Håkans Nyhetsbrev (2014-08-17)

17 augusti 2014 by

Hösten, eller rättare sagt sensommaren, börjar bra. Länets befolkning ökade nämligen med 826 personer under de sex första månaderna. Vi har nu 234 700 invånare. Trenden håller med andra ord i sig.

Tyvärr uppvisar länet fortfarande ett negativt födelseöverskott men tack vare inflyttningen av utländska medborgare kan Kalmar län redovisa ett positivt flyttningsnetto. Tre av länets kommuner, Kalmar, Torsås och Vimmerby har dock ett positivt födelseöverskott. Samtliga kommuner utom Hultsfred redovisar en positiv befolkningsutveckling.

Nya förutsättningar för den investeringsfrämjande verksamheten

Business Swedens har omorganiserat sin verksamhet under sommaren. De grundläggande principerna för samarbetet mellan Business Sweden och Sveriges regioner är dock tillsvidare i allt väsentligt den samma som tidigare.

Vi, regionerna, står för arbetet med att utveckla regionala investeringsmöjligheter och tillhandahålla service i regionala frågor till potentiella investerare. Business Sweden har det nationella uppdraget att attrahera utländska investeringar och att samarbeta med Sveriges regioner så att vi kan kraftsamla för att tillsammans skapa attraktiva investeringsmöjligheter.

Polenstudie

Business Swedens Warszawa-kontor, har på uppdrag av oss, gjort en analys av exportförutsättningar till vår granne i söder, för länets små- och medelstora företag. Studien omfattar fyra branscher nämligen besöksnäringen, e-handel, miljöteknik och trä.

Studien kommer att presenteras av Bianca Dochtorowicz den 28:e augusti i Kalmar. Syftet med denna är att  öka kunskapen om och förutsättningarna för ökade handelsförbindelser mellan Kalmar län, Sverige och Polen. Informationsmötet, den 28 augusti, syftar också till att föra en dialog med våra företag om inriktningen på det fortsatta arbetet.

Mötet, som börjar kl 12.00, är i våra lokaler på Nygatan 34, i Kalmar.

Konferens om den sociala sammanhållningen den 25 september

I syfte att samla berörda aktörer för en dialog och diskussion om hur vi tillsammans kan skapa ett län med ett inkluderande mottagande, bjuder Regionförbundet, Linnéuniversitetet och Länsstyrelsen in till konferensen ”Social sammanhållning – värdet av möten” den 25 september.

Vi vill att individens resurser ska tillvaratas och bidra till individens, lokalsamhällets och regionens utveckling. Konferensen har ett fokus mot integrationsforskning men ska också fungera som ett avstamp för konkreta åtgärder för att tillsammans stärka den sociala sammanhållningen i regionen.

Sista anmälningsdagen är den 12 september. Du hittar inbjudan på www.rfkl.se

Stoner – en stor läsupplevelse

John Williams skrev romanen Stoner i början av 1960-talet. Boken gjorde ingen succé, men den återutgavs 1965. Den gjorde inte heller då några större intryck. Fram till 2012 hade den bara sålts i 4863 exemplar. När den utgavs i Frankrike 2011 vaknade dock världen och romanen har därefter sålts i åtskilliga fler exemplar. Bara i Holland 250 000.

Musikjournalisten Jan Gradvall gjorde mig uppmärksam på boken i DI Weekend den 25 juli i år. Romanen bör enligt Gradvall förses med varningsklisterlappen: ”Ej lämplig för läsare under 45 år”. Jag kan bara hålla med Gradvall efter att jag själv läst denna vidunderliga läsupplevelse. Stoner handlar om ett liv, med alla dess ingredienser; kärlek, sorg, arbete, besvikelser och drömmar. Läs den, men bara om du är över 45 år. Övriga får göra det på egen risk.

Hälsningar/Håkan

 

Håkan s Nyhetsbrev (2014-06-08)

08 juni 2014 by

Ett antal viktiga frågor för länets utveckling fanns på styrelsens agenda, sista sammanträdet före sommaren, den 5 juni, bland annat:

- ett långsiktigt samarbetsavtal med Fryshuset

- ansökan om Manifesta 2018

- den regionala transportplanen

- den regionala kulturplanen

- en gemensam livsmedelsstrategi tillsammans med LRF och Länsstyrelsen

- en regional strategi och handlingsplan för biogas till fordon i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län, och

- fortsatt arbetet med Träregion Småland.

Ett långsiktigt avtal med Fryshuset

Styrelsen beslöt, som jag skriver i ingressen, om ett långsiktigt samarbete med Fryshuset. Avtalet är en viktig del för att kunna bistå länets kommuner med att bygga bra verksamheter för unga i länet. Genom att etablera Fryshuset i Kalmar län, det första på landsbygden, arbetar Fryshuset och Regionförbundet tillsammans för att skapa långsiktiga och hållbara strukturer kring och för unga i Kalmar län.

Följande tre mål finns under utvecklingsperioden på två år:

  1. Det mobila Fryshuset i Kalmar län ska jobba utifrån lokala behov och passioner. Länets uppföljning av ungas uppväxt (Lupp el. dyl.) ska ses som ett viktigt underlag för planerade insatser.
  2. Tillsammans med länets kommuner ska Fryshuset i Kalmar län permanent etableras i fysiska lokaler på ett flertal platser fram till december 2015. Värdkommunerna förutsetts ansvara för lokaler och kringkostnader samt bemanning av denna.
  3. Under hösten 2015 kommer Fryshuset och Regionförbundet att föra dialog med länets kommuner om vad som gjorts och hur man ser på behoven framåt. Detta för att lyssna in nästa steg och se vilka fram­tida samarbetsformer som är möjliga.

Manifesta 2018

Styrelsen beslöt även att tillsammans med Landstinget i Jönköpings län och Regionförbundet södra Småland ansöka om 2018 års värdskap för den tolfte upplagan av Manifesta.  Vem som utses som värdregion beslutas av Manifestas styrelse den 25-29 juni. Övriga sökande är:

Palermo

• Köpenhamn/Malmö

• Helsingfors/Tallin,

Manifesta – The European Biennial for Contemporary Art – är Europas tredje största konstbiennal och en av de ledande biennalerna inom samtidskonst i världen. Manifesta har arrangerats vartannat år sedan 1996. I år arrangeras biennalen i St. Petersburg och under 2016 i Zürich.

Väljs Småland kommer ett slutgiltigt beslut att fattas i styrelsen under hösten. Ett antal underlag och frågor ska klarläggas före dess, bland annat en specificerad budget samt fördelning av kostnader och intäkter, ansvarsfördelning mellan stiftelsen bakom biennalen samt värdregionen. Förutsättningen för ett eventuellt värdskap är också att stiftelsen är öppen för granskning och revision enligt svensk lag.

Vandalorum utanför Värnamo, Växjö konsthall, Kulturparken Småland, Kalmar Konstmuseum och Landstinget i Jönköpings län initierade våren 2013 en förstudie om Manifesta i Småland 2018. Förstudien resulterade i ett så kallat Letter of Interest, som i sin tur resulterade i att Småland valdes ut som en av ovan nämnda fyra förslag för en vidare kvalificering.

En gemensam livsmedelsstrategi för länet

Regionförbundet, Länsstyrelsen och LRF Sydost har, som jag tidigare skrivit om, genomfört en gemensam framtidsstudie för att få svar på vilka utmaningar och möjligheter som länets gröna näringar står inför och hur kan de stärkas på bästa sätt. Framtidsstudien är den första i sitt slag inom näringen i Sverige.

Styrelsen biföll förslaget om att tillsammans med länsstyrelsen och LRF ta fram en livsmedelsstrategi. Strategin är en av många insatser som kommer att göras för att stärka länets gröna näringar framöver. Arbetet ska göras i en bred dialog med aktörer inom näringen. Målsättningen är att skapa en långsiktigt hållbar utveckling och en stark konkurrenskraft hos länets företag inom de gröna näringarna

En något utökad budget för den regionala transportplanen

Styrelsen fastställde även den regionala transportplanen, som i praktiken fått en ökad budgetram på 45 miljoner kronor.

Regeringen fastställde den nationella transportplanen och de ekonomiska ramarna för länens regionala transportplaner den 3 april i år. I de fastställda ramarna har Trafikverket, efter överenskommelse med näringsdepartementet, gjort vissa justeringar för åren 2014-2017. Förklaringen är att man nu har tagit hänsyn till vissa insatser som har genomförts åren 2010-2013. Tidigare har en informell justering gjorts inom Trafikverket Syd. Från och med nu görs justeringarna nationellt. Justeringarna medför i praktiken att vår budgetram ökar med 45 miljoner kronor.

Den regionala kulturplanen på remiss

Styrelsen beslöt också att skicka ut den regionala kulturplanen på remiss. Alla intresserad har fyra månader på sig att lämna sina synpunkter till oss. Remissvaren ska vara inlämnade senast den 26 september.

Regional strategi och handlingsplan för biogas

Styrelsen ställde sig dels bakom den av Biogas Sydost utarbetade strategin och handlingsplanen för biogas till fordon, dels uppmana länets kommuner, landstinget och andra aktörer att, på motsvarande sätt, anta strategin i den egna organisationen.

Vi, dvs kansliet, fick även i uppdrag att undersöka intresset för en länsgemensam biogasansökan till EU:s regionala fond.

Sista nyhetsbrevet före semestern

Det här nyhetsbrevet är det sista före semestern, eftersom jag tar en tidig sådan i år. Ha en riktigt bra sommar.

Hälsningar/Håkan

 

 

Håkans Nyhetsbrev (2014-06-01)

01 juni 2014 by

Besöksnäringen är en av länets viktigaste branscher med en mycket stor tillväxt-potential. Näringen omsätter idag omkring 4 miljarder kronor på årsbasis. Antalet årsarbeten är ca 4 200 och antalet anställda är mer än 10 000 under sommarsäsongen. Omsättningen är räknat i gästnätter ca 10 miljoner. Näringen är en av de branscher som har störst jobbtillväxt i länet och tillväxten ser inte ut att avta om alla planer realiseras.  Idag planeras till exempel 6-8 nya hotell under de närmaste åren i regionen, vilket skulle öka mottagnings kapaciteten påtagligt.

Arbetet med att utveckla och marknadsföra besöksnäringen sker i samverkan mellan oss på regionförbundet och de turismansvariga i länets kommuner och destinationer. Arbetet utgår främst ifrån våra fem starka upplevelsedestinationer, som är Astrid Lindgrens Vimmerby, Västervik och skärgården, Kalmar, Öland och Glasriket.

Av länets besökare svarar utländska privat- och affärsresenärers för omkring 10 procent av gästnätterna. Besökarna kommer huvudsakligen från Tyskland (5,2 %), Danmark

(2 %), Norge (2 %) och Holland (6 %).

För den internationella marknadsföringen, där de ovan nämnda fyra länderna prioriteras, har regionförbundet och länets kommuner gemensamt avsatt 11 miljoner kronor under åren 2012-2014. Prioriterade målgrupper är Active Family och WHOPs. Det senare är aktiva personer över 55 år.

Mycket av den internationella marknadsföringen genomförs idag även tillsammans med övriga Smålands län, under namnet Småland och Öland. Vi har numera också, vilket jag tidigare skrivit om, ett gemensamt IT-bolag för Småland och Öland. Via bolaget har utbudet i Jönköpings-, Kronobergs- och Kalmar län samlats. Besökaren kan även boka sin resa och dylikt via bolaget.

Som exempel på aktiviteter kan nämnas att länet ingår, tillsammans med övriga Småland och andra regioner från hela Sverige, i VisitSwedens treåriga affärssamarbete – Fantastic Natural Playground – som riktar in sig till potentiella resenärer i Norge, Danmark, Tyskland och Holland.

I det långsiktiga marknadsföringssamarbetet, som organiseras av VisitSweden medverkar stugförmedlaren Novasol, Stena Line, Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisation, Tourism in Skåne, Västsvenska Turistrådet, turistorganisationerna i Småland och Öland samt Visit Värmland. Flera företag och organisationer väntas ingå i samarbetet framöver.

Det finns stora grupper av barnfamiljer i Europa med intresse för en aktiv semester. Likaså finns det många resenärer som åker utan barn och som vill resa runt med bil. De här grupperna utgör, enligt VisitSwedens potentialanalys, sammanlagt 9 miljoner potentiella Sverigeresenärer i Norge, Danmark, Tyskland och Holland.  

Tillsammans ska vi, i projektet, genomföra marknadsföringssatsningar riktad mot dessa bilburna resenärer i Norge, Danmark, Tyskland och Holland. Marknadsföringen ska pågå i minst tre år och omsätta 60 miljoner kronor från 2014 till 2016. Satsningen har som mål att övernattningarna från de prioriterade marknaderna ska öka med minst 3 procent varje år.

Ytterlige ett exempel på hur vi marknadsför oss i Tyskland är den tävling som 5 tyska familjer kommer att delta i nästa vecka.

De fem familjerna har kvalificerat sig till finalveckan i Småland genom att stå som etappsegrare i en kunskapstävling som pågått under hösten/vintern, där endast tyska medborgare kunnat delta. Syftet med tävlingen har varit att marknadsföra Småland som turistdestination. Bakom tävlingen står Regionförbunden i Jönköpings och Kalmar län, Smålands Turism AB och AB Destination Småland. Kampanjen delfinansieras av EU:s regionala fond. Den 6 juni vet vi vem som står som segrare till ett genuint sommartorp från år 1900 – ett riktigt drömhus för många tyskar. Torpet ligger i Valeryd socken 2 mil söder om Växjö, med sjöar, ängar och skog nära inpå knutarna.

Intresset för att medverka i TV-inspelningen har varit stort bland många turistanläggningar som ser chansen att få visa upp sig för en tysk publik.  Åsens By, Getnö Gård, Osaby Säteri, Hasse på Sjökanten, Grenna Polkagrisbageri, Grenna Ballongresor, Gyllene Uttern, Wiredaholm Golf & konferens, Nystedt Husky Tur & Natur, Eksjö stadsvandringar, Paradis Fiskecamp, Astrid Lindgrens Värld, Grönåsens Älgpark, Astrid Lindgrens Näs, Kalmar Slott, Best Western Kalmarsunds Hotell, Bremersons matupplevelser, Kosta glascenter, Kosta glasbruk – bidrar med aktiviteter, mat och boende. Huvudsponsorn, Stena Line, har bidragit med etappriser och ser till att de tävlande anländer med båt från Kiel.

Dags att söka kulturstipendier

Vi, regionförbundet, delar varje år ut kulturstipendium till personer, grupper eller organisationer i länet. Senast den 1 september vill vi ha ansökan. Du kan läsa mer om vad som gäller på www.rfkl.se

Hälsningar/Håkan

 

Håkans Nyhetsbrev (2014-05-25)

25 maj 2014 by

Bra tillgänglighet och infrastruktur är några av de viktigaste förutsättningarna för utvecklingen av länet och för att vårt näringsliv ska växa. För att möta näringslivets behov behöver vi utgå ifrån ett helhetsperspektiv där olika typer transportsystem kan kombineras för att få en fungerande resa från ”dörr till dörr”.

Av klimatskäl är det önskvärt att godstransporterna i så stor utsträckning som möjligt flyttas över på järnväg. Men ska det vara intressant för våra företag måste vi erbjuda effektiva och kostnadseffektiva intermodala transportlösningar där järnväg och transporter på lastbil kan samspela.

Nybros initiativ till att etablera en kombiterminal är en viktig del för att skapa ett effektivt transportsystem, där olika transportlösningar kan länkas ihop. Kombiterminalen, som invigdes i fredags är den första för gods i länet.

Vi, regionförbundet, fick i förra veckan i uppdraget av regeringen att samordna arbetet med den regionala handlingsplanen för socialfondsprogrammet för perioden 2014-2020 för Småland och Öarna, dvs. Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län samt Region Gotland.

Insatserna i programmet syftar till att:

- Stimulera kompetensutveckling som stärker individens ställning på arbetsmarknaden

- Förstärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv

- Öka övergången till arbete bland personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, samt

- Underlätta ungas etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning

Handlingsplanen ska utarbetas i ett brett partnerskap i regionen. EU-kommissionen förväntas godkänna det sociala programmet under hösten.

Havsvindsforum den 30 september

Havsvindsforum är ett nationellt nätverk för havsbaserad vindkraft. Medlemmar är Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Region Blekinge och Regionförbundet i Kalmar län.

Enligt flera bedömare har Östersjön en stor potential att till rimliga kostnader förse stora delar av norra Europa med prismässigt konkurrenskraftig el från havsbaserad vindkraft.

I syfte att öka intresset för utvecklingen av havsbaserad vindkraft runt Östersjön bjuder Havsvindsforum in näringslivet och företrädare för offentlig sektor till The Baltic Sea – a sea of opportunities for industrial and regionala development and cooperation den 30 september på Arlanda.

Årets regiondagar – Internationalisering och social sammanhållning den 23-24 oktober

Programmet för årets regiondagar som hålls i Borgholm den 23-24 oktober är nu klart. Inbjudan skickas ut första veckan i juni. Temat för dagarna är Internationalisering och socialsammanhållning.

Bland programpunkterna kan nämnas:

- Kreativa människor i en kreativ värld – Teo Härén, som bland annat blivit utsedd till årets talare

- Det ekonomiska läget med fokus på Kalmar län – Lena Sellgren, analytiker på Nordea

- Det civila samhällets roll i demokratin och välfärden – Lars Trägårdh, professor i historia

- En regional gapminder för Kalmar län – Staffan Landin, som var förra årets mest uppskattade talare

- Miljögifter hos regionens invånare – Jessica Hagberg, docent MTM Forskningscenter

Du kan anmäla dig på www.rfkl.se/regiondagar2014 första veckan i juni.

Hälsningar/Håkan

 

Håkans Nyhetsbrev (2014-05-18)

18 maj 2014 by

Länet har en åldrande befolkning och en obalans i befolkningsstrukturen. Vi behöver tackla de demografiska utmaningarna, vilket bland annat inkluderar inflyttning av människor med utländsk bakgrund.

Länets integrationsstrategi, som antogs den 5 juni förra året, innebär att alla aktörer ska kraftsamla för ett ökat regionalt arbete kring bättre integration. Genom samverkan ska vi gemensamt se till att vi blir ett län, där utrikes födda ges samma möjligheter som inrikes födda och därmed väljer att bosätta sig och stanna kvar i länet. För att uppnå detta krävs att attityder förändras och att mångfald synliggörs som en viktig del av regionens utveckling. Ett snabbt inkluderade i samhället är avgörande för individens fortsatta etablering i samhällslivet.

Det behövs dock förbättringar i samspelet mellan stat och kommun för att dagens asyl- och flyktingmottagning ska fungera bättre. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) överlämnade den 18 april förra året en rad konkreta förslag till regeringen om ett sammanhållet och effektivare mottagande av nyanlända. I den skrivelse som regionförbundet och länets kommuner nu skickar till integrationsminister Erik Ullenhag med flera ställer vi oss bakom SKL:s förslag samt kompletterar förslagen med följande fyra förbättringsförslag:

1. Migrationsverket bör vara skyldiga att informera berörd kommun och landsting när ett avtal tecknas med privat aktör.

I dag involveras inte berörd kommun eller landsting då anläggningsboenden upphandlas av Migrationsverket. Här behövs tidig information för att kunna erbjuda anpassad service till asylsökande, i synnerhet barn.

Campingägarna på t.ex. Öland hyr ut bostäder till Migrationsverket under vinterhalvåret och dessa löper ofta ut per den 15 april varje år för att anläggningarna ska upprustas inför sommarturismen. Borgholms kommun hade till exempel omkring 300 barn och unga på förläggningsboende den 1 april medan man den 30 april endast 30 barn och unga. Detta får till konsekvens att kommunernas mottagande beräknas på felaktiga grunder. Systemet för utbetalning av särskild ersättning från staten för stödinsatser av förebyggande karaktär behöver därför ändras.

2. Anpassa ersättningssystemet till verkliga förhållanden

I dag får nyanlända en etableringsersättning från Arbetsförmedlingen. I många fall uppstår det ett ”glapp” i väntan på den första utbetalningen. Konsekvensen blir att socialtjänsten tvingas betala ut ekonomiskt bistånd, något som motverkar etableringsreformens huvudsyfte om fokus på arbete. Vi föreslår därför en total översyn och en anpassning av etableringsersättningen.

3. Anpassa arbetsförberedande insatser utifrån lokala och regionala förutsättningar

Arbetsförmedlingen har idag huvudansvaret för arbetsförberedande insatser till nyanlända. Dessa insatser behöver utvecklas utifrån lokala och regionala förutsättningar. Vi föreslår därför ett förbättrat samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och kommunerna. I anslutning till detta föreslås även en ersättning till kommunerna för att bedriva SFI-undervisning på anläggningsboenden.

4. Ändra reglerna kring offentlig upphandling när det gäller asylboenden

En av de största utmaningarna för Migrationsverket just nu är bristen på asylboende. Lagen om offentlig upphandling (LOU) gör det svårt att använda de bostäder som faktiskt finns lediga i kommunerna i länet. Samtidigt har kommunerna stora utmaningar att hålla lediga bostäder för nya potentiella kommuninvånare. Kommunerna riskerar att hamna i en situation med dyra tomhyror när inte lediga kommunplatser blir tillsatta omgående. Här föreslår vi en ändring av regelverket kring LOU i samverkan mellan landsbygdskommuner och Migrationsverket.

Regionförbundet bildar ett Näringslivsråd

Vi har tidigare haft ett näringslivsråd bestående av representanter och företrädare för de regionala näringslivsorganisationerna, Handelskammaren, LRF, Företagarna m fl. Efter ett gemensamt beslut lades rådet ner för ett antal år sedan.

I syftet att skapa ett gemensamt forum där politik och näringsliv kan mötas för att diskutera, lyssna in och stämma av aktuella regionala frågor viktiga för näringslivets utveckling, skapar vi nu ett råd med en representant för varje kommun i länet. Varje person har valts ut i dialog med näringslivsansvarig i respektive kommun. Rådet kommer att ledas av regionförbundets ord­förande Lars Blomberg.

Rådet består av följande personer:

Borgholms kommun – Magnus Lagerlöf, Ekerum

Emmaboda kommun – Thomas Magnusson, ABM Broakulla

Hultsfreds kommun – Sören Stensbäck, Körners Mekaniska

Högsby kommun – Lotta Berggren, Shelter

Kalmar kommun – Annelie Sjöstedt, Electra

Mönsterås kommun – Anders Tegnemo, Mönsterås Metall

Mörbylånga kommun – Anna Tingsfors, Alpacha

Nybro kommun – Christian Johansson, Deloitte

Oskarshamns kommun – Ingela Palmqvist, Pilgrimmer

Torsås kommun – Lena Ovesson, Spring Systems

Vimmerby kommun – Klas Steensrum, Frödinge Mejeri

Västerviks kommun – Cathrine Bäck, Plastomer

Toppbetyg för chefsprogrammet

Vi har under senare år regelbundet genomfört ett ledarutvecklingsprogram på uppdrag av länets kommuner och landstinget. Programmet riktar sig till chefer i länets kommuner, kommunala bolag, landstinget och länsövergripande organisationer. Målet är att stärka de enskilda cheferna i sin yrkesroll, men även att utveckla samverkan mellan de medverkande organisationerna.

Programmets kvalitet och effekter har nu utvärderats av dem som deltagit i programmet de tre senaste åren. 95 % anser att programmet är bra eller mycket bra. Lika många skulle rekommendera andra att gå programmet. Utvärderingen visar även att programmet har positiva effekter på längre sikt.

Hälsningar/Håkan

 

Håkans Nyhetsbrev (2014-05-11)

11 maj 2014 by

Optimismen spirar och tilltron till ekonomin ökar globalt, enligt Dagens Industri. Så gäller även för Småland/Öland. Konjunkturen i det privata näringslivet är, enligt Pousette ekonomianalys, på väg upp. Analysen pekar vidare på att lyftet för industrikonjunkturen dröjer men att det finns förväntningar om ökad produktion. Däremot är det bra fart i den privata tjänstesektorn och efterfrågan bedöms öka. Konjunkturen är även stark i handeln och det finns förväntningar om kraftigt ökad försäljning.

Kalmar län är, som framkom på konferensen om de gröna näringarnas framtida utmaningar och möjligheter den 25 april, på många sätt unikt när det gäller utvecklingen inom det gröna området.

Näringarna svarar för hela 17 % av de totala intäkterna för alla branscher i länet. Riksgenomsnittet är 6 %. Det reala produktionsvärdet var i jordbruket i länet 38 % under åren 2005-2013. Motsvarande utveckling i riket var under samma period 18 %. Drygt en tredjedel av hela tillväxten inom animalieproduktionen i Sverige har under de senaste 8 åren varit i Kalmar län! Kalmar har bara 2,4 procent av Sveriges befolkning men svarar ändå för 25 procent av Sveriges produktion av kyckling, 12 procent av mjölken, 11 procent av äggen, 10 procent av nötköttet, 5 procent av grisköttet och 5 procent av potatisen.

Men de fyra framtidstudierna, som presenterade på konferensen, visar också på ett antal utmaningar och möjligheter som länets gröna näringar står inför och hur kan de stärkas på bästa sätt.

Näringarna består av två olika huvudsystem, med olika logiker. Den första är det industriella systemet där t.ex. den enskilde lantbrukaren är råvaruleverantör i ett globalt konkurrensutsatt produktionssystem. Systemet utsätts kontinuerligt för ett ökat konkurrenstryck. Det andra systemet bygger på närhet och småskalighet. Båda systemen utsetts för ett accelererande förändringstryck och behöver därför utveckla bredare koncept och lösningar samt nya affärsmodeller. Båda systemen behövs för att göra de gröna näringarna till en ekonomisk och sysselsättningsmässig motor i regionen.

Det är inte viljan som saknas, som Kairos Futures skriver i sin rapport, utan det är istället modet och förmågan som sätter gränserna för förnyelse och innovation inom näringarna.  De gröna näringarna är ett komplext system, vi bör därför identifiera och kartlägga de olika delsystemen och ta fram en medveten och långsiktig strategi för var och en av dessa.

Vi behöver samarbeta mera. Vi behöver förbättra förmågan att utveckla bredare koncept och lösningar och bygga affärsmodeller, system och processer runt dessa lösningar. Vi behöver prioritera de delsystem som har störst effekt på tillväxt och sysselsättning.

EU:s nya programperiod ger goda möjligheter till att genomföra konkreta åtgärder med hjälp av landsbygdsprogrammet, regionala och sociala fonden.

 Regionförbundet tar det fortsatta ansvaret för Skola & Kultur projektet

Skola & Kultur projektet avslutades i fredags. Projektet har bedrivits av Riksteatern Kalmar län. Syftet har varit att öka samverkan mellan skolan och kulturen i länets kommuner. Projektet är unikt och flera andra län har redan valt att anamma metoden.

Tyvärr tas inte erfarenheterna och de goda idéerna tillvara i så många projekt. När projekttiden är slut avvecklas verksamheten och allt går tillbaks till hur det var före projektet startade. Ett framgångsrikt projekt som Skola & Kultur måste dock få en varaktighet. Alla länets kommuner är t.ex. redan igång med att skriva lokala skolkulturplaner. Vi, regionförbundet, har därför beslutat att ta det fortsatta ansvaret Skola & Kultur frågorna. Ansvariga för dessa blir Hanna Karlsson och Peo Fahlström.

Vi har redan skickat ut en enkät till länets kommuner för att kartlägga vilka områden som är våra starka sidor respektive vad vi behöver göra för riktade insatser framöver.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till Kattis Elfborg och Magnus Engvall på Riksteatern Kalmar län, våra projektledare, för ett fantastiskt jobb under projekttiden.

Ny sekreterare i Euroregion Baltic (ERB)

Euroregion Baltics styrelse utsåg den 9 maj Sebastian Magier till Slawomir Demkowicz-Dobrazanski (Slawek) efterträdare som Internationell sekreterare för ERB.  Sebastian tar över efter Slawek den 1 juli i år.

Värd för sekretariatet, som kommer att ligga i Olsztyn i Warmia-Masurien, är ”The Foundation for the Promotion and Support of Entrepreneurship in Olsztyn”.

Euroregion Baltic är en organisation för politiskt gränsöverskridande samarbete i sydöstra Östersjön. ERB bildades 1998. Medlemmar är regionerna Pommern och Warmia-Masurien i Polen, den ryska enklaven Kaliningrad, Klaipeda län i Litauen, den danska ön Bornholm samt Blekinge, Kalmar och Kronobergs län i sydöstra Sverige. Tillsammans samarbetar vi bland annat kring gemensamma frågor avseende transport och infrastruktur, energi, vatten och ungdomar.

Hälsningar/Håkan

 

Håkans Nyhetsbrev 2014-04-20

20 april 2014 by

De gröna näringarna är en betydelsefull del av länets näringsliv. Andelen, som jobbar i näringarna är 11,6 % av den totala sysselsättningen, vilket är högst i Sverige. Cirka 5 600 av totalt 12 000 personer är sysselsatta inom jordbruk och livsmedelsindustri, övriga 6400 finns huvudsakligen inom skogsbruket och skogsindustrin.

Som jag tidigare skrivit om genomför Regionförbundet, Länsstyrelsen och LRF Sydost just nu, fyra framtidsstudier om vilka utmaningar och möjligheter som länets gröna näringar står inför. Resultaten kommer att presenteras och diskuteras på en konferens den 25 april 2014.

En av studierna, den om Innovation i de gröna näringarna, har utarbetats av Kairos Futures.

I rapporten beskrivs tio globala trender som har stor inverkan på de gröna näringars möjlighet till förnyelse och innovation. Dessa är:

1. Hållbarhet, resurser och energi får allt större fokus.

2. Jakten på äkthet, ursprung och att ”göra själv” blir allt viktigare.

3. Digitaliseringen av marknader skapar nya möjligheter och öppnar upp för nya aktörer.

4. Allt fler företag försöker, bl.a. via sociala medier, engagera medarbetare, konsumenter och partners för nya idéer och problemlösning.

5. Automatiseringsvågen har ökat, och vi står inför en framtid där såväl produktion och tjänster hanteras av maskiner.

6. Allt fler företag sätter press på sina underleverantörer att rent av sänka priserna år för år. Samma mönster ser vi inom de gröna näringarna.

7. Ökat behov av föryngring och ny kompetens.

8. Företag måste mer aktivt söka nya marknader, produkter och affärsmodeller.

9. Den framväxande globala medelklassen innebär en möjlighet inom besöksnäring för de gröna näringarna.

10. Resurser från det offentligas kommer att prioriteras allt hårdare. Här finns en risk att stöd till jordbruk och landsbygd minskar, både från staten och EU.

Av rapporten framgår vidare att näringen består av två olika huvudsystem, med olika logiker. Den första är det industriella systemet där t.ex. den enskilde lantbrukaren är råvaruleverantör i ett globalt konkurrensutsatt produktionssystem. Systemet utsätts kontinuerligt för ett ökat konkurrenstryck. Det andra systemet bygger på närhet och småskalighet. Båda systemen utsetts för ett accelererande förändringstryck och behöver därför utveckla bredare koncept och lösningar samt nya affärsmodeller .

Det är inte viljan som saknas, enligt Kairos Futures, utan det är istället modet och förmågan som sätter gränserna för förnyelse och innovation inom näringarna.  De gröna näringarna är ett komplext system, vi bör därför identifiera och kartlägga de olika delsystemen och ta fram en medveten och långsiktig strategi för var och en av dessa.

Övriga idéer som Kairos Futures föreslår i rapporten är bland annat samverka kring idéutbyte, skapa en ”akademi” för att höja kunskapen inom affärsverksamhet och innovation, underlätta för att testa i liten skala, organisera exportnätverk, öka samverkan mellan de gröna näringsidkare och akademin, utreda förutsättningarna att bygga ett starkt regionalt varumärkeskoncept kring regionens livsmedelsprodukter. Vad är t.ex Kalmar läns svar på parmaskinka?

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på http://www.rfkl.se senare under veckan.

Polisen vill lyssna på vad du anser om deras verksamhet den 7 maj

Jag får då och då förfrågningar om ta med diverse frågor i mitt nyhetsbrev. I vanliga fall gör jag inte så eftersom nyhetsbrevet är mitt personliga, inte regionförbundets officiella. Ibland gör jag undantag från regeln. Nedan, som är författat av Lina Isaksson Funke, Informationsansvarig på Polismyndigheten i Kalmar län, är ett sådant exempel.

Just nu pågår den största förändringen av svensk polis sedan 1965. 2015 får Sverige en nationell polismyndighet, vilket betyder att Polismyndigheten i Kalmar län försvinner och blir en del i den nya myndigheten.

Inför den förändringen vill vi bli bättre. Vi ska lyssna mer och skapa nya sätt att ta emot dina och alla andra medborgares synpunkter. Frågan är bara hur vi på bästa sätt ska göra det här. Där behöver vi hjälp.

Den statliga kommitté som ska genomföra den här förändringen har bestämt sig för att komma till Kalmar och höra hur Kalmarborna och andra boende i närheten vill ha kontakt med Polisen framöver. Även om du inte bor i just Kalmar är det här något som kommer att påverka alla medborgare, så om du har möjlighet att komma blir vi glada.

Vi bjuder på en paneldiskussion med bland annat facebookpolisen Scott Goodwin, kanalchefen Anja Thorkelsson på Sveriges Radio P4 Kalmar, kommunalrådet Johan Persson och Östra Smålands chefredaktör Gunilla Persson. De ska få säga vad de tycker, sedan är det din tur. Efter lite smörgåsar och fika sätter vi oss alla tillsammans vid lite mindre runda bord och pratar.

 Är Polisen bra? Vad kan vi göra bättre? Hur vill du att poliserna i Kalmar ska jobba? Hur vill du att kontakterna med Polisen ska bli bättre? Vi tror att du har en hel del att bidra med tanke på ditt engagemang i polisstyrelsen.

Plats: Jenny Nyströmsskolan i Kalmar, Smålandsgatan 25.
Tid: onsdagen den 7 maj kl 18.00-19.30 (Vi finns på plats från 17.15 för dig som vill komma lite tidigare och fika)

Ingen anmälan krävs, alla är välkomna. Ta med dig familj, vänner eller varför inte grannen?

Glad påsk!

Hälsningar
Lina Isaksson Funke

Hälsningar/Håkan

Håkans nyhetsbrev (2014-04-13)

13 april 2014 by

Efterfrågan på person- och godstrans­porter från södra och sydöstra Sverige österut kommer att öka, enligt Trafikverkets Kapacitetsutredning. Godsflödet kommer sannolikt att bli större än flödet mot Västeuropa framöver, åren 2030-2050. Samtidigt visar OECD:s Territorial Reviews för Småland, Öland och Blekinge från 2011 att den svenska staten negligerat transportplaneringen i landets sydöstra delar vilket riskerar att bromsa utvecklingen i sydöstra Östersjöregionen.

Företrädare för Regionförbundet, Trafikverket och Riksdagens Trafikutskott besökte bland annat därför Riga i Lettland och Vilnius i Litauen förra veckan. Syftet med besöken var att diskutera möjligheterna att skapa nya effektiva och konkurrenskraftiga transportkorridorer i Östersjöregionen, för vår del i första hand en möjlig framtida transportkorridor ”Cargoto” mellan Oskarshamn och Ventspils i Lettland.

Några slutsatser av besöken:

-         Transporter på järnväg mellan Östersjöregionen och Kina är redan idag en realitet. Distansen är 11 000 km och tar 13 dagar. Kostnaderna är ännu så länge för höga i relation till transport med båt. Tidsvinsten, som är 25 dagar i jämförelse med transporten med båt, kan dock kompensera det höga kostnadsläget för så kallade high value gods.

-         Transithandeln är betydelsefull för både Lettland och Litauen. De framtida prognoserna österut indikerar att de kommer att bli större och än mer betydelsefulla. Stora investeringar görs därför redan idag i befintliga hamnar, vägar, järnvägar och terminaler i båda länderna. Man är dock något frågande till varför vi (Sverige) ännu inte anpassat infrastrukturen till marknaderna öster ut (Ryssland och Kina).

-         Handeln med Sverige och då framförallt södra Sverige är viktig för Lettland. Med ökande transportvolymer bör en transportkorridor mellan Göteborg, Oskarshamn, Ventspils och österut kunna etableras och kompletterar befintliga transportkorridorer mellan Stockholm/Nynäshamn-Riga/Ventspils och Karlshamn-Klaipeda.

Ett exempel på Letternas positiva syn på Cargoto är att transportministeriet presenterade transportkorridoren som en framtida sådan för vår kung när han besökte Riga för ca två veckor sedan tillsammans med en svensk näringslivsdelegation.

-         Vårt fortsatta arbete bör fokusera på att utveckla transportkorridoren mellan Göteborg, Jönköping, Oskarshamn och Ventspils. Anslutningen till Göteborg har stor prioritet för letterna, inte minst för containertrafiken västerut. Utgångspunkten för att etablera korridoren ska vara att vi snarare ska komplettera än konkurrera med befintliga transportlinjer och rutter, genom ökande transportvolymer.

-         Handeln med södra Sverige är även viktig för Litauen. Här är dock knappast Oskarshamn, ett alternativ till den redan befintliga korridoren Karlshamn- Klaipeda.

De gröna näringarnas framtida utmaningar i Kalmar län – Hur påverkas näringen av klimatförändringarna?

Regionförbundet, länsstyrelsen och LRF Sydost genomför, just nu, fyra framtidsstudier om vilka utmaningar och möjligheter som länets gröna näringar står inför. Syftet med studierna är att de ska utgöra underlag för en diskussion om hur man kan stärka konkurrenskraften hos våra företag inom de gröna näringarna och vilka åtgärder som behöver genomföras. Resultaten kommer att presenteras och diskuteras på en konferens i Kalmar den 25 april 2014. Framtidsstudierna är den första i sitt slag inom näringen i Sverige.

En av studierna, den om energi- och klimatfrågor, har genomförts av Tyréns AB.

I rapporten pekar Tyréns på att medeltemperaturen förväntas höjas med cirka 1,5 grad till 2030, cirka 2 grader till 2050 och 3-4 grader till 2100. De direkta konsekvenserna av detta blir

-         Fler och mer extrema värmeböljor

-         Fler och mer extrema händelser med stora nederbördsmängder

-         Fler och mer extrema torrperioder

-         Förlängd växtsäsong och förbättrade odlingsbetingelser

-         Höjd havsnivå

-         Ökade problem med vattenkvaliteten

-         Försurning, minskad salthalt och höjd temperatur i Östersjön

-         Förbättrade förutsättningarna för skogsbruket

Med ett klimat som är mer opålitligt, med mer extremt väder, blir förutsättningarna svårare för en produktion utan avbrott. Näringarna bör därför satsa på åtgärder för att utveckla en mera robust struktur, som till exempel fler träslag samt öka variationer i gallring och avverkning inom skogsbruket samt förändrade odlingsmetoder och satsning på nya grödor inom jordbruket. Klimatförändringarna förväntas även skapa positiva möjligheter för förnybar energi och förnybara material.

Fiskerinäringen är den bransch som bedöms påverkas negativt i och med förändringar av ekosystemen i hav och sjöar.

Du kan anmäla dig till konferensen den 25 april och ta del av hela rapporten på www.rfkl.se

Hälsningar/Håkan

Håkans Nyhetsbrev (2014-04-05)

05 april 2014 by

En grupp bestående av företrädare från Regionförbundet, Trafikverket och Riksdagens transportutskott besöker Riga i Lettland och Vilnius i Litauen på måndag och tisdag. Samtalen, som bland annat kommer att ske med respektive transportministerier kommer att kretsa kring möjligheterna att skapa nya effektiva och konkurrenskraftiga transportkorridorer i Östersjöregionen.

På mötet i Riga träffar vi bl.a. Kaspars Briskens, som är politisk rådgivare till Lettlands Infrastrukturminister och på mötet i Vilnius träffar vi preliminärt Rimantas Sinkevicius, Litauens transportminister.

Under mötet kommer vi bland annat att redovisa hur efterfrågan på person- och godstrans­porter i södra och sydöstra Sverige ökar. Mycket pekar också på att godsflödet österut komma att överstiga flödet mot Västeuropa redan 2030. Samtidigt visar OECD:s studie från 2011 att Sverige har haft ett västsvenskt perspektiv under hela efter­krigstiden. Genom att svenska staten negligerat transportplaneringen i landets sydöstra delar riskerar Sverige att bromsa utvecklingen i sydöstra Östersjöregionen, menar OECD.

Ovan är såväl en nationell som en internationell fråga och det är därför viktigt att vi har en tydlig målbild för hur infrastrukturen i sydöstra Sverige kan förbättras för att möta den ökande handeln över Östersjön. En av de frågor vi kommer att aktualisera är den möjliga framtida transportkorridoren ”Cargoto” mellan Oskarshamn och Venspils.

Vad händer med de framtida strukturfonderna?

Regionalfondsprogrammet 2014-2020

Regeringen fattade beslut om att skicka in de nio regionalfondsprogrammen till EU-kommissionen för godkännande den 27 mars. Ett av dessa är vårt program för Småland och Öarna. Programmet omfattar insatser på totalt 66 miljoner euro, vilket är ca 600 EU-miljoner under perioden 2014-2020. Inkluderar vi, vår egen, medfinansieringen omfattar programmet insatser på totalt 1,2 miljarder kronor under perioden.

Programmet, som arbetats fram av de tre regionförbunden och Region Gotland, omfattar insatser inom följande fyra områden:

1. Stärker forskning, teknisk utveckling och innovation (34 %)

2. Ökar tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik (10 %)

3. Ökar konkurrenskraften hos små och medelstora företag (40 %)

4. Stödjer övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer (16 %)

Regeringens beslut innebär sannolikt att en första ansökan om stöd kan lämnas in först under september och att beslut i frågan kan fattas av strukturfondspartnerskapet tidigast i december i år.

Socialfondsprogrammet 2014 – 2020

Regeringen beslöt även att lämna in socialfondsprogrammet för godkännande till EU-kommissionen.

Programmet inriktas bl.a. på att stärka tillgången till relevant kompetens på arbetsmarknaden genom verksamhetsrelaterad kompetensutveckling, utveckla och tillämpa metoder som bidrar till att öka övergångarna för prioriterade grupper på arbetsmarknaden samt till att förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken.

Nästa steg i arbetet är att vi – de tre regionförbunden och Region Gotland – kommer att få i uppdrag att ta fram en regional handlingsplan för socialfonden, vilket väntas ske under april.

Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020

Landsbygdsprogrammet finansieras av både EU och svenska skattekronor. EU har dragit ner sin andel av programmet under den kommande programperioden. För att behålla samma nivå på programmet som under förra perioden har regeringen nu beslutat att förstärk programmet med 2,8 miljarder. Sveriges finansieringsgrad ökar därmed från 53,6 procent till 59 procent.

De nya medlen ska nyttjas för satsningar på bredbandsutbyggnad och kommersiell service.

Företagsfrämjande system på lika villkor i Kalmar län

Vi kommer under maj och juni att tillsammans med Tillväxtverket anordna ett antal utbildningar/workshop för tillväxtansvariga och företagsfrämjare i länet. Insatsen är en viktig del av vårt regeringsuppdrag för att kvinnor och män ska kunna starta, driva och utveckla företag på lika villkor.

Arbetet med tillväxt ur ett jämställt perspektiv genomsyrar flera processer just nu och från regeringen ställs ökade krav på att de medel som används för regionala projekt, medfinansiering av EU-program etc. I arbetet med kommande programstrukturer, enligt ovan, finns också ökade krav att förhålla sig till jämställdhet, integration och miljömässiga aspekter i utvecklingsarbetet.

Syftet med utbildningarna/workshopen är att du, som deltar, ska få möjlighet att utveckla din kompetens om jämställdhetsintegrering i såväl praktik som teori. Under dagen kommer vi bl.a. gå igenom: Det företagsfrämjande systemet ur ett jämställdhetsperspektiv, Jämställdhetsintegrering som metod och förutsättningar för ”företagande” ur ett jämställdhetsperspektiv

Utbildningen/workshopen som hålls vid fyra olika tillfällen i länet är kostnadsfria, men med ett begränsat antal platser. Du kan bara anmäla dig till ett tillfälle. Dessa är:

13 maj – Fredensborgs Herrgård, Vimmerby

14 maj – Badholmen, Oskarshamn

22 maj – Hotell Skansen, Färjestaden

03 juni – Stufvenäs Gästgifveri, Söderåkra

Du kan anmäla dig via http://www.rfkl.se/utbildningsdag

Två mycket bra skivor

Jag får då och då frågan om jag inte har ytterligare musik att rekommendera. Tyvärr har det varit ont om ny bra musik under den senaste tiden, enligt min smak, eller är det så att jag inte varit tillräckligt lyhörd och observant, för att hitta dessa. Men nu har det kommit ut två skivor, som jag varmt kan rekommendera:

Lost in the Dream med The War on Drugs
The take off and landing of everything med Elbow

Elbow är en brittisk grupp från Manchester. Gillar du Radiohead, Coldplay och/eller Peter Gabriel är chansen stor att du även gillar Elbow.

The War on Drugs, som kommer från Philadelphia i USA, är ett så kallat indie pop band.

Hälsningar/Håkan

 

Håkans Nyhetsbrev (2014-03-30)

30 mars 2014 by

Konferensen Det goda exemplets makt på Kalmarsalen i fredags, blev minst sagt lyckad. Cirka 420 personer deltog från drygt 160 olika organisationer i länet. Temat för denna var – varför växer och investerar vissa entreprenörer och företag i regionen, medan andra inte gör så? Konferensen var en del i det så kallade Handslaget som Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen kommit överens om.

Några exempel som presenterades på konferensen var

Utvecklingen av Astrid Lindgrens Värld
Vårt enda börsnoterade bolag Electra AB i Kalmar
Scanias utbyggnad på cirka 3 miljarder i Oskarshamn
Det kommande Slottholmshotellet i Västervik
Utvecklingen av Böda Sand
Parma Records/Stage 4 you i Torsås
Utbyggnaden av Ekerum på Öland
Royal Designs satsning i Orrefors
SAFT i Oskarshamn den enda batteritillverkare i Sverige idag

Vad är då Handslaget?  Nedanstående är ett utdrag från den debattartikel som regionförbundets ordförande Lars Blomberg, landshövding Stefan Carlsson och landstingsstyrelsens ordförande Anders Henriksson publicerade för drygt ett år sedan.

Kalmar län är en region som ständigt utvecklas. Vi ställs hela tiden inför nya utmaningar och nya möjligheter. En del utmaningar kräver lokala eller regionala insatser, andra nationella och internationella. Möjligheten är en effektiv och gränsöverskridande samverkan. Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen i Kalmar län har ett ansvar gentemot våra länsinvånare att rusta länet, inte bara för dagens eller de närmaste årens utmaningar, utan också för det som väntar på längre sikt. Därför gör vi nu ett regionalt handslag där vi tillsammans och utifrån våra respektive roller stärker länets utveckling och tillväxt.

För att stärka det positiva som händer i länet och för att kunna möta de utmaningar vi står inför ökar vi nu samarbetet kring utvecklings- och tillväxtfrågorna. Tillsammans och utifrån våra respektive roller ser vi nu till att stärka och maximera de satsningar som görs runt om i länet. Det tar vi i hand på.

Lars Trägårdh och Anna Löfmarck klara för årets regiondagar

2014 års regiondagar har, som jag tidigare skrivit om, rubriken Internationalisering och social sammanhållning. Dagarna kommer att hållas på Strand Hotell i Borgholm den 23-24 oktober. Två av programpunkterna är civilsamhällets roll för och i den framtida välfärden och hur det går för våra företag i länet.

Vilken roll spelar civilsamhället i välfärdens framtida organisering och från övergången från ett homogent folkhem till ett pluralistiskt samhälle? Frågorna kommer att besvaras av Lars Trägårdh, professor i historia, som bott och verkat i USA under många år. Lars är numera knuten till Ersta Sköndal högskola, där han bl.a. arbetar med ett projekt som rör den sociala tilliten i Sverige. Lars har varit ledamot i regeringens Framtidskommission och medverkat i den offentliga debatten i Sverige framför allt via artiklar i svenska tidningar och tidskrifter.

Hur går det för företagen i Kalmar län? Grufman Reje, numera en del av Bisnode, har kartlagt hur näringslivet utvecklats i länet de senaste fem åren. Anna Löfmarck, kommer att ge svar på hur den ekonomiska konkurrenskraften ser ut i olika branscher i länet och var tillväxten sker i förädlingsvärde och jobb. Anna är civilingenjör och ekonomie doktor. Som ansvarig för Grufman Reje har hon byggt upp en landsomfattande verksamhet med näringslivsanalyser riktade till bland annat regioner, kommuner och branschförbund, med ambitionen att öka faktainnehållet i vår syn på näringslivets utveckling.

Träregion Småland och Smart Housing Småland på Almedalen

Träregion Småland och Smart Housing Småland (SHS) kommer att vara på plats i Almedalen i sommar. Genom de båda projekten hjälps vi åt att profilera Småland som en ledande träregion i Europa och som ett centrum för industriellt byggande i trä. Träregion Småland kommer att arrangera sex miniseminarier under två dagar (den 2 och 3 juli). Smart Housing Småland kommer att ha en spännande bostadsmodul i trä och glas i hamnen under hela veckan.

Regionförbundet rekryterar studentmedarbetare

Vi står inför ett stort generationsskifte inom de närmaste tio åren. Vi påbörjar därför en satsning med så kallade studentmedarbetare. Fram till sommaren kommer två studenter att, vid sidan av studierna, arbeta på regionförbundet. Tanken är att arbetet ska lägga grunden för ett system som kan användas i kommunerna och på företagen i länet. Arbetet kommer att utvärderas löpande.

Genom att gå före och visa vägen för en modern anställningsform hoppas vi kunna förmå fler företag och myndigheter att göra det samma. Tillsammans kan vi hjälpa till att öppna upp arbetsmarknaden för studenter samtidigt som vi får in värdefull kunskap i våra organisationer.

Hälsningar/Håkan

 


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 95 andra följare