Håkans Nyhetsbrev (2015-02-09)

08 februari 2015 by

Vi fick i går ta emot det viktigaste priset, på Kalmars Guldfest, nämligen årets jämställdhetspris. Ett stort tack till alla medarbetare, som gjort ett fantastiskt arbete. Ingen nämnd och ingen glömd.

Många av dagens utmaningar och stora frågor kräver ett bättre samarbete mellan länets kommuner, mellan kommunerna och regionförbundet och med andra aktörer i länet för att vi ska nå framgång.

Behovet har, som jag skrev om i mitt förra nyhetsbrev, sin bakgrund i de demografiska utmaningar som vår del av landet står inför de kommande åren. Vi har rikets äldsta befolkning, låga födelsetal, stora pensionsavgångar och en stor del av våra ungdomar flyttar från regionen. Vi står, med andra ord, inför stora utmaningar som kräver en ökad samverkan, nya arbetsformer och nya lösningar.

Arbetet startade med en gemensam workshop i förra veckan. På workshopen deltog kommuncheferna i länet, kommunstyrelsens ordförande och övriga ledamöter i PKN (Den primärkommunala nämnden). Av samtliga frågor som behandlades rankades integrationsfrågorna som de som först måste prioriteras. Andra frågor som kommer att behandlas i det fortsatta arbetet är

 • Kompetensförsörjningen
 • Talangjakt och profileringen av länet
 • Klimatkommissionens färdplan
 • Trafikfrågor
 • Välfärdsprogrammet
 • Regionfrågan och
 • Den digitala agendan

Integrationsarbetet måste omfatta ett inkluderande mottagande, där individens resurser tillvaratas och ger en mångfald som bidrar såväl till individens som lokalsamhällets och regionens utveckling. Den mångfald som människor med utländsk bakgrund kan tillföra är viktig för vår regions utveckling inte minst för kompetens- och arbetskraftsförsörjning och för vår kulturella utveckling.Följande förslag till gemensamma insatser diskuterats för integrationsarbetet på workshopen;

 1. Länet bör samverka för tidiga insatser på flyktingboende, förläggningar och för ensamkommande barn och ungdomar
 2. Arbeta med att underlätta människors etablering i just vårt län!
 3. Jobba förebyggande
 4. Fortsatt utveckling av gemensam samhällsorientering på modersmål i länet
 5. Skaffa fram mentorer, företag och praktikplatser
 6. Mer samverkan och fler metoder för att ta tillvara nyanlända akademiker och internationella studenter i företag och offentlig sektor
 7. Förenkla för människor att starta företag
 8. Ha en bra basorganisation för hög kvalitet i mottagandet
 9. Tydligare regional samverkan och gemensam styrning kring frågorna

Förslag på konkreta insatser på de 9 punkterna kommer att behandlas på PKN:s möte den 26 februari och på Integrationsrådets möte den 6 mars.

”Vi tror vi kan göra det bättre tillsammans!”

”Vi tror vi kan göra det bättre tillsammans” är rubriken på den debattartikel som Regionförbundets ordförande Ulf Nilsson och PKN:s ordförande Tomas Kronståhl hade införd i fredagens Barometern. Andemeningen i debattartikeln, som du kan läsa på vår hemsida, www.rfkl.se, är det är hög tid att pröva nya modeller för arbetsförmedlingen. I artikel framförs ett förslag om att länet skulle kunna bli ett försöks län där kommunerna och regionförbundet tillsammans sköter arbetsförmedlandet.

Ansvarig minister Ylva Johansson är däremot ”inte beredd att kommunalisera eller regionalisera arbetsförmedlingen”, vilket framgår av Barometerns intervju med henne i lördagens tidning. ”Arbetslöshet är och ska vara en statlig angelägenhet” enligt henne.

Stor internationell konferens om anhörigfrågor den 3 – 6 september

Den 3-6 september arrangera NkA (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) den 6:e internationella anhörigkonferensen i Göteborg. Arrangemanget görs i samverkan med Carers UK, Eurocarers, Anhörigas Riksförbund och International Alliance Carer Organisations (IACO). Konferensen ger stora möjligheter att få del av var som händer på anhörigområdet runt om i välden samt för oss i Sverige att lyfta fram allt som görs här. Konferensens tema är så breda att det finns möjlighet för alla som arbetar med anhörigfrågor oavsett om det gäller barn, vuxna eller äldre att kunna delta och bidra.

Ytterligare information om konferensen finns på vår hemsida www.rfkl.se Du kan även kontakta:

NkA är ett nationellt kompetenscentrum för anhöriga och en av två resultatenheter på Regionförbundet.

IUC Kalmar län och Sustainable Sweden Southeast slås samman till ett gemensamt bolag!

IUC Kalmar län och Sustainable Sweden Southeast slås samman till ett gemensamt bolag! Avsikten är att skapa en ännu starkare plattform för utveckling, innovation och hållbarhet. Det nya bolaget ska bidra till att utveckla konkurrenskraften och höja innovationsnivån, teknik- och kunskapsnivån i regionens näringsliv.

Hälsningar/Håkan

Annons

Håkans Nyhetsbrev (2015-02-01)

01 februari 2015 by

Som media informerat om har vi, Trafikverket, Region Kronoberg, Kalmar och Växjö kommuner träffat en överenskommelse om att genomföra en så kallad åtgärdsvalsstudie om höjd hastighet till 200 km/tim på Kust- till Kustbanan, delen Alvesta – Kalmar. Studien, ska vara klar redan den 1 september i år.

Regeringen har slagit fast att Jönköping ska vara en nod för de två höghastighets- banorna som rör den så kallade Sverigeförhandlingen. Förhandlingen arbetar med planeringen och finansieringen av de nya stambanorna för Höghastighetståg, som ska binda ihop Stockholm med Göteborg och Malmö. Sträckningen mellan Jönköping och Malmö är dock en öppen fråga.

Studien av Kust- till Kustbanan ska därför ses i ljuset av denna förhandling och att vår tillgänglighet riskerar att försämras ytterligare om den nya stambanan hamnar för långt väster ut. För södra länet är det därför viktigt att stationsläget hamnar i Växjö alternativ Alvesta. Lägsta tillåtna hastighet på de nya höghastighetsbanorna kommer att vara 250 km/tim. Anslutande banor måste därför vara byggda för dessa hastigheter eller för tåg som kan köra så fort.

För Tjust- och Stångådalsbanorna är utformningen av Linköpings resecentrum avgörande. Stationsläget är bestämt, men frågan är om höghastighetsbanan (Ostlänken) ska gå genom en tunnel eller inte. Sträckningen av Tjust- och Stångådalsbanorna måste dock göras om oavsett vilket alternativ som väljs. Kostnaderna för ombyggnaden och byte av signalsystem uppskatta idag till ca 400 Milj kr.

Båda dessa frågor är kanske de viktigaste som finns på den politiska dagordningen för närvarande.

Strategisk samverkan mellan Kalmar läns kommuner och regionförbundet

Frågan om en utökad samverkan mellan länets kommuner och mellan länets kommuner och regionförbundet har diskuterats i såväl den Primärkommunala nämnden (PKN) som mellan regionförbundet och länets kommunchefer under en längre tid.

Behovet har sin bakgrund i bland annat de demografiska utmaningar som vår del av landet står inför de kommande åren. Vi har rikets äldsta befolkning, låga födelsetal, låg invandring, stora pensionsavgångar och en stor del av våra ungdomar flyttar från regionen. Vi står, med andra ord, inför stora utmaningar som kräver en ökad samverkan, nya arbetsformer och nya lösningar. Våra slutsatser, och förslag till nyordning, sammanfaller i princip med OECD´s i rapporten ”territorial reviews 2012”.

Förändringarna innebär att PKN tillsammans med länets kommunchefer och regionförbundets kansli påbörjar ett långsiktigt, kraftfullt och nydanande arbete för samverkan mellan kommunerna och för en fördjupad samverkan mellan kommunerna och regionförbundet.

Samverkan kommer att utgå ifrån 6 strategiska överläggningar mellan PKN, kommuncheferna och oss under 2015. Arbetet kommer starta på torsdag, den 5 februari, med en gemensam workshop. På denna kommer vi bland annat att föra samtal om vilka strategiska områden (teman) som arbetet bör fokusera på under året.

1,2 miljarder för tillväxt och sysselsättning

Det regionala strukturfondsprogrammet för perioden 2014-2020 är godkänt av EU. Cirka 600 EU-miljoner ska fördelas till projekt som leder till investeringar i tillväxt och sysselsättning i Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län samt på Gotland. Projekten ska även vara medfinansierade av andra aktörer. Nytt för programperioden är att även privata finansiärer kan bidra med medfinansiering. Vi talar med andra ord om investeringar på totalt 1,2 miljarder kronor.

Kriterierna för programmet fastställs av Övervakningskommittén, en grupp tillsatt av regeringen, som jag bland annat fått möjlighet att ingå i. Kommittén träffas för först gången på fredag, den 6 februari i Stockholm.

Projektägare kan därefter lämna in ansökningar till programmet redan den 9 februari. Det första ansökningstillfället varar cirka fyra veckor. Ytterligare ansökningstillfällen följer under 2015.

Eventuell medfinansiering från regionförbundet i projekten kommer att behandlas av vårt arbetsutskott den 27 februari, samma dag som regionförbundets styrelse sammanträder på Fredensborgs Herrgård.

Vårt program är inriktat mot fyra tematiska mål.

 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation 33 procent av EU-medlen ska användas för att förnya näringslivet i regionen och skapa bättre konkurrenskraft för företagen samt öka samverkan mellan högskolor, företag och offentlig sektor ytterligare.
 2. Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft 38 procent av EU-medlen ska användas till detta mål. Eftersom näringslivsutveckling är huvudfokus för programmet ligger en stor del av budgeten här.
 3. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer 15 procent av EU-medlen ska användas till detta mål. Fokus ligger på transporter, men programmet ska även stödja utveckling och förbättring av användningen av förnybar energi.
 4. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik 10 procent av EU-medlen ska användas till detta mål.

667 miljonerkronor till välstånd och ökad levnadsstandard

Europeiska socialfonden (ESF) är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. Målet är att minska skillnader i välstånd och levnadsstandard mellan EU:s medlemsländer.

Kommissionen godkände Socialfondsprogrammet för 2014-2020 den 3 december. För Småland och Öarna ger det 424 miljoner kronor att besluta om i regionen. Till detta kommer projektfinansieringen, vilket ger en total finansiering 667 miljoner kronor. Dessutom kommer nationella utlysningar ge möjlighet att tillföra regionerna ytterligare medel.

PO 1 Kompetensförsörjning – 159 mkr + 47 mkr (EU och nationell medfin)

PO 2 Ökade övergångar till arbete – 265 mkr + 196 mkr (EU och nationell medfin)

Den första utlysningen kommer, i likhet med för den regionala fonden, att ske den 9 februari 2015.

Hälsningar/Håkan

Håkans Nyhetsbrev (2015-01-25)

25 januari 2015 by

De huvudsakliga drivkrafterna bakom utvecklingen är idag globalisering och digitalisering. Konsekvenserna av det senare är bland annat att allt kommer att bli, om det inte redan är, kopierbart och tillgängligt för alla.  Digitaliseringen kommer med andra ord att förändra spelreglerna för såväl näringslivet som enskilda företag, eftersom de alla finns i en växande internationellt konkurrensutsatt marknad. Det är i de icke kopierbara, de unika innovationerna, som vi kan hitta konkurrensfördelarna. Samtidigt är digitaliseringen avgörande för effektiviseringen och utvecklingen av vårt näringsliv och den offentliga sektorn.

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) har gjort en studie av hur den svenska arbetsmarknaden kommer att påverkas av digitaliseringen. Hela 53 % av dagens anställda beräknas, enligt SSF, att kunna ersättas av digital teknik, de kommande två decennierna.

Lägst möjlighet att ersättas av digital teknik är jobb som kräver fingerfärdighet, originalitet, konstnärlighet, social förmåga, förhandlingar och omtanke om andra människor. Speciallärare och präster är två exempel på dessa.

Mest i riskzonen är kassapersonal, försäljare, maskinoperatörer och fotomodeller. Men även många tjänsteyrken påverkas.  I gruppen företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän beräknas 46 % eller 50 000 jobb beröras.

Forskarna Carl Benedikt Frey och Michael A Osborne på universitetet i Oxford drar samma slutsatser som SST. Nära hälften av alla jobb riskerar att ersättas av digital teknik på den amerikanska arbetsmarknaden inom 20 år, enligt deras studie.

Enligt Tillväxtanalys rapport ”Digitaliseringens bidrag till tillväxt och konkurrenskraft i Sverige” svarade IKT-sektorn för nästan halva produktivitetstillväxten och IKT-investeringar för 32 procent av produktivitetstillväxten under åren 1995–2005. För åren 2006-2013 var digitaliseringens andel av produktivitetstillväxten ännu större, 42 procent.

Av Tillväxtanalys studie framgår också att tekniken behöver kompletteras med bland annat organisatoriska förändringar och kompetensutveckling av personalen för att den ska implementeras framgångsrikt.

Ett antal framgångsfaktorer av digitaliseringen, lyfts fram i studien. Dessa delas av de företag som ingått i denna:

– Digitaliseringen är en allt viktigare del av kärnverksamheten och måste vara nära kopplat till företagets affärsstrategi.

– De nya lösningarna ställer nya krav på digital kompetens hos medarbetarna. Framgångsrik digitalisering förutsätter ett tydligt användarperspektiv.

De hittillsvarande it-politiska strategierna har, enligt Tillväxtanalys, huvudsakligen fokuserat på viktiga områden inom offentlig verksamhet som t.ex. skolan, sjukvården, e-förvaltning och utbygganden av den fysiska infrastrukturen. It-politiken måste dock i allt större utsträckning även omfatta närings- och innovationspolitiska insatser för små- och medelstora företag för att de ska kunna att utveckla nya produkter och tjänster i en växande internationell konkurrensutsatt marknad.

Regionförbundets företagsstöd 2015 – en sammanställning

Styrelsen har beslutat om nya principer för vårt företagsstöd 2015. Företagsstöden, som finns för att främja entreprenörskap, ökad konkurrenskraft och hållbar tillväxt i företag på lika villkor, finns i form av

 • konsultcheckar
 • samverkansprojekt
 • innovationsfinansiering
 • investeringsstöd till skärgårdsföretag
 • kommersiell service

En sammanställning av dessa finns på vår hemsida http://www.rfkl.se Sammanställningen ska förhoppningsvis tydliggöra vilka stöd vi har. Du kan även kontakta

– Bruno Karlström, 0480-44 83 79, bruno.karlstrom@rfkl.se

– Mats Persson, 0480-44 83 70, mats.persson@rfkl.se

– Åsa Petersson, 0480-44 83 61, asa.petersson@rfkl.se

Vi söker företag som är intresserade av att öka sin export

Vi har, som jag tidigare skrivit om, startat en förstudie med syfte att ta till vara nyanlända och utländska personers kompetens för att öka internationaliseringen och exportmöjligheterna hos länets företag.

Vi söker därför nu företag i länet med intresse av att öka sin internationella närvaro med hjälp av dessa individer.

Kontakta Kristina Bergman på kbn@rfkl.se eller 072-504 76 47 om du vill veta mer om projektet. Du kan även läsa mer om detta på

http://www.rfkl.se/sv/Verksamheter/Naringsliv-Tillvaxt/Arbetskraft/

Hälsningar/Håkan

Håkans Nyhetsbrev (2015-01-20)

19 januari 2015 by

Det nya året börjar, som jag skrev i mitt förra nyhetsbrev, vanligtvis med ett antal regeringsbeslut, som har betydelse för vår verksamhet och länets utveckling. Ett av dessa är vårt anslag för regionala tillväxtåtgärder.

Anslaget för budgetåret 2015, är 40,185 mkr med en kredit på 4 mkr. Den så kallade bemyndiganderamen, vilket är lika med våra skuldmöjligheten per december 2015, ligger kvar på 60 mkr.

Regeringsbeslutet om Villkor m.m för budgetåret 2015, inkluderar vissa åtaganden för oss, bland annat

– Att vi ska redovisa insatser för att stärka samspelet mellan kommunernas översiktsplanering och det regionala tillväxtarbetet och hur detta kan utvecklas

– Att arbetet med den regionala kompetensplattformen ska ha fokus på samverkan med gymnasial utbildning och integration samt samverkan med berörda myndigheter inom kompensförsörjning

– Att vi ska redovisa genomförda aktiviteter och resultat inom ramen för EU:s strategi för Östersjöregionen

– Att vi ska redovisa arbetet för en jämställd regional tillväxt bedrivs och kan utvecklas

– Att vi ska redovisa hur de strategiska miljöfrågorna omhändertas i det regionala tillväxtarbetet

– Att vi ska beskriva hur ett integrations- och mångfaldsperspektiv kan utvecklas och integreras i det regionala tillväxtarbetet

Ny mandatperiod, ny majoritet och nya politiker. Det senare, delvis i varje fall. I fredags valdes Ulf Nilsson (s) till ny ordförande och Harald Hjalmarsson(m) och Akko Karlsson (mp) till våra två vice ordförande i regionförbundets styrelse. Övriga ledamöter av styrelsen framgår nedan.

Allianspartierna har haft majoriteten på regionförbundet sedan årsskiftet 2002/2003. Den trenden bröts genom förra årets valresultat. Vi får med andra ord en rödgrön majoritet den kommande mandatperioden.

Andra val av intresse är t.ex. ledamöterna i vårt arbetsutskott och den Primärkommunala nämndens presidium.  Till det senare valdes Tomas Kronståhl (S), Västervik, som ordförande och Henrik Yngvesson (M), Mörbylånga, som vice ordförande. Vilka som valdes som ledamöter i vårt arbetsutskott framgår nedan.

Regionförbundet arbetsutskott

Ordinarie                                                 Ersättare

Ulf Nilsson (S), ordf                                Ann-Marie Fagerström (S)

Harald Hjalmarsson (M), v.ordf            Mathias J Karlsson (FP)

Akko Karlsson (MP), v.ordf

Leif Larsson (C)

Åke Nilsson (KD)

Ragnar Olsson (V)

Regionförbundets styrelse

Ordinarie Ersättare
Borgholm Ilko Corkovic (S) Sofie Gustafsson-Fohlin (S)
Emmaboda Ann-Marie Fagerström (S) Maria Ixcot-Nilsson (S)
Hultsfred Lars Rosander (C) Åke Bergh (M)
Högsby Lina Danlid-Burke (C) Jonas Erlandsson (S)
Kalmar Johan Persson (S) Mattias Adolfson (S)
Dzenita Abaza (S) Roger Holmberg (S)
Marianne Dahlberg (S) Lasse Johansson (S)
Liselotte Ross (V) Bertil Dahl (V)
Christina Fosnes (M) Kent Pettersson (FP)
Mönsterås Ann Petersson (C) Roland Åkesson (C)
Mörbylånga Henrik Yngvesson (M) Anna-Kajsa Arnesson (C)
Nybro Christina Davidson (C) Ingeli Ivansson (C)
Jimmy Loord (KD) Mats Laveborn (M)
Kaj Göransson (S) Catarina Bentsrud (S)
Oskarshamn Peter Wretlund (S) Thina Andersson (S)
Sylvia Borg (V) Gunnar Westling (MP)
Mathias J Karlsson (FP) Ingemar Lennartsson (KD)
Torsås Henrik Nilson Bokor (S) Lena Gustafsson (V)
Vimmerby Helen Nilsson (S) Micael Glennfalk (M)
Västervik Tomas Kronståhl (S) Mats Hugosson (C)
Dan Nilsson (S) Carl-Henrik Eriksson (C)
Harald Hjalmarsson (M) Jon Sjölander (M)
Landstinget Margareta Lööf Johansson (S) Lejla Bajraktarevic (S)
Saad Benatallah (S) Martina Andersson (S)
Ulf Nilsson (S) Jonny Bengtsson (S)
Anders Henriksson (S) Mats Wedin (S)
Ragnar Olsson (V) Linda Fleetwood (V)
Akko Karlsson (MP) Maria Lindmark (MP)
Malin Sjölander (M) Eddie Forsman (M)
Leif Larsson (C) Ingegerd Pettersson (C)
Åke Nilsson (KD) Anders Andersson (KD)
Bill Björklund (FP) Christin Rampeltin Molin (M)
Mikael Svärdshammar (SD) Per Olov Vickius (SD)

Carl-Henrik Koit – ny VD på Almi

Carl-Henrik Koit tillträder som ny VD för Almi Kalmar län den 1 juli i år. Fram till dess är han VD för både Almi Kalmar län och Almi Uppsala, där han idag har sin anställning. Almi Kalmar län hyr in honom, under årets första halvår, efter behov.

Hälsningar/Håkan

 

Håkans Nyhetsbrev (2015-01-06)

06 januari 2015 by

 

 

Det nya året börjar, som vanligt med ett antal regeringsbeslut, som har betydelse för vår verksamhet och länets utveckling. Ett av dessa är regeringens beslut om vilka objekt som Trafikverket får starta att bygga under perioden 2015-2017 och vilka de får förbereda byggstart för åren 2018-2020.

För byggstarter under perioden 2015-2017, berör följande objekt regionen.

Kust till kust banan: mötesspår Trekanten

Kust till kust banan: mötesstation Skruv

E22: Rinkabyholm, Kalmar

E22: Trafikplats Ideon, Lund

E22: Hurva-Vä etapp Linderöd-Vä; Sätaröd-Vä och förbifart Linderöd

E22: Förbifart Söderköping

För förberedelser för byggstart under perioden åren 2018-2020, berör följande objekt regionen. 

E22: Lösen-Jämjö

E22: Gladhammar-Verkebäck

E22: Trafikplats Lund S

E22; Fjälkinge-Gualöv

År 2014 avslutades med det sista sammanträdet för den ”gamla” styrelsen. Den nya styrelsen, för mandatperioden 2015-2018, sammanträder för första gången den 16 januari. Först då väljs ordförande med flera funktioner för mandatperioden.

Huvudpunkten på styrelsemötet, den 17 december, var den så kallade Sverigeförhandlingen. På mötet medverkade bland annat Catharina Håkansson Boman, som är biträdande förhandlare och Hans Rode, som är en av sekreterarna i förhandlingen om de nya stambanorna för Höghastighetståg, som ska binda ihop Stockholm med Göteborg och Malmö.

Catharina Håkansson Bomans uppdrag, som hon har tillsammans HG Westberg, är att ta fram en utbyggnadsstrategi för höghastighetsjärnvägarna. Slutsatserna av deras arbete kommer att vara ett av underlagen för den kommande infrastrukturpropositionen, som planeras till 2016.

Under den efterföljande diskussionen framförde ett stort antal av styrelsens ledamöter kraftfullt att sydöstra Sveriges infrastrukturella situation riskerar att försämras ytterligare om höghastighetsjärnvägen hamnar för långt väster ut. Anslutningen av Tjust- och Stångådalsbanorna till Linköping och sträckningen av en kommande höghastighetsjärnväg mellan Jönköping och Hässleholm är av mycket stor strategisk betydelse för oss. För södra länet är det viktigt att banan kan dras så nära Växjö som möjligt.

Nya principer för vårt företagsstöd 2015

Styrelsen biföll den 17 december bl.a. nya principer för vårt företagsstöd 2015, vilket innebär vissa förändringar jämfört med för 2014.

Företagsstöden, som finns för att främja entreprenörskap, ökad konkurrenskraft och hållbar tillväxt i företag på lika villkor, finns i form av

 • konsultcheckar
 • samverkansprojekt
 • innovationsfinansiering
 • investeringsstöd till skärgårdsföretag
 • kommersiell service

Konsultcheckar

Konsultcheckar finns inom följande områden

FoU-check

En FoU-check är ett bidrag på max 100 000 kronor (en höjning med 50 000 kronor) som kan lämnas till mindre och medelstora företag för att undersöka vilka forsknings- och utvecklingsinsatser som behövs för att utveckla ny kunskap. Företaget måste svara för minst en lika stor del, kontant eller i form av egen arbetstid.

Affärsutveckling inom besöksnäringen

Stödet lämnas för att utveckla nya tjänster och produkter i ett företag eller för flera företag till­sammans. Maximalt bidrag är 50 000 kronor.

Marknadsföring av nystartade företag

Stödet kommer från och med i år att endast riktas till kunskapsintensiva nystartade företag inom branscher som IT, kvalificerad tillverkning och tjänster. Före­tagen får ha högst nio anställda (en ökning från fem anställda) och vara högst tre år gamla. Maximalt bidrag är 50 000 kronor.

Företagsutveckling för tillväxt

Stödet lämnas till utvecklingsinsatser för att främja bland annat affärsutveckling och förbättringsarbete i produktions- och administrativa processer.

Stöd kan även ges till förstudier, analyser och förslag till åtgärder och för kompetensutveckling av ledningsgrupper och styrelser samt för förbättringar av jämställdhet och integration.

Maximalt bidrag är 100 000 kronor (en höjning med 50 000 kronor). Konsultchecken gäller i år för medelstora företag med maximalt 450 miljoner kronor i omsättning och maximalt 249 anställda.

Konsultchecken innefattar sedan 2014 även stöd till företag som startar nya traineeprogram.

Nya marknader

Stöd lämnas till exportfrämjande insatser till företag som vill komma in på nya marknader. Stöd lämnas även till företag som internationellt eller nationellt gör insatser för att hitta nya kundgrupper inom nya branscher.

Maximalt bidrag är 100 000 kronor. Gränsen höjs från 125 till 249 anställda i år.

Design för ökad konkurrenskraft

Stöd lämnas till inköp av designtjänster som innebär att företaget kan öka attraktiviteten och värdet i produkten/tjänsten.

Maximalt bidrag föreslås bli 100 000 kronor (en höjning med 50 000 kronor).

Samverkansprojekt

Stöd lämnas till samverkan mellan minst tre fristående småföretag som vill utveckla nya produkter eller tjänster med gemensam marknadsföringsinsats.

Maximalt stöd är 200 000 kronor. Stöd lämnas med maximalt 50 % av projektkostnaden.

Innovationsfinansiering

Stöd lämnas för utveckling av nya produkter, tjänster eller processer, som kan utvecklas till lönsamma affärer. Stödet utbetalas genom en royalty med sju års återbetalningstid och riktar sig till både mindre och medelstora företag.

Maximala stödet är 500 000 kronor (en höjning med 100 000 kronor), vilket innebär att vi kan medverka till att medfinansiera innovationer på upp till 1 miljon kronor.

Investeringsstöd till skärgårdsföretag

Investeringsstöd kan lämnas till företag på öar utan fast förbindelse samt till båtar i turisttrafik. Stöd kan utgå med högst 30 % av investeringskostnaderna.

Kommersiell service

Stöd kan lämnas till kommuner, livsmedelsbutiker och små bensinstationer för att det skall finnas tillgång till köp av dagligvaror och driv­medel på landsbygden.

Stöd lämnas även till kommuner som ger bidrag till livsmedelsbutiker som utför hem­sändning av dagligvaror till hushåll på landsbygden. Vi lämnar ett bidrag på 50 % till kommunernas ersättningar till livsmedelsbutikerna. Detta gäller tills styrelsen fattar nytt beslut i frågan i samband med översynen av den regionala service­planen.

Innovationsagenda 2015-2020

Styrelsen biföll även förslaget till Innovationsagenda för 2015-2020, som är ett styrdokument för våra innovationsfrämjande insatser. Av dokumentet framgår bl.a. att det finns sex embryon till innovationsmiljöer i regionen. Dessa är:

 • Äspölaboratoriet och övriga SKB:s anläggningar i Oskarshamn
 • Centrum för vattenteknik i Kalmar länför att ta tillvara kunskap inom avloppsrening
 • Smart Housing Småland en smålandsgemensam Vinnväxtmiljö
 • Ehälsoinstitutet i Kalmar för att utveckla eHälsa tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvård, omsorg och näringsliv
 • eCommerce en klusterbildning riktade mot ehandelsföretag
 • Kompetenscentrum Pukeberg ett internationellt centrum för utbildning och forskning inom glashantverk och glasdesign

 

 

 

 

 

 

Att vi ska gräva där vi står och samarbeta med andra är två av sju principer som vi identifierat som nyckelbegrepp för innovationsarbetet, Du kan läsa mer om dessa och vår Innovationsagenda på www.innovationskraftkalmarlan.se

Det kommer inget nyhetsbrev till helgen, eftersom jag är bortrest.

Hälsningar/Håkan

 

Håkans Nyhetsbrev (2014-12-14)

14 december 2014 by

Sverigeförhandlingen är huvudfrågan på Regionförbundets styrelsemöte den 17 december. Medverkar gör bland annat Catharina Håkansson Boman, som är biträdande förhandlare och Hans Rode, som är en av sekreterarna i förhandlingen om de nya stambanorna för Höghastighetståg, som ska binda ihop Stockholm med Göteborg och Malmö.

OECD med flera har pekat på att Kalmar län har brister i infrastrukturen, vilket gör att vi har mindre tillgänglighet till de europeiska marknaderna än regioner, som ligger längre bort i Sverige. Bristerna påverkar även, enligt OECD, den interna dynamiken i regionen. Sträckningen av en eventuell höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg och Malmö kan försämra vår situation ytterligare om banan hamnar för långt väster ut.

Catharina Håkansson Boman och HG Westberg har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en utbyggnadsstrategi för höghastighetsjärnvägarna. Slutsatserna av deras arbete kommer att vara ett av underlagen för den kommande infrastrukturpropositionen, som planeras till 2016.  

Anslutningen av Tjust- och Stångådalsbanorna till Linköping och sträckningen av en kommande höghastighetsjärnväg mellan Jönköping och Hässleholm är av mycket stor strategisk betydelse för oss i sydöstra Sverige. För södra länet är det viktigt att banan kan dras så nära Växjö som möjligt.

Ökat ansvar för den fysiska planeringen för oss som har det regionala utvecklingsansvaret

Vi, som har det regionala utvecklingsansvaret, kommer att få ett ökat ansvar för den fysiska planeringen om Bostadsplaneringskommitténs förslag får gehör i Sveriges riksdag.

Bostadsplaneringskommittén, har i uppdrag att utreda och föreslå förändringar i de regelverk som styr fysisk planering och de planeringsunderlag som behövs för att tillgodose bostadsförsörjningsbehovet på regional nivå. Kommittén genomförde ett slut- seminarium den 10 december. Jag medverkade och representerade den regionala nivån på seminariet.

Kommittén ska redovisa sin slutrapport den 27 mars. I rapporten kommer man att lämna förslag till åtgärder och ändringar i 7 kap PBL Vidare ska kommittén lämna förslag hur samordningen av bostadsförsörjningsfrågorna på regional och kommunal nivå kan förbättras.

Sju företag har hittills fått stöd via Glasrikesmiljonen

Glasrikesmiljonen är en ny spännande arbetsform för att utveckla och underlätta omställningen av näringslivet i Glasriket. Satsningen, som omfattar offentligt stöd på totalt 12 miljoner kronor under åren 2014-2016 genomförs gemensamt av Tillväxtverket (6 mkr), Länsstyrelsen i Kronoberg (3 mkr) och av oss, Regionförbundet i Kalmar län (3 mkr).

Projektet omfattar strategiska investeringar för förnyelse och konkurrenskraft i näringslivet i Glasriket – Emmaboda, Lessebo, Nybro och Uppvidinge kommuner. En viktig utgångspunkt i projektet är att vi raderat såväl kommun- som länsgränserna och att vi samverkan brett över dessa. Glasriket behandlas med andra ord som en helhet.

Cirka tolv företag har möjlighet att tilldelas stöd från Glasrikesmiljonen. Bidraget kan uppgå till 1 mkr och ska omfatta högst 25 % av investeringen – vilket innebär att företagets investering måste omfatta minst 4-5 mnkr. Det sammanlagda värdet på de planerade investeringarna beräknas uppgå till cirka 70 mkr. Hittills har 7 mkr av stödet fördelats till sju företag i Nybro (4), Emmaboda (1) och Uppvidinge (2).

Glasrikesmiljonen administreras av oss på regionförbundet i Kalmar. Beslut tas av en beslutsgrupp med representanter från Länsstyrelsen i Kronobergs län och från regionförbundet. Några kriterium för att få stöd är att det ska bidra till

– varaktig sysselsättning

– regionens samlade attraktionskraft

– ökad tillväxt

– göra regionen mer konkurrenskraftig både på en nationell och internationell marknad och

– att investeringen positivt påverkar andra företag i Glasriket, t.ex. underleverantörer.

Lintex är det senaste företaget som kvalificerat sig för Glasrikesmiljonen

Lintex Nordic Group AB i Nybro är det senaste företag som kvalificerat sig för Glasrikesmiljonen. Företaget tillverkar inredningsprodukter inom visuell kommunikation och kreativa skärmar som är präglade av design och kvalitet för arbetsplatser och mötesutrymmen. Företaget är ett utmärkt exempel på strukturomvandlingen i Glasriket. Lintex arbetar med att utveckla och anpassa glasets möjligheter till applikationer för visuell kommunikation.

Företaget har flera underleverantörer i Glasriket vilka kommer att påverkas positivt av Lintex expansionsplaner. Dessutom är merparten av företagets anställda bosatta i glasrikes-kommunerna vilket visar att Glasriket mer och mer blir en sammanhållen arbetsmarknads-region.

God konkurrenskraft för länets livsmedelsföretag

Länets livsmedelsföretag har en god konkurrenskraft. Restauranger och livsmedelshandel, som finns i slutet på kedjan från jord till bord, växer dock betydligt mer än livsmedelsindustrin, som i sin tur växer mer än primärproducenterna. Den ekonomiska konkurrenskraften är emellertid bra för alla delbranscher. Det är några av slutsatserna som vi kan dra av den studie vi genomfört av de företag inom näringen i länet och som drivs i form av aktiebolag.

Aktiebolagen med flest anställda är Guldfågeln AB, KLS Ugglarps AB, AB Åbro Bryggeri, Arla Foods AB, Navilo AB och City Gross. Sammanlagt arbetar nära 1300 personer i dessa företag. Av studien kan vi också se vilka företag som har högst förädlingsvärde, hur konkurrenskraften ser ut i olika delbranscher, tillväxten i antal anställda och antal företag, m fl frågor.

Materialet är ett av flera underlag i arbetet med att ta fram en livsmedelsstrategi för Kalmar län. Det bör dock poängteras att många företag i primärledet drivs i annan juridisk form än, som aktiebolag.

Sammanställningen finns att hämta på www.rfkl.se/livsmedel. Där du även kan hitta annan information om arbetet med den regionala livsmedelsstrategin – ett samarbete mellan LRF Sydost, Länsstyrelsen i Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län.

Her” en film, som berör!

Spike Jonze senaste film ”Her” tar oss till det ensamma livet i ett ultramodernt framtida Los Angeles. Huvudpersonen, som spelas av Joaquin Phoenix, är en ny separerad olycklig man som en dag laddar ner operativsystemet OS1, som tillfredsställer alla dina behov. Har bli förälskad i Samantha, en artificiell kvinnoröst.

Filmen, som fått varierande kritik, synliggör en skrämmande möjlig framtid som vi delvis redan kan se i dagens nätidentiteter. Den ställer även ett antal relevanta frågor om det urbana livets ensamhet, betydelsen av närhet och om vad riktig kärlek är? Filmen är provocerande, enligt en del. Den är reflekterande över livets realiteter och om vad som i verkligheten betyder något, enligt mig. Se den och bedöm själv.

God Jul och Ett Gott Nytt år

Hälsningar/Håkan

 

 

Håkans Nyhetsbrev (2014-12-07)

07 december 2014 by

Som jag skrev om i mitt förra nyhetsbrev planerar Arbetsförmedlingen att lägga ner hundra lokala kontor i riket. För länets del är det fem kontor, de som finns i Emmaboda, Hultsfred, Mönsterås, Mörbylånga och Torsås. Beslut i frågan fattas den 15 december, inte den 8 december som jag skrev i mitt förra brev.

Vi har redan lyft frågan politiska och kommer redan i morgon att skicka en skrivelse till AF:s Generaldirektör Mikael Sjöberg i denna fråga. Av skrivelsen framgår bland annat att vi tycker det borde vara en självklarhet att AF för en dialog med berörda kommuner kring en fråga med så vida konsekvenser som denna, före beslut fattas i frågan.

Vi framför även vår oro för Arbetsförmedlingens kunder och den försämrade service det ger lokalt, vilket omfattar såväl våra medborgare som lokala företagare.

Av den totala arbetslösheten i de fem kommunerna saknar 2 184 personer helt ett arbete. Av dessa är 556 under 25 år, 378 personer har något funktionshinder och 827 personer är utrikesfödda, en målgrupp som har haft en kraftig ökning de senaste två åren. Ovanstående relation innebär att 80,6 % av kommunernas totala arbetslöshet utgörs av arbetslösa i de utsatta prioriterade målgrupperna, dvs. de som i hög grad behöver ett personligt stöd av arbetsförmedlare med god lokal kännedom om den arbetssökande och den lokala arbetsmarknaden.

De prioriterade målgrupperna på Arbetsförmedlingen utgör således en stor andel av den totala arbetslösheten. Med tanke på målgruppens sammansättning, som bl.a. är funktionshindrade och nyanlända arbetssökande, undrar vi på vilket sätt AF tagit hänsyn till de ökade avstånd, transportval och färdsätt som blir konsekvenserna av förändringen för dessa målgrupper i deras riskanalys?

Vi anser vidare att Arbetsförmedlingen ska invänta utredningen om översynen av deras verksamhet innan stora ingrepp och förändringar görs av deras kontor i såväl Kalmar län som övriga riket.

Vår internationella marknadsföring av besökslänet

Besöksnäringen är, som jag skrivit om vid ett flertal tillfällen, en av regionens viktigaste näringar. Mycket av vad som sker inom näringen görs i samverkan mellan oss på regionförbundet och våra fem starka destinationer och övriga delar av länet. De fem destinationerna är:

– Öland

– Glasriket

– Kalmar

– Astrid Lindgrens Vimmerby

–  Smålands Skärgårdsstad, Västervik

Det gäller inte minst den internationella marknadsföringen av besöksregionen. För att planera vad som ska göras träffas den så kallade marknadsgruppen, som består av representanter från de fem starka destinationerna samt en representant för övriga länet, en gång i månaden. Gruppen har i uppdrag att bland annat arbeta fram en marknadsplan med gemensamma aktiviteter varje år.

Förutom Fantastic Natural Playground, den stora kampanjen tillsammans med VisitSweden, som vänder sig till boendeformer i stugor och på campingar, pågår just nu följande aktiviteter.

Danmark: I samarbete med tidningsförlaget Aller, vänder vi oss främst till kvinnor som vill spendera en weekend i länet

Holland: I samarbete med de holländska motormännen ANWB, vänder vi oss främst till barnfamiljer och personer som vill uppleva lugn och ro under sin semester

Tyskland: Ett antal insatser i samarbete med flygbolaget bmi, som flyger mellan Berlin och Kalmar. Vidare har vi ett samarbete med tyska IKEA Family och vi kommer att påbörja en kampanj tillsamman med tyska motormännen ADAC och en ”på-plats-aktivitet” i tre tyska städer tillsammans med bl a Nova Sol.

Glasrikeuppdragets fortsättning säkrad

Länsstyrelserna i Kronobergs- och Kalmar län har fått regeringens uppdrag att fortsätta arbeta med den omfattande utvecklingsprocess som pågår i Glasriket sedan mars 2012. Uppdraget omfattar, som tidigare, även den båda regionförbunden. Det så kallade Glasrikeuppdraget kommer att fortgå fram till och med 2017.

Uppdraget ska, som tidigare, ta sin utgångspunkt i befintliga resurser och ske i samverkan med berörda aktörer på nationell, regional och lokal nivå. Under nuvarande uppdrag har det skett ett nära samarbete med Tillväxtverket, SGU och SVID, vilket kommer att fortsätta under kommande år. Dessutom tillkommer stöd från Tillväxtanalys, Naturvårdsverket, Vinnova och VisitSweden AB.

Högskola och samhälle i samverkan – HSS2015 den 28-29 maj nästa år

Linnéuniversitetet står värd för mötesplatsen HSS2015 den 28-29 maj i Kalmar nästa år. Syftet är att samla företrädare för samhälle, offentligheten och akademin för att stärka utbytet mellan parterna. Linnéuniversitetet har tagit över stafettpinnen av Mälardalens högskola som arrangerade HSS2013.

HSS2015 kommer att handla om:

– Regional utveckling – Hur stärker vi utbildning, forskning och innovation för förnyelse och ökad konkurrenskraft

– Hållbar samverkan – Hur bygger vi strukturer för ömsesidig och varaktig nytta

– Globalisering – Hur dra nytta av globala möjligheter och utmaningar?

Regionförbundet finansierar delar av arrangemanget och är värd för vissa arrangemang under de båda dagarna.

Hälsningar/Håkan

 

 

Håkans Nyhetsbrev (2014-11-30)

30 november 2014 by

Sverige är ett av Europas snabbaste urbaniserade länder. Kalmar län har lägst antal statligt anställda av alla län i riket. Både näringslivet och den offentliga sektorn har svårigheter att rekrytera personer med rätt kompetens. Den så kallade etableringsreformen där Arbetsförmedlingen (AF) har huvudansvaret för arbetsförberedande insatser till nyanlända haltar. Våra möjligheter att påverka utvecklingen till det bättre underlättas inte av att AF, ska lägga ner 100 kontor ute i landet, i Kalmar län i bl.a. Mönsterås, Hultsfred och Emmaboda, om jag är rätt informerad. Beslut i denna fråga ska fattas av AF den 8 december.

Roland Åkesson. kommunstyrelsens ordförande i Mönsterås har redan bett oss att agera i denna fråga. Det motsägelsefull i förslaget är att AF samtidigt ska besluta om att nyanställa 1500 människor, om min information är korrekt.

Behovet av en utökad samverkan mellan länets kommuner och mellan länets kommuner och regionförbundet har diskuterats i såväl den Primärkommunala nämnden (PKN) som mellan regionförbundet och länets kommunchefer under våren. Behovet har sin bakgrund i bland annat de demografiska utmaningar som vår del av landet står inför de kommande åren. Vi har rikets äldsta befolkning, låga födelsetal, låg invandring, stora pensionsavgångar och en stor del av våra ungdomar flyttar från regionen. Vi står, med andra ord, inför stora utmaningar som kräver en ökad samverkan, nya arbetsformer och nya lösningar. Våra slutsatser, och förslag till nyordning, sammanfaller i princip med de som OECD föreslår i rapporten ”Territorial reviews 2012”.

Förslaget till en utvecklad strategisk samverkan mellan länets kommuner och mellan länets kommuner och regionförbundet behandlades och bifölls av såväl PKN den 30 oktober som av regionförbundets arbetsutskott den 6 november.

Förslaget innebär att PKN tillsammans med länets kommunchefer och Regionförbundet påbörjar ett långsiktigt, kraftfullt och nydanande arbete för kommunernas gemensamma styrning och ledning i länet.

Samverkan kommer att utgå ifrån 6 strategiska överläggningar mellan PKN och kommuncheferna under 2015. Arbetet kommer starta med en gemensam workshop den 5-6 februari. På denna kommer vi bland annat att föra samtal om vilka områden (teman) som arbetet bör fokusera på under året.

Mötesdagarna kommer att läggas upp så att förmiddagarna viks för de strategiska gemensamma teman som det beslutats om – samt eventuella akuta frågor som bör behandlas. Under eftermiddagen hålls separata överläggningar för kommuncheferna respektive beslutsmöten för PKN och hjälpmedelsnämnden.

Det Goda Exemplets Makt #2

Varför växer och investerar vissa entreprenörer och företag i Kalmar län, medan andra inte gör det? Nu följer vi upp årets mycket populära och välbesökta konferens Det Goda Exemplets Makt med en ny konferens den 27 mars 2015 på samma tema – denna gång i Oskarshamn.

Medverkar gör bl.a. Lars Idermark, VD på Södra, Birgitta Notlöf, VD på Livstycket, Linda Camara, kontorschef och arkitekt på Tengboms, Anna Dyhre, författare, föreläsare och utbildare samt Lars-Johan Jarnheimer, ordförande i IKEA:s koncernstyrelse. Inbjudan och program kommer längre fram.

Konferensen, som arrangeras av Regionförbundet, Sparbanksstiftelsen, Länsstyrelsen och Landstinget är kostnadsfri.

En permanent regional organisation för samhällsorienteringen på modersmål

Samhällsorienteringen, som är obligatorisk, är en del av etableringsinsatserna för nyanlända invandrare. Varje kommun ansvarar för att nyanlända invandrare erbjuds minst 60 timmar samhällsorientering för underlätta deras etablering i arbets- och samhällslivet.

Regionförbundet har sedan starten 2011 utbildat drygt 860 personer i denna. Vi kan ge samhällsorienteringen på 21 språk idag – albanska, arabiska, bosniska, kurmanji, kroatiska, engelska, franska, grekiska, pashto, dari, persiska/farsi, polska, ryska, romani, serbiska, somaliska, sorani, svenska, thailändska, turkiska, uzbekiska.  Under 2014 har hittills 31 grupper i länet utbildats på 7 språk. Drygt 470 personer har deltagit i dessa.

Samhällsorienteringen ska bygga på den enskildes förutsättningar samt vara kunskapsbaserad och jämlik och bedrivas i dialogform med utrymme för reflektion. Tio av länets kommuner har sedan reformen startade medverkat i den samhälls-orienteringen på modersmål som vi organiserat.

Organisationen för den regionala samhällsorienteringen permanentas från och med den 1 januari nästa år, enligt beslut i regionförbundets styrelse. Regionförbundet kommer även fortsättningsvis att samordna arbetet.

Export och integration i ett projekt

Vi har under hösten startat en förstudie med syfte att ta till vara nyanlända och utländska personers kompetens för att öka internationaliseringen och exportmöjligheterna hos företagen i länet.

Ny forskning visar, föga förvånande, att företag med utlandsfödda anställda är mer framgångsrika på internationella marknader. Forskarna Magnus Lodefalk, Örebro universitet och Andreas Hatzigeorgiou, Lunds universitet presenterade år 2012 den första studien i världen som undersökt hur mångfald påverkar företags export och import möjligheter. Mångfald gynnar företagens internationella handel, enligt studien. Resultaten är minst sagt häpnadsväckande. Vad sägs om följande exempel:

– En procentenhets högre mångfaldsnivå i företaget är i genomsnitt förknippad med 9 % mer export och 12 % mer import (något lägre siffror för små företag och betydligt högre siffror för stora företag)

– Att anställa en utlandsfödd person med eftergymnasial utbildning som bott i Sverige kortare tid än fyra år är sammankopplat med en ökning av tjänsteexporten till ursprungslandet med i snitt 18 %.

Hälsningar/Håkan

Håkans Nyhetsbrev (2014-11-23)

23 november 2014 by

Behöver vi en sydsvensk region? Det är såväl namnet på den bok som den ideella föreningen Sydsvensk regionbildning presenterade den 20 november, som den fråga som fanns på dagordningen på föreningens styrgruppsmöte, dagen efter, den 21 november.

I boken ger flera initierade skribenter, bl.a. Gunnar Wetterberg, Göran Stiernstedt och Jörgen Andersson, sin bild av det regionala utvecklingsarbetet och den regionala samhällsorganisationen. Bidragen handlar om hälso- och sjukvård, tillväxt, kultur, infrastruktur, kollektivtrafik och samspelet med kommunerna, den nationella nivån och EU.

Sverige graviterar mot sex stora arbetsmarknader samlade runt vart och ett av de stora universiteteten, enligt Gunnar Wetterberg. Även de som studerar i Växjö, Kalmar Karlskrona rör sig i Lunds vändkrets. Mönstret borde, enligt Gunnar, bli bestämmande för den framtida regionbildningen.

Styrgruppens svar på frågan ovan, är att man inte kommer att lämna in någon gemensam ansökan om att bilda en sydsvensk storregion. Samarbetet kring olika konkreta frågor, som infrastruktur och kollektivtrafik, ska däremot utvecklas. Hur samarbetet ska organiseras är en fråga som ska utredas och klargöras under 2015. En renässans av SydSam är ett av alternativen.

 

Östra Småland/Nyheterna hade en stor artikel om hur vi flyttade i Sverige under 2013, i tidningen den 21 november. Mönstren håller i sig, unga och barnfamiljer flyttar från landsbygden till i första hand Stockholmsregionen, Sydväst Skåne och Göteborgsregionen. Grafiken i tidningen av mönstren hur vi flyttar i Sverige visar, i rött och blått, hur urbanisering fortsätter.

 

Redovisningen är inte felaktig. Men det finns ett stort fel! Statistiken inkluderar inte våra nya svenskar. Räknas inte dessa? Är det bara de så kallade inrikes flyttare, som räknas? Den som omfattar vad en del kallar ”riktiga svenskar”. Artikeln är inte bara felaktig den är även diskriminerande och riskerar att spä på våra fördomar.

Vartannat jobb automatiseras inom 20 år

Stiftelsen för Strategiska Forskning (SSF) har, som jag skrivit om tidigare, gjort en studie av hur den svenska arbetsmarknaden påverkas av de många nya dator och robotsystem som är på väg att användas i nästan alla branscher.

Ett av resultaten är att den svenska arbetsmarknaden är mera känslig än t.ex. den amerikanska. Hela 53 % av dagens anställda beräknas kunna ersättas av digital teknik, i USA 47 %, de kommande två decennierna.

Lägst möjlighet att ersättas är jobb som kräver fingerfärdighet, originalitet, konstnärlighet, social förmåga, förhandlingar och omtanke om andra människor. Speciallärare och präst är två exempel på dessa.

Mest i riskzonen är kassapersonal, försäljare, maskinoperatörer och fotomodeller. Men även många tjänsteyrken påverkas. I gruppen företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän beräknas 46 % eller 50 000 jobb beröras.

En nyckelfråga är var de nya jobben uppstår. En av slutsatserna i studien är, föga förvånande, att människor med kortare och mindre efterfrågade utbildningar har ett svagare konkurrensläge.

En försiktig prognos är, som SSF skriver, att teknikvågen kan leda till en löne- och sysselsättningspress inom många yrken. Men en sådan besvärlig utveckling kan motverkas eller mildras med kontinuerliga strukturreformer som leder till bättre och mer flexibla utbildningar, som stödjer de nya växande företagen, främjar rörligheten på arbetsmarknaden, och underlättar för arbetsgivare som anställer.

 

Studentmedarbetare i Kalmar län

Genom att anställa studenter som medarbetare redan under deras studietid får vi möjlighet ge dem en inblick i vårt arbetsliv och arbeta på våra arbetsplatser. Vi kan även ta del av deras kompetens och marknadsföra oss på en allt mera konkurrensutsatt arbetsmarknad.

Metoden har prövats framgångsrikt under en lång tid i vårt grannland Danmark samt i Skåne och i Kronobergs län

En studentmedarbetare är en universitets- eller högskolestudent som har en avlönad och timbaserad anställning parallellt med studierna. Arbetsuppgifterna ska vara relevanta för studentens utbildning och angelägna för arbetsgivaren.

Vissa arbetsplatser behöver mer vägledning i rekryteringen än andra. Vi svara gärna på frågor som rör hur anställningen går till etc. Du kan även beställa broschyren Studentmedarbetare i Kalmar län av oss. Kontakta Cilla Ilhammar på cilla.ilhammar@rfkl.se eller 0480-44 83 68.

 

Hälsningar/Håkan

Håkans Nyhetsbrev (2014-11-16)

16 november 2014 by

Kalmar län har en näringsstruktur som domineras av små och medelstora företag. Hos dessa finns, enligt OECD, en stor förmåga att anpassa sig till konjunktursvängningar. Alltför få är dock kunskapsintensiva och högteknologiska, vilket gör att vår struktur är sårbar i den internationella konkurrensen. Ska företagen öka konkurrenskraften måste de ta steget mot en mer kunskapsintensiv produktion och verksamhet. Företagens konkurrenskraft, där många finns inom tillverkningsindustrin, påverkas i hög grad även av den nationella industripolitiken.

Reforminstitutet, som leds av Stefan Fölster, tidigare chefsekonom på Svensk Näringsliv menar att Svensk industri utvecklas sämre än övriga Europa idag. Industrin har inte varit motorn för samhällsutvecklingen under de senaste åren. Sveriges goda ekonomi beror snarare på den ökade konsumtionen, vilket enligt Stefan Fölster inte är hållbart i längden.

Sveriges industriproduktion är idag nere på samma nivå som under finanskrisen, vilket för vår del bekräftas i Grufman Rejes analyser. Tillväxten och sysselsättningen har varit negativ i såväl verkstads som fordonsindustrin under åren 2007-2012 i länet. Bakgrundsfaktorerna till den negativa utvecklingen är, enligt Reforminstitutet, bland annat att gruvbommen kommit av sig, att tysk industri som är mycket betydelsefull för Sverige kommit av sig och att energipriserna faller mer i våra konkurrentländer.

Svårigheterna att rekrytera rätt personer och teknikvågen spär på den negativa utvecklingen ytterligare. Vi behöver med andra ord bl.a. bli bättre på att matcha näringslivets och den offentliga sektorns behov av rätt kompetens, både kort och lång sikt. Insikten finns hos de som är ansvariga för kompetensutvecklingen i länet. Det senare blev till exempel mycket tydligt i de diskussioner, som vi hade med länets skolchefer i Mönsterås i fredags. Nu gäller det bara att vi ökar takten i det konkreta genomförandet. Jag lär återkomma i dessa frågor framöver.

Sverige har, som jag tidigare skrivit om, en av Europas snabbaste urbaniseringar. En av orsakerna, det finns många, är att antalet sysselsatta minskar inom industrin. För den som vill ha ett mer jämlikt Sverige borde detta vara en av de mest oroväckande trenderna, för att åter citera Stefan Fölster.

Den positiva befolkningsutvecklingen för länet håller i sig. Länets befolkning ökar nämligen med 1 278 personer, enligt SCB:s uppgifter för årets tredje kvartal.  Länet har numera 235 152 invånare.

Antalet avlidna personer är dock fler än antalet födda. Vi har med andra ord fortfarande ett negativt födelseöverskott. Det är endast för Kalmar och Vimmerby som förhållandet är det motsatta.

Flyttningsnettot är positivt, + 1 394 personer, tack vare inflyttningen av utländska medborgare. Vi fortsätter att förlora invånare till andra delar i riket. Befolkningen ökar i samtliga kommuner, förutom Emmaboda och Vimmerby där folkmängden är oförändrad sedan årsskiftet.

My Favourite Faded Fantasy av Damien Rice

Damien Rice debutalbum O, som kom ut 2002, var ett mästerverk. Hans produktion därefter har begränsat sig till ett något mindre lyckat album 2006, 9 Crimes. Efter drygt åtta år släpper han ett nytt album, My Favourite Faded Fantasy.

Damien Rice räknas till kategorin singer/songwriter. Stämpeln är, som oftast, missvisande. Men söker du en artist som utelämnar sig själv där musiken vibrerar av känslor, så ska du leta upp Damien Rice. Du blir rikligt belönad, om du ger My Favourite Faded Fantasy den tid som albumet förtjänar. Albumet är en av årets bästa, enligt mitt sätt att se det!

Hälsningar/Håkan