Håkans Nyhetsbrev (2014-11-23)

23 november 2014 by

Behöver vi en sydsvensk region? Det är såväl namnet på den bok som den ideella föreningen Sydsvensk regionbildning presenterade den 20 november, som den fråga som fanns på dagordningen på föreningens styrgruppsmöte, dagen efter, den 21 november.

I boken ger flera initierade skribenter, bl.a. Gunnar Wetterberg, Göran Stiernstedt och Jörgen Andersson, sin bild av det regionala utvecklingsarbetet och den regionala samhällsorganisationen. Bidragen handlar om hälso- och sjukvård, tillväxt, kultur, infrastruktur, kollektivtrafik och samspelet med kommunerna, den nationella nivån och EU.

Sverige graviterar mot sex stora arbetsmarknader samlade runt vart och ett av de stora universiteteten, enligt Gunnar Wetterberg. Även de som studerar i Växjö, Kalmar Karlskrona rör sig i Lunds vändkrets. Mönstret borde, enligt Gunnar, bli bestämmande för den framtida regionbildningen.

Styrgruppens svar på frågan ovan, är att man inte kommer att lämna in någon gemensam ansökan om att bilda en sydsvensk storregion. Samarbetet kring olika konkreta frågor, som infrastruktur och kollektivtrafik, ska däremot utvecklas. Hur samarbetet ska organiseras är en fråga som ska utredas och klargöras under 2015. En renässans av SydSam är ett av alternativen.

 

Östra Småland/Nyheterna hade en stor artikel om hur vi flyttade i Sverige under 2013, i tidningen den 21 november. Mönstren håller i sig, unga och barnfamiljer flyttar från landsbygden till i första hand Stockholmsregionen, Sydväst Skåne och Göteborgsregionen. Grafiken i tidningen av mönstren hur vi flyttar i Sverige visar, i rött och blått, hur urbanisering fortsätter.

 

Redovisningen är inte felaktig. Men det finns ett stort fel! Statistiken inkluderar inte våra nya svenskar. Räknas inte dessa? Är det bara de så kallade inrikes flyttare, som räknas? Den som omfattar vad en del kallar ”riktiga svenskar”. Artikeln är inte bara felaktig den är även diskriminerande och riskerar att spä på våra fördomar.

Vartannat jobb automatiseras inom 20 år

Stiftelsen för Strategiska Forskning (SSF) har, som jag skrivit om tidigare, gjort en studie av hur den svenska arbetsmarknaden påverkas av de många nya dator och robotsystem som är på väg att användas i nästan alla branscher.

Ett av resultaten är att den svenska arbetsmarknaden är mera känslig än t.ex. den amerikanska. Hela 53 % av dagens anställda beräknas kunna ersättas av digital teknik, i USA 47 %, de kommande två decennierna.

Lägst möjlighet att ersättas är jobb som kräver fingerfärdighet, originalitet, konstnärlighet, social förmåga, förhandlingar och omtanke om andra människor. Speciallärare och präst är två exempel på dessa.

Mest i riskzonen är kassapersonal, försäljare, maskinoperatörer och fotomodeller. Men även många tjänsteyrken påverkas. I gruppen företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän beräknas 46 % eller 50 000 jobb beröras.

En nyckelfråga är var de nya jobben uppstår. En av slutsatserna i studien är, föga förvånande, att människor med kortare och mindre efterfrågade utbildningar har ett svagare konkurrensläge.

En försiktig prognos är, som SSF skriver, att teknikvågen kan leda till en löne- och sysselsättningspress inom många yrken. Men en sådan besvärlig utveckling kan motverkas eller mildras med kontinuerliga strukturreformer som leder till bättre och mer flexibla utbildningar, som stödjer de nya växande företagen, främjar rörligheten på arbetsmarknaden, och underlättar för arbetsgivare som anställer.

 

Studentmedarbetare i Kalmar län

Genom att anställa studenter som medarbetare redan under deras studietid får vi möjlighet ge dem en inblick i vårt arbetsliv och arbeta på våra arbetsplatser. Vi kan även ta del av deras kompetens och marknadsföra oss på en allt mera konkurrensutsatt arbetsmarknad.

Metoden har prövats framgångsrikt under en lång tid i vårt grannland Danmark samt i Skåne och i Kronobergs län

En studentmedarbetare är en universitets- eller högskolestudent som har en avlönad och timbaserad anställning parallellt med studierna. Arbetsuppgifterna ska vara relevanta för studentens utbildning och angelägna för arbetsgivaren.

Vissa arbetsplatser behöver mer vägledning i rekryteringen än andra. Vi svara gärna på frågor som rör hur anställningen går till etc. Du kan även beställa broschyren Studentmedarbetare i Kalmar län av oss. Kontakta Cilla Ilhammar på cilla.ilhammar@rfkl.se eller 0480-44 83 68.

 

Hälsningar/Håkan

Håkans Nyhetsbrev (2014-11-16)

16 november 2014 by

Kalmar län har en näringsstruktur som domineras av små och medelstora företag. Hos dessa finns, enligt OECD, en stor förmåga att anpassa sig till konjunktursvängningar. Alltför få är dock kunskapsintensiva och högteknologiska, vilket gör att vår struktur är sårbar i den internationella konkurrensen. Ska företagen öka konkurrenskraften måste de ta steget mot en mer kunskapsintensiv produktion och verksamhet. Företagens konkurrenskraft, där många finns inom tillverkningsindustrin, påverkas i hög grad även av den nationella industripolitiken.

Reforminstitutet, som leds av Stefan Fölster, tidigare chefsekonom på Svensk Näringsliv menar att Svensk industri utvecklas sämre än övriga Europa idag. Industrin har inte varit motorn för samhällsutvecklingen under de senaste åren. Sveriges goda ekonomi beror snarare på den ökade konsumtionen, vilket enligt Stefan Fölster inte är hållbart i längden.

Sveriges industriproduktion är idag nere på samma nivå som under finanskrisen, vilket för vår del bekräftas i Grufman Rejes analyser. Tillväxten och sysselsättningen har varit negativ i såväl verkstads som fordonsindustrin under åren 2007-2012 i länet. Bakgrundsfaktorerna till den negativa utvecklingen är, enligt Reforminstitutet, bland annat att gruvbommen kommit av sig, att tysk industri som är mycket betydelsefull för Sverige kommit av sig och att energipriserna faller mer i våra konkurrentländer.

Svårigheterna att rekrytera rätt personer och teknikvågen spär på den negativa utvecklingen ytterligare. Vi behöver med andra ord bl.a. bli bättre på att matcha näringslivets och den offentliga sektorns behov av rätt kompetens, både kort och lång sikt. Insikten finns hos de som är ansvariga för kompetensutvecklingen i länet. Det senare blev till exempel mycket tydligt i de diskussioner, som vi hade med länets skolchefer i Mönsterås i fredags. Nu gäller det bara att vi ökar takten i det konkreta genomförandet. Jag lär återkomma i dessa frågor framöver.

Sverige har, som jag tidigare skrivit om, en av Europas snabbaste urbaniseringar. En av orsakerna, det finns många, är att antalet sysselsatta minskar inom industrin. För den som vill ha ett mer jämlikt Sverige borde detta vara en av de mest oroväckande trenderna, för att åter citera Stefan Fölster.

Den positiva befolkningsutvecklingen för länet håller i sig. Länets befolkning ökar nämligen med 1 278 personer, enligt SCB:s uppgifter för årets tredje kvartal.  Länet har numera 235 152 invånare.

Antalet avlidna personer är dock fler än antalet födda. Vi har med andra ord fortfarande ett negativt födelseöverskott. Det är endast för Kalmar och Vimmerby som förhållandet är det motsatta.

Flyttningsnettot är positivt, + 1 394 personer, tack vare inflyttningen av utländska medborgare. Vi fortsätter att förlora invånare till andra delar i riket. Befolkningen ökar i samtliga kommuner, förutom Emmaboda och Vimmerby där folkmängden är oförändrad sedan årsskiftet.

My Favourite Faded Fantasy av Damien Rice

Damien Rice debutalbum O, som kom ut 2002, var ett mästerverk. Hans produktion därefter har begränsat sig till ett något mindre lyckat album 2006, 9 Crimes. Efter drygt åtta år släpper han ett nytt album, My Favourite Faded Fantasy.

Damien Rice räknas till kategorin singer/songwriter. Stämpeln är, som oftast, missvisande. Men söker du en artist som utelämnar sig själv där musiken vibrerar av känslor, så ska du leta upp Damien Rice. Du blir rikligt belönad, om du ger My Favourite Faded Fantasy den tid som albumet förtjänar. Albumet är en av årets bästa, enligt mitt sätt att se det!

Hälsningar/Håkan

Håkans Nyhetsbrev (2014-11-08)

08 november 2014 by

Förslaget till Budgetproposition för 2015 presenterades den 23 oktober. Ett av förslagen, som minst sagt förvånat oss, är att den planerade överenskommelsen om kunskapsutveckling inom socialtjänsten för år 2015, ska nedprioriteras. Det nuvarande samarbetet med överenskommelser inom socialtjänsten har pågått under sex år. Regeringen föreslår nu en annan prioritering, vilket innebär att de medel som regeringen vill förhandla med SKL om, för nästa år, endast är en bråkdel av de resurser, som vi gemensamt i riket diskuterat med regeringskansliet om tidigare, för att använda till det fortsatt utvecklingsarbete.

Förändringarna kommer att kraftigt påverka de regionala utvecklingsarbeten som pågår i alla rikets län. Det finns med andra ord en risk att insatserna kommer att behöva avslutas helt eller minska i omfattning redan vid årsskiftet. Följande utvecklingsprojekt pågår för närvarande i länet:

 • Stöd till uppbyggnad av regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling
 • Föräldrasatsning inom missbruks- och beroendevården
 • Social barn- och ungdomsvård
 • Verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning
 • e-Hälsa
 • Öppna jämförelser
 • Mest sjuka äldre
 • Kunskap till Praktik

Regionförbundets arbetsutskott träffades senaste den 6 november. På mötet fattades ett antal viktiga beslut om bl.a. Ironman, Gotlandsbåten och den regionala cykelstrategin.

Cykelstrategin syftar till att ska skapa mål och strategier för hur vi långsiktigt ska kunna utveckla cykelvägnätet och turistcykelleder i länet. Cykelstrategin kommer att skickas på samråd fram till den 31 mars 2015.

Kalmars triathlontävling har haft en fantastisk utveckling sedan starten 1994 och är idag en fullvärdig Ironman tävling, som under 2015 kommer att locka internationella deltagare från 49 länder.

Ironman Kalmar Sweden var Skandinaviens första Ironman tävling på fulldistans vid premiären den 18 augusti 2012. Det är fortfarande den enda fullvärdiga Ironman tävlingen i Sverige. Evenemanget lockar storpublik, under hela dagen och längs hela banan, både i Kalmar och på Öland. Vi kan idag se bland annat mycket positiva folkhälsoeffekt av tävlingen. Det är t ex fullt på crawlkurser i Borgholm, Nybro, Mönsterås och Kalmar. Kalmar simsällskap har också startat upp en sektion med triathlon för barn samt en tävling Tri4fun. Det är bara några exempel på hur regionen dragit nytta av evenemanget.

Arbetsutskottets beslut innebär att vi anslår 500 000 kronor (1:1-medel) per år för 2015-2017 under förutsättning att ett förnyat avtal tecknas med Ironman Sweden AB. Vidare föreslås att medlen avsätts till ett fördjupat arbete med utveckla verksamheten kring tävlingen Ironman.

Regionförbundets styrelse beslöt tidigare i år att bevilja Västerviks kommun stöd för att marknadsföring och destinationsutveckling i samband med kommersiell båttrafik mellan Västervik och Visby.

På grund av den uteblivna båttrafiken under sommaren avbröts projektet i förtid och vissa planerade insatser ställdes in. Projektets omslutning blev därmed lägre än förväntat. Vi har därför kommit överens med övriga finansiärerna om att regionförbundets andel av nedlagda kostnader endast är 30 % för 2014, dvs. 444 018 kronor.

Östersjön – Möjligheternas hav

Vad som händer i Östersjöregionen är centralt för vår regions utveckling. Men hur påverkas Östersjöregionen, Sverige och vårt län av det säkerhetspolitiska läget och den ekonomiska utvecklingen? Vilka möjligheter till samarbeten och gemensamma projekt i Östersjöregionen skapar de nya EU-programmen? Det är några av de frågor som vi söker svaren på under ett seminarium den 3 december på Kalmarsalen i Kalmar.

På seminariet medverkar bland annat Kristian Gerner, författare, historiker, professor och specialiserad på Öst- och Centraleuropa på Lunds universitet, Ulf Savbäck, expert på EU:s Östersjöprogram på Tillväxtverket samt Hubert Fromlet, seniorprofessor på Linnéuniversitetet

Du kan läsa mer om seminariet på www.rfkl.se

Linnea Olsson en kommande svensk världsstjärna

Linnea Olsson är en fantastisk cellist och sångerska, vilket bland annat Peter Gabriel upptäckt. Nästa månad ger hon sig nämligen ut på en världsturné med den brittiska världsstjärnan.

Jag förstår och delar Peter Gabriel fascination av henne. Hennes musik är grandios, dramatisk och svulstig. Ska man likna henne med någon annan artist är det Kate Bush.

Hon är till exempel helt oemotståndligt när hon med endast en cello uttrycker sina starka känslor i ett kärleksförhållande i låten ”What” på hennes senaste skiva ”Breaking and Shaking”.

Hälsningar/Håkan

 

 

Håkans nyhetsbrev (2014-11-02)

02 november 2014 by

Jag var veckan som gick, på Malta och besökte Kalle, en av våra söner som jobbar där. När man kliver av planet och kommer in i terminalbyggnaden på Valletta möts man inte, som brukligt är, av ett antal vackra turistbilder, utan istället av ett antal tänkvärda profetior från banken HSBC under rubriken Tomorrow will be nothing like today

 • In the future investors will need to be Explorers 

 

 • In the future even the smallest business will be multinational 

 

 • In the future your DNA will be your data 

 

 • In the future corn will compete with cotton for investment 

 

 • In the future age will be no barrier to ambition 

 

 • In the future inheritance planning will begin at birth

Dessa förutsägelser förutspår effekterna av digitaliseringens konsekvenser, såväl de negativa som de positiva. Det är precis vad SNS-mötet den 21 november handlar om, som du kan läsa om längre ner.

Digitaliseringen har även förändrat vårt sätt att lyssna på musik. Jan Gradvall presenterar i senaste DI Weekend en nyligen gjord studie av Oslo universitet, som visar att den genomsnittlige lyssnaren av strömmande musik trycker bort 24 procent av låtarna inom fem sekunder och 35 procent av låtarna inom 30 sekunder. Endast hälften av låtarna spelas till slutet. Min reflektion är att det finns en risk för att ytligheten tar över våra musikval. En annan slutsats är, som Gradvall skriver, att möjligheten att hitta nya låtar, fler sorters musik, har blivit oändligt mycket större.

Allt pekar på att landsting och regionförbund i Skåne, Blekinge, Kronobergs och Kalmar län inte kommer att lämna in någon gemensam ansökan om att bilda en sydsvensk storregion. Det beslöt nämligen arbetsutskottet för regionbildnings-processen den 13 oktober, att föreslå styrgruppen för den samma, att besluta om på det kommande styrgruppsmötet den 21 november i Kalmar.

Arbetsutskottet för den sydsvenska regionbildningsprocessen anser dock att arbetet varit givande och föreslår därför att man gärna ser ett fortsatt fördjupat samarbete i någon form.

67 miljarder för jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Regeringen och EU-kommissionen kom i torsdags överens om hur Sveriges medel från de fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna ska användas för perioden fram till och med 2020. Sammantaget handlar det om 67 miljarder kronor för att uppnå EU2020-målen om smart och hållbar tillväxt för alla för att stärka EU:s och Sveriges konkurrenskraft.

Den så kallade partnerskapsöverenskommelsen omfattar Landsbygdsprogrammet (36 mdkr), Regionalfondsprogrammen (16 mdkr), Socialfondsprogrammet (13 mdkr) och Havs- och fiskeriprogrammet (ca 1,5 mdkr).

Partnerskapsöverenskommelsen innebär att vi kommit ett steg närmare en fösta ansöknings tillfälle till de regionala och sociala fonderna.

 

SNS-möte, den 21 november, om att vartannat jobb automatiseras inom 20 år

Nära hälften av alla jobb riskerar att ersättas av digital teknik på den amerikanska arbetsmarknaden inom 20 år, enligt en studie av forskarna Carl Benedikt Frey och Michael A Osborne från universitetet i Oxford. En ny svensk forskningsrapport från Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) pekar på att Sverige är än mer känsliga för dessa krafter än USA.

Digitaliseringen är avgörande för effektiviseringen och utvecklingen av vårt näringsliv och den offentliga sektorn, Men hur påverkas jobben av utvecklingen? Vilka utmaningar står vi som arbetstagare, arbetsgivare och samhället inför?

Resultatet av utvecklingen och dess effekter för den svenska arbetsmarknaden kommer att lyftas och diskuteras vid mötet med EVA REGÅRDH som är en av initiativtagarna till rapporten Vartannat jobb automatiseras inom 20 år – utmaningar för Sverige från Stiftelsen för strategisk forskning (SSF).

Läs hela rapporten här.

Mötet som är ett samarrangemang med Linnéuniversitetet inom projektet: Det entreprenöriella universitetet, är fredagen den 21 november, kl. 11.30-13.30. Sal 203, Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet, Kalmar Nyckel. Linnéuniversitetet bjuder på lättare lunch i anslutning till mötet.

Anmälan till mötet kan du göra senast tisdagen den 18 november till Mikael Lundgren, mikael.lundgren@lnu.se.

Framtidens utmaningar för träbranschen

Den 13 november genomför vi som final på Träveckan en inspirationsdag med temat ”Framtidens utmaningar för träbranschen” på Träcentrum i Nässjö. Se programmet på www.traregionsmaland.se. Anmälan gör du senast den 10 november med ett mejl till info@tracentrum.se!

Den 25-26 november arrangeras årets upplaga av Växjösamtalet på Växjö Konserthus med temat ”Träbyggandets roll på bostadsmarknaden”. Se programmet och anmäl dig senast den 14 novemberwww.vaxjosamtalet.se

Båda arrangemangen är av digniteten att alla sanna vänner av träbyggande och den småländska träbranschen bör delta! Så anmäl dig snarast.

Global entrepreneurship week den 18-21 november

Linnéuniversitetet arrangerar The Global entrepreneurship week den 18-21 november. Arrangemangen vänder sig till studenter och företag med intresse för entreprenörskap och intraprenörskap. Du kan ta del av programmet på:

http://lnu.se/om-lnu/konferenser/aktuella-konferenser/global-entrepreneurship-week

Hälsningar/Håkan

Håkans Nyhetsbrev (2024-10-19)

19 oktober 2014 by

Två olika priser, men av olika innebörd och dignitet. Båda är viktiga för regionens utveckling.

För det första: Ett stort grattis till Astrid Lindgrens Näs, som fick Stora Turistpriset i torsdags. Priset har delats ut till en rad verksamheter som på ett föredömligt sätt bidragit till att utveckla svensk turism, sedan 1994.

Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby är platsen där Astrid föddes och hennes författarskap tog sin början. Det var här hon klättrade i sockerdricksträdet och lekte i snickarboa. På Näs kan du bland annat ta del av utställningen Hela världens Astrid Lindgren, besöka en butik och en trädgårdsservering samt Trädgårdarna, som varit viktiga för hennes författarskap.

Länet har i och med att Näs fick det i år tilldelats priset tre gånger

1997- Turism I Glasriket

2002 – Ölands Skördefest

2014 – Astrid Lindgrens Näs

Vidare har Astrid Lindgrens Värld (ALV) nominerats till priset, men aldrig fått det. ALV röstades däremot fram som Nordens bästa turistattraktion 2009. Barnens Turistguide.se hade en omröstning på sin hemsida om Bästa Turistattraktion i Norden. När dryga 50 000 barnfamiljer röstat stod det klart att Astrid Lindgrens Värld var vinnare i klassen Nordens Bästa Turistattraktion.

För det andra: Ett överraskande men mycket uppskattat pris till oss på regionförbundet, som tilldelats Kalmar kommuns jämställdhetspris 2014.

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Kalmar beslutade nämligen i tisdags att tilldela oss 2014 år jämställdhetspris för vårt metodiska och strukturerade arbete med jämställdhet.

Ett aktivt arbete med jämställdhetsintegrering är avgörande för att vi ska kunna lösa våra demografiska utmaningar och skapa en bra regional utveckling. Ska vi kunna tillhandahålla god service, ha företag som kan anställa människor med rätt kompetens och tillgodose den offentliga sektorns behov av kompetent personal måste länet vara ett län där både kvinnor, män, flickor och pojkar vill verka och bo i.

Vad har vi då gjort för att förtjäna priset? Några exempel är att vi:

 • Utbildat alla personal i jämställdhetsintegrering
 • Alla verksamhetsområden har formulerat mål för jämställdhet.
 • Introducerat en checklista för jämställda beslut som innebär att alla beslutsunderlag granskas utifrån ett jämställdhetsperspektiv
 • Vi har även kravet om en aktiv jämställdhetsplan för organisationer med fler än 25 anställda i våra upphandlingar

Följ med till Berlin vecka 48

Kalmarsund Promotion erbjuder beslutsfattare inom det privata näringslivet och den offentliga sektorn att besöka Berlin under vecka 48, den 24 till 28 november. Syftet med resan är att skapa nya affärskontakter och samverkansmöjligheter i Berlin och Tyskland.

Vi vill samtidigt presentera den nya flyglinjen mellan Berlin – Kalmar -Göteborg. Linjen trafikeras av bmi.regional. Flygbolaget, som är brittiskt, anses vara ett av de mest punktliga flygbolagen i Europa.

Det finns tre olika paket att välja på.

Paket 1: Export, e-handel och logistik

Paket 2: E-handel, logistik och besöksnäring

Paket 3: Besöksnäring och kreativa näringar

Du kan läsa mer om erbjudandena, som delfinansieras av Regionförbundet, på http://www.kalmarsundpromotion.se/

Fryshuset i Kalmar län

Fryshuset som idag även finns i Kalmar län, har under augusti och september fört en dialog med länets kommuner. Som ett resultat av dialogen har Fryshuset beslutet att fokusera på fyra etablerade metoder i sitt kommande arbete.

- Ungdomskraft – att se och använda unga som en resurs för länets utveckling

- Föräldrarkraft – att stärka föräldrarna i deras roll och ge dem nya verktyg

- Integration – att skapa förutsättningar för att nyanlända ska få tillgång till länets möjligheter

- Arbetsmarknad – att skapa möten mellan ungdomar och lokala näringslivet’

Du kan nå Fryshuset i länet via följande personerJohn Heyne, platschef, 076-126 95 82 john.heyne@fryshuset.se,  Calaudia Kjellstrand, verksamhetsutvecklare, 072-728 59 59 claudia.kjellstrand@fryshuset.se

Hälsningar /Håkan

Håkans Nyhetsbrev (2014-10-12)

12 oktober 2014 by

Ni som följer mig på Twitter och/eller Facebook vet att vi – företrädare för Näringsdepartementet, Tillväxtverket och regionerna i Sverige – förhandlade med EU-kommissionen om det regionala programmet den 8 oktober. I vågskålen låg insatser för cirka 1,2 miljarder kronor under perioden 2014-2020. Jag, Camilla Håkansson och Henrik Blomberg från Tillväxverket i Jönköping företrädde Småland och Öarna – FGH och I län – vid förhandlingarna.

Ni, som följer mig, vet även att vi lämnade Näringsdepartementet nöjda. Programmet för Småland och Öarna har hög kvalitet och är mycket fokuserat, enligt EU-kommissionen.

Programmet, som nu är nästan klart, har fyra insatsområden. Det återstår i princip endast ett antal formella beslut.

1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovationer                     392 mkr

2. Att öka tillgången till, användning av och kvaliteten på IKT                   119 mkr

3. Att öka konkurrenskraften för små- och medelstora företag (SMF)     452 mkr

4. Att stödja övergången till koldioxidsnål ekonomi                                     178 mkr

Insatsområde 1: Handlar bl.a. om att bygga och utveckla hållbara innovationsmiljöer.

Insatsområde 2: Handlar bl.a. om att stärka IKT-tillämpningar

Insatsområde 3: Handlar bl.a. om affärsutveckling, företagsfrämjande system, företagens kapitalförsörjning och att stimulera små och medelstora företag att ta del av den globala marknaden.

Insatsområde 4: Handlar bl.a. om att stimulera energieffektiva transporter och ökad användning av förnybar energi inom transportsektorn

Om allt klaffar innebär det att EU-kommissionen kommer att godkänna programmet före oktober månads utgång. En första utlysning kan därefter ske månadsskiftet november-december. Beslut i Strukturfondspartnerskapet kan ske i februari-mars 2015.

Glasrikesmiljonen

Dagen före förhandlingarna med EU-kommissionen genomförde vi, som jag aviserade i mitt förra nyhetsbrev, den tredje beslutsomgången för den så kallade Glasrikesmiljonen.

Ädelträ AB i Norrhult, som tillverkar olika typer av lister i lövträ, får stödet för att kunna genomföra en investering i en tillbyggnad av den befintliga fastigheten, vilket görs i samband med en investering i en ny UV-lackanläggning som medför en minimal miljöbelastning jämfört med den traditionella lackeringsmetoden genom så kallad syra-härdning. Investeringen är en förutsättning för företaget att förbättra konkurrenskraften och därmed på sikt kunna expandera verksamheten.

Följande företag har hittills tilldelats glasrikesmiljonen:

Royal Design, Orrefors

Allt i Plåt AB, Åseda

AMB Industri AB, Broakulla

Örsjö Belysning AB, Örsjö

Börjes Logistik & Spedition AB, Nybro

Bribo Mekaniska AB, Nybro

 

Hur ska vi locka studenter vid våra lärosäten att stanna i regionen efter avslutade studier?

Att förse arbetsmarknaden med den kunskap och kompetens den behöver framöver är en av sydöstra Sveriges största gemensamma utmaningar. Småland, Öland och Blekinge har mycket att vinna på att arbeta tillsammans i denna fråga.

Att dessutom skapa kunskap och erfarenhet om vad medarbetare med internationell bakgrund kan bidra med till näringslivets utveckling är ytterligare ett mervärde som behöver synliggöras.

Styrgruppen för vårt gemensamma kontor i Bryssel har därför beslutat att föreslå regionförbund och lärosäten i Småland och Blekinge att starta ett gemensamt arbete för att locka fler studenter vid våra lärosäten att stanna i regionen efter avslutade studier.

Insatsen, som förutom studenter även rör nyanlända akademiker inom ramen för etableringsreformen, är en del i ett mera långsiktigt arbete med frågorna som rör regionens arbetskraftsförsörjning.

Parter i projektet, som startar före årsskiftet, är Region Blekinge och regionförbunden i Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län samt Linnéuniversitetet, Blekinge Tekniska högskola och Högskolan i Jönköping.

MyCareer http://mycareer.lnu.se

Linnéuniversitetet har skapat en ny plattform - MyCareer – för att vi, som är arbetsgivare, ska kunna nå studenter och nyexaminerade studenter. Genom plattformen har vi möjlighet att erbjuda dessa jobb, ex-jobb, praktik/internship, studiejobb och traineeplatser.

Vi, som är arbetsgivare, kan även själva annonsera på MyCareer.

MyCareer ger även Linnéuniversitetets studenter bättre möjligheter att komma i kontakt med arbetslivet, såväl regionalt som på internationell nivå.

Du kan läsa mer om MyCareer på Linnéuniversitets hemsida www.lnu.se

”Going Home”

As Tears Go By med Marianne Faithfull var den första skivan jag köpte. Året var 1964. Den senaste skivan jag inhandlat är Give my Love To London med samma person.

Åren där emellan har definitivt satt sina spår i Mariannes röst. Men det förhindrar henne inte att, med sin grova nästan manliga röst, levererar ett mästerverk, som i delar, kan mäta sig med några av hennes tidigare stordåd, som Broken English (1979). Lyssna till exempel på Late Victorian Holocaust och Going Home.

Hälsningar/Håkan

Håkans Nyhetsbrev (2014-10-05)

05 oktober 2014 by

Fryshuset fyllde 30 år, den 2 oktober. Jubileumsdagen är den samma som Mahatma Gandhis födelsedag. En tillfällighet? Sannolikt! Men likheterna mellan Gandhis filosofi och Fryshusets är stora. Fryshuset är en stiftelse utan vinstintresse för unga. Verksamheten utgår ifrån en tro på varje människas inneboende kraft. Genom att skapa möten och ge förtroende, ansvar och uppmuntran ger de unga möjlighet att påverka och förändra sin livssituation.

Fryshuset finns idag, genom vårt samarbete, även i Kalmar län. Den 15 oktober genomför vi till exempel en dag för unga och jobb, tillsammans med Sparbanksstiftelsen Kronan och Campus Hultsfred, på Rock City. Du kan anmäla dig och läsa mer om dagen på campus@hultsfred.se

Årets regiondagar är i Borgholm den 23-24 oktober. Bland de medverkande kan nämnas

- Teo Hären, som tidigare utsetts till årets talare. Han medverkar på temat Kreativa människor i en kreativ värld

- Lars Trägårdh, professor i historia vid Ersta Sköndal högskola och f.d. ledamot i regeringens Framtidskommission. Arbetar bland annat med ett projekt som rör den sociala tilliten i Sverige.

- Lena Sellgren, senioranalytiker och ansvarig för regionalanalyserna på Nordea.

- Anna Kärrman, docent i kemi på MTM Forskningscentrum (Människa-Teknik-Miljö) vid Örebro universitet.

Du kan läsa mer om programmet längre ner i det här nyhetsbrevet eller på www.rfkl.se

Glasrikesmiljonen

På tisdagen kommer vi att fatta beslut om vilka företag som tilldelas den så kallade Glasrikesmiljonen, i denna ansökningsomgång.

Glasrikesmiljonen är en del av Glasrikeuppdraget, som är ett unikt samverkansprojekt mellan Tillväxtverket och Regionförbunden i Kalmar och Kronobergs län samt Länsstyrelserna i Kalmar och Kronoberg.

För att kvalificera sig till att söka Glasrikesmiljonen krävs att företaget har färre än 250 anställda, en omsättning om högst 450 miljoner samt en balansomslutning på högst ca 387 miljoner. Kriterierna är att verksamheten kan bedömas bli lönsam på sikt, att verksamheten kan bedömas ge varaktig sysselsättning, samt att verksamheten inte påverkar konkurrensförhållandena på den lokala marknaden. Glasrikesmiljonen ska vara på minst 1 miljon kronor och stötta högst 25 procent av investeringen, vilket medför att investeringen måste vara på minst 4-5 miljoner kronor.

Regiondagarna 2014 – internationalisering och social sammanhållning den 23-24 oktober

Årets regiondagar är, som jag skriver om ovan, i Borgholm den 23-24 oktober. Temat för dessa är i år internationalisering och social sammanhållning.

Näringsliv och samhälle påverkas dagligen av den globala ekonomin och vi måste anpassa oss till de nya förutsättningarna. Internationell handel och export, jakten på rätt kompetens, den snabba teknikutvecklingen och klimatförändringarna är några av utmaningarna.  l den kunskapsintensiva ekonomin är tillgången till mänskligt kapital en avgörande faktor. Genom att erbjuda en god livsmiljö med mångfald och upplevelser samt variation i arbete och utbildningar, kan vår region hävda sig och utvecklas inför framtiden.

Välkommen till två intensiva halvdagar fyllda av spännande föredrag och intressanta diskussioner! Du kan som sagt var anmäla dig och läsa mer om programmet på www.rfkl.se

Trä veckan den 10-13 november tar form

Planeringen av den så kallade Träveckan den 10-13 november pågår för fullt runt om i kommuner och företag i Småland. Ambitionen är att få med så många kommuner och företag, som möjligt på att bjuda in allmänheten, i synnerhet skolungdomar, till intressanta studiebesök och diskussioner för synliggöra materialet trä och hur spännande det kan vara att arbeta i denna näring. Faller satsningen väl ut är tanken ett årligt återkommande arrangemang med potential att växa. Veckan avslutas på torsdagen den 13 november med en konferens på Träcentrum i Nässjö med tema ”Framtida utmaningar för den småländska träindustrin”. Programmet finns på www.traregionsmaland.se

Sanningen om fallet Harry Quebert

Ni som läser mina nyhetsbrev vet att jag från och till rekommenderar bra musik och/eller bra böcker, som berör mig.

”Sanningen om fallet Harry Qubert” av Joel Dicker är en roman, som ursprungligen är skriven på franska men utspelar sig i New Hampshire, USA. Dicker kommer själv från Geneve i Schweiz.

Låt dig inte avskräckas av omfånget, 709 sidor. Du blir rikt belönad. Men du kommer att bli manipulerad och förd bakom ljuset. Några värdeomdömen om boken är ”Mästerlig”, ”Den smartaste, mest spännande bok du kommer att läsa i år” och ”Litterärt adrenalin”. Andra sätt att beskriva den intelligenta intrigen är att ”ödet är obevekligt: det tar alltid hem spelet”. Det är också berättelsen om föräldrar som inte vill inse sanningen om sina barn och berättelsen om den stora kärleken.

Hälsningar/Håkan

Håkans Nyhetsbrev (2014-09-28)

28 september 2014 by

Två av fem svenska favoritbesöksmål för danskarna finns i länet. Öland kommer på plats 3 och Astrid Lindgrens Värld på plats 4, enligt en nyligen genomför undersökning av Visit Sweden.

Nästan var femte dansk, 17 %, vill besöka Öland. Naturupplevelser, en spännande slottsruin och vita sandstränder är det som lockar i första hand. Var tredje barnfamilj vill besöka Astrid Lindgrens Värld. Mer än 42 000 danskar besökte parken förra året.

De avslutande förhandlingarna med EU-kommissionen om det regionala programmet (ERUF) för Småland och Öarna för perioden 2014-2012 är den 8-9 oktober i Stockholm. Om allt klaffar innebär det att EU-kommissionen kommer att godkänna programmet före oktober månads utgång. En första utlysning kan därefter ske månadsskiftet november-december. Beslut i Strukturfondspartnerskapet kan ske i februari-mars 2015.

Veckans nyhetsbrev rör i övrigt huvudsakligen beslut, som regionförbundets styrelse beslöt i fredags, den 26 september.

Ölands cykelled kan stå klar 2018

Styrelsens beslut innebär att Ölandsleden, cykelleden för turister, kan stå klar 2018, vilket blir möjligt genom en samverkande satsning på 63 miljoner kronor mellan Borgholm och Mörbylånga kommuner, Regionförbundets regionala transportplan och Trafikverket via den nationella transportplanen.

Ölandsleden, består idag av två separata slingor för cykelturism, en på norra och en på södra Öland. De två slingorna är sammanfogade av en förbindelselänk. Cykelleden kommer att bli cirka 30 mil; norra slingan 11 mil, södra slingan 9 mil och förbindelsen blir cirka 7 mil.

Etapp 1, delar av norra och södra slingan, är klar. Nu genomförs etapp 2 som beräknas stå klar 2018.

Ytterligare ett steg mot ett internationellt kompetenscentrum för glasdesign i Pukeberg

Styrelsens beslut innebär att det togs ytterligare ett viktigt steg i att skapa ett internationellt kompetenscentrum för glasdesign i Pukeberg. Styrelse godkände och antog förslaget till stadgar för Kompetenscentrum Pukeberg ideell förening.

Linnéuniversitetet, Regionförbundet och Nybro kommun undertecknade i februari 2013 en avsiktsförklaring om att skapa ett Internationellt kompetenscentrum för glasdesign. Vid kompetenscentrumet ska det bedrivas utbildning på olika nivåer, forskning och utveckling. Vid Kompetenscentrum Pukeberg finns idag bl.a. glashytta, Designarkivet, glasutställning och butik, Kalmar läns hembygdskonsulenter, konstnärsateljéer och akademisk utbildning.

Enligt förslaget till stadgar är Kompetenscentrum Pukeberg Ideell Förening ett samarbete på Pukebergsområdet i Nybro med syfte att etablera, utveckla och driva ett internationellt centrum för utbildning och forskning inom glashantverk och glasdesign, bland annat en nod inom innovationsmiljön Smart Housing Småland.

Medlemmar i den ideella föreningen är Nybro kommun, Linnéuniversitetet och Regionförbundet i Kalmar län. Kommunstyrelsen i Nybro kommun godkände förslaget den 25 augusti. Linnéuniversitetet väntas fatta beslut inom kort.

Satsning på Tyskland, Danmark och Holland inom besöksnäringen

Styrelsen godkände även förslaget till marknadsplan samt budget för länets besöksnäring 2014-2015. Totalt satsas 3,5 miljoner kronor per år för att öka antalet besökare till länet.

De gemensamma satsningarna inriktas i huvudsak på den utländska marknaden, framförallt Tyskland, Danmark och Holland. Marknadsföring kommer även att göras i Norge. Man kommer främst att vända sig till familjer samt personer över 55 år. Marknadsföringen kommer att ske under fyra teman: barn och familj, natur och äventyr, kultur och design samt det goda livet.

En stor del av den internationella marknadsföringen genomförs under namnet Småland och Öland. Utgångspunkten kommer till stor del att vara den gemensamma IT-plattformen och vistismaland.se samt oland.se som lanserades under 2013. Exempel på aktiviteter som kommer att genomföras är:

 • Annonsering samt framtagande av broschyrer för Småland samt för Öland.
 • Medverkan i kampanjen Fantastic Natural Playground tillsammans med bl.a. Visitsweden, Stena Line, Novasol och SCR.
 • Medverkan i en kampanj med Visit Sweden och IKEA Family i Tyskland. Erbjudanden från regionen kommer att skickas ut till tyska IKEA Familymedlemmar via hemsida, nyhetsbrev och kundutskick.
 • Deltagande på världens största turistmässa, ITB, i Berlin i mars.

Ölands Kvarnförening, Ida Olsson och Jennie Leander är årets kulturstipendiater

Regionförbundets styrelse beslöt i fredags att tilldela Ölands Kvarnförening, Ida Olsson från Borgholm/Kalmar och Jennie Leander Lilja från Vimmerby årets kulturstipendiater.

Totalt skickades 39 ansökningar och förslag in till årets stipendier. Kulturstipendierna delas ut den 23 oktober 2014, i anslutning till regiondagarna på Strand Hotell i Borgholm.

Ölands Kvarnförening får ett belöningsstipendium för sitt engagemang och outsinliga arbete med att bevara, utveckla och synliggöra ett viktigt öländskt kulturarv – de öländska väderkvarnarna. Föreningen får ett belöningsstipendium på 10 000 kronor.

Ida Olsson från Borgholm/Kalmar får ett arbetsstipendium för sin satsning inom musikområdet genom en fortsatt utveckling av soloprojektet Adée. Ida Olsson är musikproducent, låtskrivare och sångerska. Hon är utbildad vid Kulturama i Stockholm, där hon gått singer/songwriter- och musikproduktionsutbildning. 2012 gick Ida med i Länsmusikens projekt Talangcoach, vars mål är att stödja unga musiker till professionella aktörer inom musikbranschen, och 2013 släppte hon sin första solo-Ep under namnet Adée. Under våren 2015 kommer hon att lanseras i Storbritannien och USA med hjälp av musikförlaget Musichelp. Ida bor numera i Kalmar men är uppvuxen på Öland. Ida får ett arbetsstipendium på 50 000 kronor.

Jennie Leander Lilja från Vimmerby får ett arbetsstipendium för fortbildning inom dansområdet. Jennie är danspedagog på kulturskolan och gymnasiet i Vimmerby. Hon har gått en musikalartistutbildning på Balettakademien i Göteborg och en danspedagogutbildning på Danshögskolan i Stockholm. Hon har startat upp dansverksamheten på kulturskolan och utvecklat/startat en dansprofil på gymnasiet. Tillsammans med länets danskonsulent anordnar hon årligen fortbildning för lärare i sydostregionen. Jennies avsikt är att tillsammans med sin kollega delta i Leading Edge Dance Conference i USA under 2015. Målsättningen är att genom att delta i fortbildning med den senaste forskningen inom dans få nya kunskaper som kan föras vidare till barn/unga och pedagoger i kommunen, i Kalmar län och i sydostregionen. Jenny får ett arbetsstipendium på 50 000 kronor.

Övriga frågor på styrelsesammanträdet

Förutom ovanstående frågor beslöt styrelsen även att bifalla förslagen till

 • Handlingsplan för den sociala fonden 2014-2020
 • Policy och riktlinjer för offentlig konst i Kalmar län
 • Medlemskap i KreditGarantiFöreningen
 • Driftbidrag till Oskarshamns flygplats

Hälsningar/Håkan

 

Håkans Nyhetsbrev (2014-09-21)

21 september 2014 by

Sverige är idag ett av världens rikaste och mest utvecklade länder. Men dagens position är ingen garanti för att vi ska vara så även framöver. Framtidsutmaningar som den allt hårdnande globala konkurrensen, den demografiska utvecklingen, integrationen på arbetsmarknaden och den sociala sammanhållningen är några frågor som ställer stora krav på nya lösningar för att vi ska klara dessa utmaningar.

I syfte att analysera dessa tillsatta regeringen 2011 den s.k. Framtidskommissionen. Kommissionens slutrapport, som jag skrivit om tidigare, har tyvärr nästan fallit i glömska. Den belyser på ett utmärkt sätt några av de frågor som aktualiserats och har hög relevans i den diskussion som påbörjats i svallvågorna efter valet.

Vi lever längre! Vi börjar arbeta allt senare – etableringsåldern har stigit till 29 år. Vi ägnar endast en tredjedel av vårt liv till att yrkesarbeta, vilket innebär att allt färre ska försörja allt fler. Urbaniseringen fortsätter. Allt fler bor i storstäder, förortskommuner och större städer och skillnaden mellan stad och land ökar.

Sker inga förändringar kommer detta att få allt större påfrestningar på välfärdssystemen och hur vi ska finansiera dessa. Andra frågor är hur vi ska kunna rekrytera kompetens till våra företag och kommuner framöver, inte minst i sydöstra Sverige. Den ökade konkurrens om arbetskraften kommer att pressa upp lönerna, vilket vi redan ser tendenser till.

Ska vi tro på Oxford forskarna Carl Benedikt Frey och Michael Osborne profetissor kommer 47 procent av alla jobb idag att ha tagits över av datorer om 20 år. Oberoende om det blir en högre eller lägre andel än de förutspår kommer inte utvecklingen att bromsa upp. Den stora frågan är med andra ord hur vi ska kunna ersätt dessa förlorade jobb med nya arbetstillfällen. Källa Di Dimension Nr 7 2014.

Cirka 26 procent av Sveriges befolkning är idag utrikes födda eller har en eller två föräldrar som är det. Forskningen visar att migrationen resulterat i att Sverige utvecklats till ett bättre land såväl ekonomiskt, socialt som kulturellt. Utmaningen handlar om integrationen. Det tar allt för lång tid för våra nya svenskar att komma in på arbetsmarknaden och det finns ökade tendenser till spänningarna i samhället på grund av invandringen.

Kvinnor har idag en högre utbildningsnivå än män och gapet ökar. Inom 20 år kommer cirka 60 % av alla som är högskoleutbildade vara kvinnor. Enligt den senaste statistiken studerar 43 % av alla unga i länet vidare på universitet och högskolor. Drygt 52 % av dessa är kvinnor, medan endast 33,5 % är män. Samtidigt har vi stora löneskillnader mellan könen. I länet är två tredjedelar av arbetstillfällena i den privata sektorn män och tre fjärdedelar av de anställda i offentlig sektor är kvinnor. Ska en utjämning ske krävs en mera balanserad arbetsmarknad. En annan effekt av utvecklingen är att vissa pojkars och unga mäns problem i skolan riskerar att skapa en växande grupp män i utanförskap.

Den svenska demokratin står inför stora utmaningar, vilket bland annat resulterat i att allt färre engagerar sig i de politiska partierna. Frågan är komplex, men en av orsakerna är som Framtidskommissionen skriver:

……….. att beslutsprocesserna under de senaste decennierna har gått mot en allt högre komplexitet. Det viktigaste skälet till det är att många av de problem och utmaningar Sverige står inför skär över gränser, dels mellan den lokala, regionala och nationella nivån, dels mellan Sverige och andra delar av världen. Samtidigt kommer det sannolikt att behövas mer snarare än mindre gränsöverskridande samverkan för att lösa problem i framtiden. Det riskerar att öka beslutsprocessernas komplexitet ytterligare.

Utmaningarna minskar inte av att det blivit enklare för människor att skräddarsy vilka nyheter man tar del av, och att söka upp källor till information som bekräftar de åsikter och verklighetsuppfattningar man redan har.

Läs Framtidskommissionens slutrapport Svenska Framtidsutmaningar. Den är värd ett bättre öde än att falla i glömska.

Ölands Skördefest den 25-28 september

Ölands Skördefest den 25-28 september, är den artonde i raden av fester som genomförs. Jag har fått äran att inviga årets fest, vilket känns mycket hedrande. Invigningen sker i Årets Ölandsby, Stora Rör, den 25 september.

Ölands skördefest förenar två av Ölands två huvudnäringar, livsmedelssektorn (inkl. jordbruket) och besöksnäringen. Skördefesten, som även sprider positiva ringar på fastlandet är numera ett av rikets starkaste varumärken, inom såväl besöksnäringen som inom livsmedelssektorn.

Varumärkets starka ställning vidimerades i den framtidsstudie, som LRF Sydost, Länsstyrelsen och Regionförbundet genomförde tidigare i år. Syftet var att peka ut strategiskt viktiga områden i ett tjugoårsperspektiv och ge underlag för en diskussion om hur man kan stärka konkurrenskraften inom de gröna näringarna i Kalmar län.

Två resultat av framtidsstudien är att vi vill utveckla Skördefesten till den nationella mötesplatsen för livsmedelssektorns framtidsfrågor och att vi påbörjat ett arbete med en samlad regional livsmedelsstrategi för länet.

Med den nationella mötesplatsen för livsmedelssektorn avser vi att Skördefesten ska bli den självklara mötesplatsen för näringslivet och offentlig sektor där livsmedelssektorns framtidsfrågor står i fokus. En mötesplats där diskussioner förs om hur Sverige kan bli ledande inom mat och upplevelse genom en sund, innovativ och hållbar livsmedelsproduktion – ett land som kombinerar ett ökat ansvar för lokal och global matproduktion med miljö och upplevelse.

För att stärka konkurrenskraften inom de gröna näringarna kommer vi, som jag nämner ovan, att ta fram en samlad regional livsmedelsstrategi för länet. Målet är att strategin ska presenteras på Ölands Skördefest nästa år, 2015.

Kvinnor – en resurs för tillväxt

Kvinnors företagande i länet ökade med 27 % under åren 2006-2012 enligt SCB:s statistik. Mäns andel av tillväxten var under samma period + 17 %. Av nedanstående tabell, som tagits fram av Tillväxtverket, framgår att den positiva utvecklingen även omfattar nettoomsättning, andel sysselsatta och löneutvecklingen.

Kvinnors företag i Kalmar län

 

Antal företag Nettoomsättning (tusentals kr) Antal sysselsatta Löner

(tusentals kr)

 

2006 2 894 4 156 586 6 446 922 396
2008 3 060 6 652 113 7 539 1 292 199
2010 3 136 6 399 365 7 283 1 281 310
2012 3 678 8 348 619 8 141 1 469 608

 

Ökning 2006-2012 +27% +101% +26% +59%
Mäns företag

2006-2012

+17% +22% +10% +28%

 

Hälsningar/Håkan

Håkans Nyhetsbrev (2014-09-14)

14 september 2014 by

Såväl jag som Stefan Carlsson hade, på begäran, en debattartikel i Barometern dagen före valet, den 13 september. Min debattartikel har rubriken Så ska länet klara konkurrensen.

Nyhetsbrevet begränsas av tidsskäl, denna valdag, till endast debattartikeln. Alla i länet har inte heller tillgång till Barometern.

Så ska länet klara konkurrensen

Kalmar län, precis som övriga Sverige och Europa, står inför en gigantisk demografisk utmaning med en åldrande befolkning i kombination med att det föds alldeles för få barn. Att vi lever längre är i grunden mycket glädjande men det ger oss samtidigt utmaningar. I takt med 40-talisternas pensionsavgångar ökar kommunernas försörjningsbörda. Kostnader för pensioner, sjukvård och omsorg kommer att stiga. Om vi ska klara av att finansiera välfärden måste de arbetade timmarna bli fler. I Kalmar län kommer det att råda arbetsbrist inom vissa områden. Flera företag saknar redan i dag kompetent arbetskraft.

Den demografiska utmaningen ska också ses i ljuset av en nationell trend där vi ser en ökad befolkningskoncentration till storstäderna och universitetsorterna. Det är en utveckling som även pågår inom länet. Folkmängden i Kalmar län har varit relativt konstant under den senaste nio åren. Länet har endast minskat med 116 personer mellan åren 2005 till 2013.

Däremot är de inomregionala förändringarna stora. Medan Kalmar och Mörbylånga har ökat sin befolkning, har övriga kommuner i länet minskat sin befolkning under samma period. Det är framförallt unga och högutbildade som flyttar. För kommunerna innebär befolkningsminskningen minskade skatteintäkter vilket i sin tur kan leda till svårigheter att upprätthålla en god servicenivå. Det kan också leda till stagnation i näringslivet.

Redan i dag pågår regionala satsningar för att möta utmaningarna. Exempel på detta är utformning av gemensamma traineesystem inom kommun och landsting, försök med praktikplatser inom offentlig sektor samt framtagande av en modell för att företag och organisationer lättare ska kunna rekrytera studentmedarbetare. Sedan en tid tillbaka bedrivs även en regional samverkan kring samhällsorientering på modersmål för nyanlända. Som ett resultat av en mångårig satsning på ungas uppväxt i länet så etablerades under våren Fryshuset Kalmar län.

Det krävs emellertid också offensiva satsningar för ökad inflyttning samt ett bättre mottagande av de som bosätter sig i vårt län. Här ska vi bli bättre på att samla våra gemensamma resurser och samverka över kommungränser.

Några av de områden som behöver prioriteras är:

 • Förbättrad profilering av länet. Vi behöver bl.a. visa möjligheterna att hitta sysselsättning i länet i dag men även vilka möjligheter som finns för att byta sysselsättning över tid. Här ligger fokus på såväl inflyttare som medflyttare. En viktig del i detta är en förbättrad profilering av länets kärnkompetensområden. Stora satsningar görs redan i dag på profilering av länets besöksnäring men vi behöver även lyfta fram våra styrkor inom andra områden, t.ex. länets gröna näringar.
 • Vi behöver stärka mottagar- och medflyttarorganisationen. I Kalmar län ska vi erbjuda en professionell mottagning för såväl den enskilde som flyttar till Kalmar län som för hela familjen. Det kan handla om allt från att förmedla jobbkontakter till hjälp med att hitta rätt skola eller fritidsaktiviteter för barnen.
 • Förbättrad samverkan över hela länet. Vi behöver skapa förutsättningar för bättre samverkan mellan kommunernas inflyttarfunktioner, bland annat genom en plattform för erfarenhets- och metodutbyte.
 • Vi behöver ta tillvara på de möjligheter som har öppnats upp genom den nya flyglinjen till Berlin. Den är inte bara viktig för stärkta affärsförbindelser och fler besökare utan även för kompetensförsörjning i länets företag och organisationer.
 • Vi behöver skapa bättre metoder för att ta tillvara på kunskapen och erfarenheterna hos de som studerar i Kalmar län men också skapa förutsättningar för sysselsättning efter avslutade studier. I detta är partnerföretag och praktikplatser viktiga delar.

 

Redan nu pågår ett arbete för stärkt samverkan, förbättrat erfarenhetsutbyte och metodutveckling i länet. Det växlar vi nu upp genom att ta fram en konkret handlingsplan för hur vi på bästa sätt profilerar länet för ökad inflyttning samt för det bästa mottagandet av de som bosätter sig här. Det är ett arbete som kommer att göras i nära samverkan med länets kommuner, landstinget, Länsstyrelsen, Linnéuniversitetet och en rad andra aktörer, inte minst länets arbetsgivare. Handlingsplanen, tillsammans med de insatser som redan pågår, ska bidra till ett konkurrenskraftigt, dynamiskt och kunskapsintensivt Kalmar län.

Hälsningar/Håkan


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 103 andra följare