasutställning & butik, Hyttsillsrestaurang, Hemslöjdskonsulenter, Zero (belysnings-företag), Konstnärsateljéer & Konstgalleri och Linnéuniversitetets akademiska utbildningar. Vidare ska Arkitektur- och designcentrum, f.d. Arkitekturmuseet, lokalisera delar av sin verksamhet i Pukeberg i vår.

Vårt förslag innebär, som sagt var, bland annat ett antal konkreta förslag, som ska genomföras inom 1 till 3 år. Dessa är, att:

- Riksglasskolan flyttar till Pukeberg och att en ombyggnad av hyttan ske

- Linneuniversitetet beslutar om ett antal nya utbildningar, inklusive tre forskningsseminarier, planeringen av en Nordisk Master och Sommaruniversitetets glasdesignkurs

- Vi rekryterar en verksamhetsledare och engagera en forskningsledar

- Det ska starta ett nätverk med lokala företagare för ökat ”delägarskap”

- Det ska starta / café/restaurang, ordnas övernattningsmöjligheter, skapas fler konstnärsateljéer, bättre allmänna kommunikationer och skyltning till Pukeberg

Den övergripande målbilden är att Pukeberg år 2025 ska vara

…..ett etablerat internationellt centrum för utbildning och forskning inom glashantverk och glasdesign, en väl utvecklad nod inom innovationsmiljön Smart Housing Småland och en naturlig ingång till Glasriket.

Pukebergs fysiska miljö med kärnvärdena glasdesign, glashantverk och glaskonst har 2025 stimulerat och attraherat andra kompetenser inom arkitektur, form och design till centrumet. Här kombineras upplevelsen av glashantverk, design, måltid och glasindustriarvet på ett sätt som gör Pukeberg till ett internationellt intressant besöksmål i destinationen Glasriket.

Hälsningar/Håkan

 

 

Håkans Nyhetsbrev (2014-01-26)

26 januari 2014 by

Fryshuset etablerar sig i Kalmar län! Regionförbundet och länets kommuner har under de senaste åren haft ett nära och mycket positivt samarbete med Fryshuset i Stockholm inom ramen för bland annat projektet Det Goda Mötet. I projektet har vi arbetat med att ge samtliga fritidsgårdar och fritidsledare i länet nya metoder och verktyg samt en gemensam värdegrund.

Som en konsekvens av vårt goda samarbete kommer Fryshuset att etablera sig i länet. Fryshuset Kalmar län blir deras första etablering utanför de tre storstadsregionera. Regionförbundet stödjer initialt verksamheten med 600 000 kr/år under två år. En gemensam styr- och en referensgrupp kommer att kopplas till verksamheten.

Fryshusets vision är att göra det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen. Deras målgrupp är att alla unga och särskilt de som lever i eller riskerar att hamna i utanförskap. Fryshuset har över 30 utvecklade metoder för att jobba med unga och ungas uppväxt på fritidsgårdar, i skolor och i det civila samhället.

Fryshuset har redan fått medel från Allmänna arvsfonden för att sprida metoden Frysbox länet. Metoden, som bygger på att man boxas, går ut på att man för samtal när kroppen är fysiskt trött, men mentalt pigg. Arbetet, som påbörjades under senhösten 2013, har redan startat i bl.a. Södermöre kommundel i Kalmar och i Oskarshamns kommun.

Årets regiondagar är, som jag tidigare aviserat den 23-24 oktober. Bland de medverkande på dessa kan redan nu nämnas Teo Hären. Teo, som kommer att medverka under rubriken Kreativa människor i en kreativ värld.

Teo har föreläst i över 50 länder tillsammans med sin tvillingbror Fredrik. Under de senaste 10 åren har en av bröderna bott utomlands, medan den andra har bott i Sverige, vilket innebär att de kan ge en bild av utvecklingen både utifrån ett inne- och utifrån perspektiv.

Boka den 28 mars för Det goda exemplets makt – Varför investerar företag i länet? Vårt näringsliv består av många små och medelstora företag inom ett antal branscher och tillväxtområden. Det är en styrka för regionen att ha många ben att stå på och inte vara beroende av ett fåtal stora företag. Företagen ägs och drivs av starka entreprenörer med stor kunskap och passion. Men varför växer och investerar vissa företag i regionen, medan andra inte gör så?

Med konferensen Det goda exemplets makt, som jag redan tidigare aviserat om, vill vi synliggöra varför ett antal företag växer och investerar i länet.

Bland de medverkande på konferensen, som är ett samarrangemang mellan Landstinget, Länsstyrelsen och Regionförbundet i Kalmar län, kan nämnas Anders Sundström, Björn Ulvaeus, Ulrika Messing, Anna Barkevall och Mats Paulsson. Ytterligare medverkande tillkommer. Mer information om konferensen kommer inom kort.

För nästan ett år sedan, eller närmare bestämt den 21 februari 2013, träffade Linneuniversitetet, Nybro kommun och Regionförbundet en gemensam avsiktsförklaring med syfte att ta fram en gemensam målbild och en långsiktig strategi för att utveckla ett kompetenscentrum för glasdesign, baserad på utbildning, forskning och utveckling i Pukeberg. En rapport med förslag på en långsiktig strategi med konkreta åtgärder för de närmaste åren, är nu klar. Rapporten presenteras i Pukeberg på tisdag den 28 januari.

Ok för WaterNets och Kalmar kommuns musselprojekt

Östersjöstrategins så kallade Seed Money Facility beslutade den 22 januari om att bevilja oss förstudie pengar till projektet WaterNets. Beslutet innebär att vi, tillsammans med ytterligare tre parter, kan ta fram en större ansökan för att vidareutveckla metoden Water Users Partnerships (Vattenråd). Syftet är att stärka den lokala och regionala nivåns möjlighet att delta och påverka vattenkvalitetsarbetet i Östersjön. WaterNets var ett av totalt fem svenska projekt som godkändes. Kalmar kommuns projekt om musselodling tilldelades även förstudiepengar. Det är extra kul att två av fem projektägare kommer från Kalmar län.

Skolbibliotekslyftet avslutas

Det så kallade Skolbibliotekarielyftet avslutas under våren. I syfte att sprida resultatet från projektet anordnas nu en spridningskonferens i Nässjö den 13 mars med tillhörande workshop den 14 mars. På konferensen kommer såväl nationella som internationella föreläsare presentera nya infallsvinklar på skolbibliotekets och skolbibliotekariens roll i skolan.

Skolbibliotekarielyftet är en ESF-finansierad satsning på kompetensutveckling för skolbibliotekspersonal i fem län och har pågått under ca 2,5 år. Projektet har genomförts i samverkan mellan länsbiblioteken i Blekinge, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län. 130 skolbibliotekarier har fått fortbildning inom exempelvis informationskompetens och pedagogik. Mer information om konferensen finns på här http://www.skolbibliotekarielyftet.se

Hälsningar/Håkan

 


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 87 andra följare